W imieniu Klientki Kancelarii wystąpiliśmy pozwem z kwietnia 2021 r. o ustalenie, że łącząca strony umowa kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF jest nieważna, ewentualnie w sytuacji gdyby Sąd nie przychylił się do tego roszczenia o zapłatę na skutek ustalenia, że klauzule przeliczeniowe są niedozwolone i nie wiążą stron. W czerwcu Sąd postanowił o doręczeniu pozwu bankowi z jednoczesnym zobowiązaniem do złożenia odpowiedzi na pozew zawierającej wszelkie zarzuty, twierdzenia i okoliczności faktyczne oraz dowody na ich poparcie.

Bank Millennium nie tylko nie wniósł odpowiedzi w zakreślonym przez Sąd 14-dniowym terminie, ale w ogóle nie ustosunkował się do wniesionego pozwu. Z uwagi na to, że w pozwie zamieściliśmy także wniosek o wydanie wyroku zaocznego, w zaistniałych okolicznościach Sąd przyjął za prawdziwe twierdzenia Powoda o faktach zawarte w pozwie i ponieważ nie budziły one uzasadnionych wątpliwości ani nie zostały przytoczone w celu obejścia prawa w dniu 8 grudnia 2021 r. wydał wyrok zaoczny.

 

W wyroku tym, Sąd ustalił, że zawarta pomiędzy Klientką Kancelarii a Bankiem Millennium S.A. umowa o kredyt hipoteczny jest nieważna w całości oraz zasądził zwrot kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego.

Od powyższego wyroku pozwany bank może złożyć w terminie dwóch tygodni sprzeciw, w którym powinien przytoczyć wszelkie zarzuty, twierdzenia i dowody, pod rygorem utraty prawa do ich powoływania. Czy tym razem bank wniesie pismo z zachowaniem ustawowego terminu?

Sprawę prowadzili adw. Jacek Sosnowski i adw. Dominika Peżyńska – Kancelaria adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni

Inne ciekawe wyroki omawiamy na naszym kanale YouTube – zapraszamy do subskrybowania

Brak odpowiedzi na pozew i wyrok zaoczny ws. przeciwko Bankowi Millennium. Wygrywamy w SO Warszawa-Praga

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *