Unieważnienie kredytu frankowego w SENTENCJI WYROKU na przykładzie naszej wygranej z GETIN BANK [VIDEO]

Unieważnienie kredytu frankowego w SENTENCJI WYROKU na przykładzie naszej wygranej z GETIN BANK [VIDEO]

  Wersja tekstowa: Adwo­kat Mar­tyna Krupa Kan­ce­la­ria Sosnow­ski Adwo­kaci i Rad­co­wie Prawni. Sza­nowni pań­stwo dzi­siej­szy mate­riał poświę­cony będzie wyro­kowi jaki zapadł 5 paździer­nika 2020 roku w Sądzie Okrę­go­wym w War­sza­wie w spra­wie pro­wa­dzo­nej przez naszą