Definicja kredytu konsumenckiego wynika z ustawy o kredycie konsumenckim, zgodnie więc z tymi przepisami, przez umowę o kredyt konsumencki rozumie się umowę o kredyt w wysokości nie większej niż 255 550 zł albo równowartość tej kwoty w walucie innej niż waluta polska, który kredytodawca w zakresie swojej działalności udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia konsumentowi. Z kredytem konsumenckim mamy zatem do czynienia wówczas, gdy umowa kredytowa została zwarta przez kredytodawcę i konsumenta (za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), oraz gdy kwota udzielonego kredytu nie przekracza określonej przepisami kwoty.

Ponadto, przez umowę o kredyt konsumencki rozumie się także umowę o kredyt niezabezpieczony hipoteką, który jest przeznaczony na remont domu albo lokalu mieszkalnego, w tym w wysokości większej niż wysokość określona ustawie, jak również: umowę pożyczki; umowę kredytu w rozumieniu przepisów prawa bankowego; umowę o odroczeniu konsumentowi terminu spełnienia świadczenia pieniężnego, jeżeli konsument jest zobowiązany do poniesienia jakichkolwiek kosztów związanych z odroczeniem spełnienia świadczenia; umowę o kredyt, w której kredytodawca zaciąga zobowiązanie wobec osoby trzeciej, a konsument zobowiązuje się do zwrotu kredytodawcy spełnionego świadczenia; umowę o kredyt odnawialny.

Dlaczego warto wziąć kredyt konsumencki?

Kredyt konsumenckim jest szczególnym rodzajem kredytu, który choć musi spełniać określone ustawą wymagania by można było uznać, iż mamy do czynienia z kredytem konsumenckim, to kredytobiorca, będący stroną takiego kredytu, podlega bardzo szerokiej ochronie i dlatego jest on pożądanym produktem.

Ustawa o kredycie konsumenckim nakłada na instytucje kredytowe szereg obowiązków, które bezwzględnie muszą zostać dopełnione w relacji z konsumentem, kredytodawcy nie mogą więc ukrywać żadnych informacji na temat udzielanego kredytu i jego kosztów, jak również muszą umowy konstruować w taki sposób by były one zrozumiałe dla kredytobiorcy. Naruszenie tych oraz innych obowiązków wskazanych w ustawie ma natomiast bardzo daleko idące konsekwencje, gdyż wtedy kredytobiorca może skorzystać z sankcji darmowego kredytu, czyli otrzyma kredyt bez ponoszenia żadnych kosztów.

Decydując się na kredyt, licz się z kosztami, czyli jakich opłat może domagać się kredytodawca.

Oprocentowanie kredytu.

Zasadniczym kosztem kredytu jest jego oprocentowanie, i tutaj kredytodawca ma tak naprawdę dowolność co do ustalania wysokości odsetek, gdyż jedynym warunkiem jest by nie przekraczały one dwukrotności wysokości odsetek ustawowych w stosunku rocznym, czyli obecnie jest 18,5%.

Stopa oprocentowania kredytu może być wyrażona jako stałe lub zmienne oprocentowanie stosowane do wypłaconej kwoty na podstawie umowy o kredyt w stosunku rocznym, natomiast stała stopa oprocentowania kredytu jest określona wyłącznie w umowie o kredyt, przy wykorzystaniu określonej stałej wartości procentowej wyrażonej na cały czas obowiązywania umowy lub w danych okresach obowiązywania umowy.

Suma odsetek, którą finalnie kredytobiorca musi zapłacić jest uzależniona od wysokości oprocentowania ustalonego przez kredytodawcę i jest ona tym wyższa, im wyższa jest kwota kredytu oraz okres spłaty zobowiązania.

Prowizja.

Prowizja, to druga obok odsetek składowa generująca koszty kredytu, i jest to opłata, którą kredytodawca pobiera za to, że udzielił kredytobiorcy kredytu, jest to więc swoiste wynagrodzenie instytucji kredytowej za świadczone usługi. Opłata ta najczęściej wyrażana jest jako procent od wartości udzielonego kredytu, choć niektórzy kredytodawcy mają ustaloną stałą prowizję, lub określają także minimalną kwotę prowizji.

Wysokość prowizji może być również uzależniona od kwoty zaciągniętego kredytu, np. im wyższy kredyt, tym niższa prowizja, zawsze jednak warto zwrócić na nią uwagę, a nie tylko na wysokość odsetek zastrzeżonych w umowie kredytowej, gdyż prowizja to istotny element całkowitych kosztów kredytu.

Ubezpieczenie i opłaty dodatkowe.

W kosztach zaciągniętego kredytu uwzględnić również należy wszystkie pozaodsetkowe koszty, czyli te koszty, które konsument ponosi w związku z zawartą umową o kredyt konsumencki, z wyłączeniem odsetek. Do kosztów tego rodzaju zaliczyć więc należy prowizję, lecz może się również zdarzyć, że kredytodawca zażąda dodatkowych opłat, np. za analizę wniosku kredytowego, przygotowanie i finalizację umowy, a także za obsługę zawartej umowy kredytowej.

Ponadto, kredytodawca może zażądać zabezpieczenia udzielonego kredytu i bardzo często takim zabezpieczeniem jest jego ubezpieczenie. Ubezpieczenie kredytu stanowi zatem odrębną umowę i ma gwarantować spłatę zadłużenia, nawet gdy kredytobiorca nie będzie w stanie tego zrobić, w rzeczywistości jednak generuje dodatkowe koszty, które finalnie musi ponieść kredytobiorca.

Całkowity koszt kredytu- na to zwróć uwagę!

Na koszty kredytu składa się wiele opłat, z których kredytobiorca nie zawsze sobie zdaje sprawę, gdy jednak chcesz wiedzieć ile będzie kosztowało cię pożyczenie pieniędzy z banku lub innej instytucji kredytowej, sprawdź ile wynosi rzeczywista roczna stopa oprocentowania (musi być wskazana w umowie), gdyż jest to całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym. Całkowity koszt kredytu to z kolei wszelkie koszty, które konsument jest zobowiązany ponieść w związku z umową o kredyt, w szczególności do kosztów tych zalicza się więc odsetki, opłaty, prowizje, podatki i marże jeżeli są znane kredytodawcy oraz koszty usług dodatkowych, w szczególności ubezpieczeń, w przypadku gdy ich poniesienie jest niezbędne do uzyskania kredytu lub do uzyskania go na oferowanych warunkach. W całkowitych kosztach kredytu nie są ujęte koszty opłat notarialnych ponoszonych przez konsumenta.

Jeśli więc chcesz wiedzieć, ile kredytodawca zarobi udzielając ci kredytu, sprawdź jego całkowity koszt, a nie ograniczaj się tylko do wysokości ustalonych odsetek.

Za wysokie koszty kredytu? Kredytodawca zostanie ukarany.

Fakt, iż zaciągnięty przez kredytobiorcę kredyt podlega reżimowi ustawy o kredycie konsumenckim, stanowi dla zadłużonego dużą ochronę, gdyż jeśli kredytodawca pomyli się w kalkulacji kosztów kredytu, lub wysokości należnych odsetek (a okazuje się, że takie pomyłki są nagminne), kredytobiorca może zastosować sankcję kredytu darmowego, i wtedy odda tylko taką kwotę jaką pożyczył, bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Darmowy kredyt oznacza, że kredytodawca pozbawiony zostaje całych kosztów kredytu, nic więc na udzielonym kredycie nie zarobi i nie może domagać się od kredytobiorcy jakichkolwiek opłat zawartych w umowie kredytowej.

Darmowy kredyt kredytobiorca otrzyma zawsze wtedy, gdy kredytodawca nie dochował obowiązków wskazanych w ustawie, warto zatem przeanalizować zawartą umowę.

Co zrobić jeśli bank zawyża koszty kredytu? Co składa się na całkowity koszt kredytu wedle ustawy o kredycie konsumenckim?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *