Wyrokiem z dnia 10 marca 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie, V ACa 568/21. (SSA Bogdan Świerczakowski) ogłosił wyrok, w którym oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 8 czerwca 2021 r.,  II C 996/20, (SSO Marcin Polakowski). ustalającego nieważność umowy PKO BP oraz zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 4.050 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

W apelacji od wyroku I instancji Bank podniósł szereg zarzutów naruszenie przepisów postępowania oraz prawa materialnego. W odpowiedzi na apelację Kancelaria wskazała min. iż  uzasadnienie zaskarżonego wyroku w żadnej mierze nie daje podstaw do przyjęcia, że Sąd dokonał błędnych ustaleń sprzecznych z treścią materiału dowodowego; nasi klienci bezsprzecznie posiadają interes prawny zarówno w żądaniu ustalenia nieważności umowy jak i jej konkretnych postanowień; umowa kredytu jest nieważna na podstawie art. 58 § 1 k.c. jako sprzeczna z art. 69 ust 1 i ust 2 pkt 2 ustawy Prawo bankowe gdyż nie określa, na zasadzie konsensu stron, kwoty kredytu oraz zostały jednocześnie spełnione wszystkie przesłanki do uznania kwestionowanych przez powodów postanowień za niedozwolone.

W ocenie Sądu odwoławczego apelacja była w całości niezasadna, a rozstrzygnięcie Sądu I instancji było prawidłowe.

Sąd Apelacyjny wskazał, że Sąd I instancji bardzo obszernie wyjaśnił w uzasadnieniu, jakie poczynił ustalenia faktyczne. Sąd podzielił w całości ustalenia dokonane przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Sąd Apelacyjny wskazał, jednak że nie podziela twierdzenia Sądu I instancji o na podstawie art. 58 § 1 k.c. jako sprzeczna z art. 69 ust 1 i ust 2 pkt 2 ustawy Prawo bankowe nie mniej w umowie bezsprzecznie znajdują się postanowienia niedozwolone. Sąd Apelacyjny podkreślił, iż Umowie nie zostały wskazane jednoznaczne zasady, wedle których miały być ustalane kursy kupna i sprzedaży CHF w Tabeli banku.

Nasi klienci potwierdzili przed Sądem II instancji, że wobec eliminacji kwestionowanych przez nich postanowień domagają się uznania umowy za nieważną. Wobec takiego stanowiska Sąd Apelacyjny wskazał, iż skoro nie jest znany kurs po jakim kwota kredytu udzielonego we frankach miała zostać wypłacona, to nie można ustalić jaką kwotę kredytu należy wypłacić kredytobiorcy. Ponadto, nawet jeśli byłoby możliwe ustalenie jaką kwotę w złotych powinien wypłacić bank, to nieznany byłby mechanizm ustalania kursów po jakich kredytobiorca miałby następnie spłacać kredyt, jako że również ten mechanizm jest abuzywny. Umowa kredytu, która nie określa kwoty kredytu, jest nieważna i niemożliwa do wykonania. Nie jest możliwe utrzymanie jej w mocy ani w kształcie bez określonej kwoty kredytu, ani z ustaleniem tej kwoty przez Sąd.

Wyrok jest prawomocny. Sprawa trwała w sumie od złożenia pozwu 20 miesięcy.

Sprawę prowadzili adw. Jacek Sosnowski i adw. Marcin Miszczuk z Kancelarii Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni.

EKSPRESOWE PRAWOMOCNE unieważnienie kredytu PKO BP. Wygrywamy w Sądzie Apelacyjnym w WARSZAWIE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *