W dniu dzisiejszym informujemy, iż po 2 latach i 2 miesiącach od dnia wniesienia pozwu do Sądu, Klient naszej Kancelarii prawomocnie wygrał z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie. Bowiem wyrokiem z dnia 13 lipca 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie w sprawie o sygn. akt: V ACa 730/21 w składzie: Sędzia SA  Bogdan Świerczakowski jako przewodniczący, nie mając żadnych wątpliwości co do słuszności wyroku I instancji, oddalił apelację Banku i obciążył go w całości kosztami procesu. 

Należy przypomnieć, że w tej sprawie wyrokiem z dnia 14 lipca 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie II Wydział Cywilny ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „Multiplan” waloryzowany kursem CHF zawarta w listopadzie 2008 r. pomiędzy powodem i BRE Bankiem Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, którego następcą prawnym jest pozwana mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie jest nieważna oraz zasądził od pozwanej na rzecz powoda zwrot kosztów procesu w całości. 

Apelacja od powyższego wyroku została wniesiona przez pełnomocnika Banku, który zarzucił orzeczeniu Sądu I instancji szereg naruszeń przepisów postępowania oraz prawa materialnego.

 

Sąd Apelacyjny podzielił w całości ustalenia faktyczne Sądu I instancji, poczynione w oparciu o dowody z dokumentów oraz przesłuchanie naszego Klienta. Dowody te Sąd uznał za wiarygodne i wystarczające do miarodajnej oceny sprawy.  Zdaniem Sądu Klient Kancelarii miał interes prawny w wytoczeniu powództwa, albowiem zawarł zobowiązanie o charakterze długoterminowym. Ponadto w umowie kredytu znalazły się typowe klauzule przeliczeniowe, odwołujące się odpowiednio do: kursu kupna CHF z tabel Banku w przypadku wypłaty kredytu oraz kursu sprzedaży CHF z tabel Banku przy spłatach rat kredytu. Co więcej, nasz Klient przed zawarciem umowy kredytu nie został w sposób należyty pouczony o ryzyku kursowym.

W ocenie Sądu Apelacyjnego sporna umowa nie podlega konwalidacji – tj.  wyeliminowanie z umowy powyższych postanowień nie pozwala na utrzymanie jej w mocy, jako że stanowią tzw. główne – przedmiotowo istotne postanowienia umowy (tzw. essentialia negotii). Przede wszystkim bowiem nie ma możliwości zastąpienia klauzul regulacją art. 358 § 2 Kodeksu cywilnego (tzw. zasada walutowości), bądź na podstawie Prawa wekslowego.

Klient Kancelarii akceptował i godził się ze skutkami ustalenia nieważności umowy kredytu, co potwierdzono w odpowiedzi na apelację oraz odrębnym oświadczeniu. Konsekwencją powyższego rozstrzygnięcia jest obowiązek zwrotu na rzecz naszego Klienta kosztów postępowania w całości.

Korzyści ekonomiczne Klienta także są wymierne. Saldo kredytu spadło bowiem z ok. 310.000,00 zł do 0 zł.

Sprawę prowadzili adwokat Jacek Sosnowski oraz adwokat Bartłomiej Górczyński – Kancelaria Adwokacka Adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni.

Inne ciekawe wyroki omawiamy na naszym kanale YouTube – zapraszamy do subskrybowania

Ekspresowe PRAWOMOCNE unieważnienie kredytu we frankach mBank „MULTIPLAN” z 2008 r. WYGRYWAMY w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *