Wyrokiem z dnia 6 czerwca 2023 r. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie w sprawie o sygn. akt III C 2680/22 ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny zawarta w 2008 r. z poprzednikiem prawnym pozwanego Banku – EFG Eurobank Ergasias S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, jest nieważna. W pkt drugim wyroku zasądził od Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie łącznie na rzecz Klientów kwotę 302 175, 78 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od 7 czerwca 2023 r. do dnia zapłaty. Pozwany Bank obciążył w całości kosztami procesu, zasądzając na rzecz Klientów kwotę 11 834,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od uprawomocnienia się niniejszego wyroku do dnia zapłaty.

W przedmiotowej sprawie wyrok został wydany na pierwszym terminie rozprawy, a całe postępowanie w I instancji trwało 6 miesięcy. 

W przedmiotowej sprawie Nasza Kancelaria wnosiła w imieniu Klientów o ustalenia nieważności umowy kredytowej oraz zasądzenia wpłaconych kwot jako zwrotu nienależnego świadczenia. W przedmiotowym pozwie nasi Klienci zarzucili bankowi, m.in. że w ww. umowie kredytu zostały zawarte klauzule niedozwolone. Powodowie wskazali m.in. na postanowienia, te nie zostały z nimi  indywidualnie uzgodnione, są nietransparentne, kształtują prawa i obowiązki Powodów w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają ich interesy.

Powodowie podnieśli również, że konsekwencją uznania kwestionowanych postanowień za abuzywne jest to, iż są one bezskutecznie i nie wiążą stron. Ponadto przedmiotowa umowa sprzeczna jest również z zasadą ekwiwalentności świadczeń strony, co przejawia się w przerzuceniu całości ryzyka wynikającego z umowy na konsumentów, o czym w dniu podpisania umowy klienci nie zostali poinformowani. 

Wobec złożonego pozwu bank wystosował odpowiedź, w której zakwestionował wszelkie zarzuty Powodów, wskazując, że umowa jest ważna, nie jest sprzeczna z ustawą prawo bankowe, prawa i obowiązki stron zostały unormowane zgodnie z wolą stron a ponadto klauzule zawarte w ww. umowie kredytu nie stanowią zapisów abuzywnych, zaś klienci zostali wyczerpująco poinformowani o specyfice kredytu indeksowanego do waluty obcej. Bank wskazywał także, że gdyby jednak Sąd uznał, że ww. klauzule są abuzywne to można uzupełnić umowę innym miernikiem wartości w postaci kursu średniego NBP. Ponadto bank podniósł m.in. zarzut braku interesu prawnego w ustaleniu nieważności, a także ze wszech miar chybiony i nie brany pod uwagę w orzecznictwie, zarzut przedawnienia roszczeń Powodów. 

Sąd podczas rozpoznawania sprawy zauważył, że ani w umowie, ani w regulaminie nie było zawartej informacji dotyczącej sposobu ustalania kursów różnych walut. Sąd uznał, że umowa zawarta przez pozwanego Banka była nieważna z powodu jej sprzeczności z ustawą. Dodatkowo, Sąd uwzględnił analizę postanowień umowy pod kątem abuzywności, co również prowadziło do wniosku o jej nieważności.

Sąd Okręgowy doszedł do wniosku, że klauzula indeksacyjna, jako wcześniej przygotowany element wzorca umownego, nie mogła być indywidualnie uzgadniana. Jedyną możliwością dla Kredytobiorczyni było wybranie waluty, do której kredyt był indeksowany. Sąd uznał, że klauzula indeksacyjna, która dawała przedsiębiorcy prawo do jednostronnego ustalania wysokości świadczeń stron umowy, mogła być wykorzystana do zawyżenia świadczeń konsumenta, co stanowiło naruszenie równowagi kontraktowej między stronami i dobrych obyczajów.

Sąd Okręgowy doszedł do wniosku, że żądanie zwrotu świadczeń, które zostały uiszczane na mocy nieważnej (trwale bezskutecznej) umowy, jest uzasadnione.

Podstawą prawną uwzględnienia powództwa jest artykuł 410 § 2 Kodeksu cywilnego. Według tego przepisu, świadczenie jest nienależne, jeśli osoba, która je wykonała, nie była w ogóle zobowiązana wobec osoby, której świadczenie jest skierowane, lub jeśli podstawa świadczenia odpadła, cel świadczenia nie został osiągnięty, lub też jeśli czynność prawna, która zobowiązała do świadczenia, była nieważna i nie stała się ważna po dokonaniu świadczenia.

W niniejszej sprawie przepis ten znalazł zastosowanie, a w związku z nieważnością umowy, świadczenie to jest podlega zwrotowi w całości. Sąd poparł argumentację przedstawioną przez naszą Kancelarię, która była kierowana przez cały okres trwania postępowania.

Warto zaznaczyć, że wyrok jest obecnie nieprawomocny, jednak w świetle kierunku orzecznictwa, mamy nadzieję, że zostanie potwierdzony w II instancji.

Sprawę prowadzili adwokaci z Kancelarii Adwokackiej Adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni

Inne ciekawe wyroki omawiamy na naszym kanale YouTube – zapraszamy do subskrybowania

 

Ekspresowe unieważnienie kredytu we frankach Sąd Okręgowy Warszawa-Praga Raiffeisen Bank i 302 175, 78 zł dla naszych Klientów. Wygrywamy w 6 MIESIĘCY.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *