Wyrokiem z dnia 15.05.2024 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie, I Wydział Cywilny (Sędzia Marzanna Góral) w sprawie o sygn. akt: I ACa 1521/22 na skutek apelacji Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 10.06.2022 r. wydanego w sprawie o sygn. akt XXVIII C 6260/21 oddalił apelację pozwanego i zasądzono od mBank S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz Klienta naszej kancelarii kwotę 4050 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Postępowanie apelacyjne od momentu doręczenia do Sądu II instancji apelacji Raiffeisen Banku do wydania prawomocnego wyroku trwało około 11 miesięcy. Sąd w I instancji uznał za uzasadnione roszczenie naszego Klienta o ustalenie nieważności umowy pożyczki hipotecznej z dnia 15 marca 2005 roku oraz zasądził na jego rzecz kwotę: 63.578,22 zł oraz kwotę 12.911,80 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od ww. kwot od dnia 30.06.2021 roku do dnia zapłaty.

Sąd II instancji w ustnych motywach rozstrzygnięcia wskazał, że apelacja Banku zasługiwała na oddalenie, a zarzut zatrzymania podniesiony przez Bank nie mógł zostać uwzględniony.

Sąd Apelacyjny podzielił w całości ustalenia faktyczne Sądu Okręgowego w zakresie okoliczności kontraktowania i warunków umowy zawartej pomiędzy stronami oraz niewykazania, że powód indywidualnie uzgodnił postanowienia dotyczące klauzul waloryzacyjnych, w tym sposobu ustalenia wysokości kursów walut. 

Zdaniem Sądu klauzula waloryzacyjna była niedozwolona, ponieważ pozwany mógł jednostronnie decydować o wysokości środków wypłaconych powodom i poszczególnych rat w PLN, a jego swoboda decyzyjna w przedmiocie marży kursowej nie była ograniczona i tym samym w ocenie Sądu umowne rozwiązania spreadowe narażały kredytobiorców (w tym naszego Klienta) na ryzyko arbitralnych działań banku.

W ocenie Sądu Apelacyjnego niewątpliwie pozwany dysponował większą wiedzą i środkami umożliwiającymi ocenę realnego ryzyka kursowego, które mogło się urzeczywistnić w dowolnym momencie w trakcie obowiązywania umowy. Zaoferował kredyt powiązany z walutą obcą, w którym powódka nie uzyskiwała dochodów, jako produkt tani i szeroko stosowany. Skoncentrował się w przekazie informacyjnym na wymiarze zachęcającym w związku z niższym oprocentowaniem, nie przedstawił natomiast wspomnianych już wcześniej informacji, analiz, symulacji obrazujących jak wzrost kursu CHF może przełożyć się na wysokość zadłużenia i wysokość miesięcznych rat w założonym okresie obowiązywania umowy w walucie spłaty. Ostatecznie zatem ciężar ekonomiczny wzrostu kursu waluty denominacyjnej spoczywał na naszemu Klientowi.

W jej przypadku granice maksymalne ryzyka nie zostały określone. Pozwany stosował rozmaite zabezpieczenia, a brak w materiale sprawy danych pozwalających na przyjęcie, że oferowano podobne rozwiązania naszego Klienta. Nawet jeśli generowałoby to dodatkowe koszty dla kredytobiorcy, czyniąc umowę mniej atrakcyjną, to zasadnicze powinno być uświadomienie naszego Klienta w tym zakresie i pozostawienie jej prawa wyboru drogi postępowania. 

Sąd Apelacyjny podzielił również ocenę prawną Sądu Okręgowego w zakresie konsekwencji abuzywności klauzul dotyczących denominacji i nie związania nimi Klienta. Ponadto Sąd podzielił argumentację Sądu I instancji co do oceny, że usunięcie z przedmiotowej umowy pożyczki kwestionowanych w pozwie klauzul umownych jako abuzywnych, prowadzi do nieważności umowy, bowiem możliwość jej wykonywania w kształcie pozbawionym tych klauzul nie jest możliwa.

W tym stanie rzeczy Sąd Apelacyjny uznał, że umowa zawarta między stronami jest nieważna, w związku z tym utrzymał w mocy orzeczenie Sądu I instancji. 

Sprawę prowadzili adw. Jacek Sosnowski oraz r. pr. Miłosz Kadłubowski z kancelarii Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni. Jeżeli masz kredyt we frankach i potrzebujesz wsparcia prawnego, nasza kancelaria frankowa w Warszawie może Ci pomóc. Specjalizujemy się w prowadzeniu spraw przeciwko bankom, pomagając klientom w uzyskaniu korzystnych wyroków. Zaufaj naszemu doświadczeniu i skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak możemy Ci pomóc.

FRANKOWICZE szybko prawomocnie wygrywają z Raiffeisen Bank w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie. 63.578,22 zł i 12.911,80 CHF dla naszych Klientów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *