W dniu 21 listopada 2023 nasza Kancelaria uzyskała kolejne korzystne rozstrzygnięcie dla naszych Klientów, które ma charakter prawomocny. Mianowicie Sąd Okręgowy w Warszawie XXVII Wydział Cywilny Odwoławczy w sprawie o sygnaturze akt XXVII Ca 2975/21 utrzymał w mocy wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa z dnia 27 września 2021 r. w sprawie zawisłej pod sygnaturą akt II C 990/21. Jednocześnie na rzecz Powodów zasądzono kwotę 1 800 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w instancji odwoławczej. Tym samym apelacja Banku została oddalona.

Nasi Klienci wystąpili z pozwem przeciwko Bankowi Millennium S. A. z siedzibą w Warszawie w dniu 4 stycznia 2019 r. Ich główne żądanie stanowiło unieważnienie umowy kredytowej zawartej w dniu 22 sierpnia 2006 r. Argumentacja powództwa została oparta w głównej mierze na abuzywności poszczególnych postanowień umownych z uwagi m.in. nietransparentne rozłożenie praw i obowiązków stron stosunku prawnego, a także ich niezgodność z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego. Powodowie wskazali, że abuzywny charakter mają następujące postanowienia kwestionowanej umowy kredytowej:

  1. §2 ust. 2, 
  2. §6 ust. 1-3,
  3. §7 ust. 1.

Sąd I instancji przychylił się do stanowiska strony powodowej i tym samym odrzucił pogląd Banku, wedle którego kwestionowana umowa to de facto umowa kredytu walutowego. Przywołana teza nie zasługiwała na uwzględnienie, gdyż postanowienia dotyczące indeksacji zawierają odesłaniedo kursów waluty ustalonych w sposób jednostronny przez Bank w tabeli kursowej,                                           co jest sprzeczne z naturą stosunku prawnego. W konsekwencji stwierdził, że umowa zawarta przez naszych Klientów jest nieważna (trwale bezskuteczna) i zasądził na ich rzecz kwotę 4 617 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. W ocenie Sądu dalsze trwanie umowy po usunięciu tych klauzul jest niemożliwe, gdyż spowodowałoby zbyt dużą ingerencję w stosunek prawny łączący strony procesu.

Bank nie wyraził aprobaty wobec wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie i tym samym zdecydował się na jego zaskarżenie. Apelacja została oparta m. in. na zarzucie naruszenia przepisów postępowania w postaci m .in. art. 232. zd. pierwsze k.p.c. w zw. z art. 233 § 1 k.p.c. oraz w zw. z art. 6 k.c. poprzez zaniechanie wszechstronnego rozważenia materiału dowodowego oraz dokonanie oceny dowodów w sposób sprzeczny z zasadami logiki. Pozwany wykreował tezę, wedle której umowa stanowiła efekt indywidualnych ustaleń między jej stronami, a Kredytobiorca od samego początku miał możliwość spłaty swojego zobowiązania bezpośrednio w CHF. Jednocześnie zdaniem strony Pozwanej, Powodowie jako osoby legitymujące się wykształceniem wyższym posiadały zwiększoną świadomość w zakresie konsekwencji zaciągnięcia zobowiązania powiązanego z walutą obcą.

Sąd Okręgowy w pełni podzielił stanowisko Sądu I instancji. Zaskarżone orzeczenie Sądu Rejonowego jest w swojej treści prawidłowe. Nadrzędną rolę przy wydaniu omawianego orzeczenia pełniła konieczność zapewnienia ochrony praw konsumentów stanowiąca wartość uniwersalną.

Łączny czas trwania niniejszego postępowania wyniósł 4 lata i 10 miesięcy. W tym czasie odbyły się łącznie 2 posiedzenia sądowe. Opisywane orzeczenie potwierdza ukształtowany charakter linii orzeczniczej wobec spraw dotyczących umów kredytowych zawartych z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie. Mianowicie umowa naszych Klientów godzi w zasady współżycia społecznego, ze względu na nierównomierne rozłożenie praw i obowiązków stron, a także obarczenie Kredytobiorców znacznymi świadczeniami finansowymi. Mianowicie nie mogli oni jednoznacznie ustalić, ile wynosi ich dług względem Banku. W konsekwencji konsumenci będący stroną słabszą ekonomicznie zostali narażeni na nieograniczone ryzyko kursowe. 

Sprawę prowadzili adw. Jacek Sosnowski i adw. Mateusz Jachimczyk – Kancelaria Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni.

Prawomocna nieważność umowy kredytowej Millennium Bank w Sądzie Okręgowym w Warszawie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *