Z ogromną satysfakcją informujemy, że jednym z sukcesów Kancelarii Adwokat Jacek Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni w ostatnim kwartale 2021 r. jest prawomocna wygrana z Santander Bank Polska S.A. w Warszawie przed Sądem Apelacyjnym w Katowicach. Co warte odnotowania, postępowanie w obu instancjach trwało łącznie 14 miesięcy (pozew wpłynął do Sądu Okręgowego pod koniec września 2020 r.).

Otóż, wyrokiem z dnia 13 grudnia 2021 r. wydanym po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 grudnia 2021 r. w sprawie o sygn. akt: I ACa 343/21, Sąd Apelacyjny oddalił apelację Banku i zasądził od Pozwanego Banku na rzecz naszych Klientów zwrot kosztów postępowania w całości.

Apelacja została wniesiona przez pełnomocnika Banku od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie o sygn. akt: I C 880/20, w którym to Sąd I instancji ustalił, że umowa kredytu na cele mieszkaniowe EKSTRALOKUM zawarta w 2008 roku pomiędzy Kredyt Bankiem S.A. w Warszawie a naszymi Klientami jest nieważna.

 

Sąd Apelacyjny podzielił w całości ustalenia faktyczne Sądu I instancji, poczynione w oparciu o dowody z dokumentów oraz przesłuchanie Powodów. Dowody te Sąd uznał za wiarygodne i wystarczające do miarodajnej oceny sprawy. 

Zdaniem Sądu w umowie kredytu znalazły się typowe klauzule przeliczeniowe, odwołujące się odpowiednio do: kursu kupna CHF z tabel Banku w przypadku wypłaty kredytu oraz kursu sprzedaży CHF z tabel Banku przy spłatach rat kredytu. Tu warto nadmienić, że w tym przypadku nasi Klienci od początku do końca spłacali kredyt w złotówkach, co wyraźnie „odczuli” w konsekwencji zastosowania spreadu walutowego.

W ocenie Sądu Apelacyjnego wyeliminowanie z umowy powyższych postanowień nie pozwala na utrzymanie w mocy spornej umowy, jako że stanowią tzw. główne – przedmiotowo istotne postanowienia umowy (tzw. essentialia negotii). Przede wszystkim bowiem nie ma możliwości zastąpienia klauzul regulacją art. 358 § 2 Kodeksu cywilnego (tzw. zasada walutowości), ponieważ przepis ten nie obowiązywał w dacie zawarcia kredytu. Ponadto nie istnieje opcja zastąpienia odwołania do kursów publikowanych w tabelach Banku kursem średnim NBP (do czego dążył pozwany Bank) oraz stosując art. 41 Prawa wekslowego.

Odnosząc się wprost do oceny skutków nieważności Sąd wskazał, że Klienci Kancelarii akceptowali i godzili się ze skutkami ustalenia nieważności umowy kredytu, co potwierdzono w odpowiedzi na apelację. W toku całego postępowania byli także reprezentowani przez fachowego pełnomocnika, który pouczył ich o ewentualnych następstwach unieważnienia. 

Konsekwencją powyższego rozstrzygnięcia jest obowiązek zwrotu na rzecz naszych Klientów kosztów postępowania w całości.

Korzyści ekonomiczne Klientów także są wymierne. Saldo kredytu spadło bowiem z ok. 370.000,00 zł do 0 zł (kapitał kredytu opiewał na kwotę 320.000,00 zł).

Tempo procedowania sprawy przez oba Sądy uznać trzeba za ekspresowe. Zapewne jest to jeden z szybciej zakończonych procesów „frankowych” w Polsce, obejmujący II instancje.

Przed Sądem Okręgowym w Katowicach, jak i Sądem Apelacyjnym odbyły się łącznie 2 rozprawy. Na rozprawę przed Sądem I instancji zostali wezwani i przesłuchani nasi Klienci. Poza tym Sąd pominął jako nieistotne i nieprzydatne dla rozstrzygnięcia sprawy dowody z zeznań świadków oraz z opinii biegłego.

Tok postępowania uznać trzeba za wręcz modelowy. Z pewnością istotnym czynnikiem w tym zakresie była trafna i zwięzła argumentacja zaprezentowana przez naszą Kancelarię zaprezentowana w pozwie, dalszych pismach procesowych oraz odpowiedzi na apelację.

Wyrok jest prawomocny, wkrótce zostaną podjęte czynności w celu wykreślenia Banku z hipoteki nieruchomości. 

Sprawę prowadzili adwokat Jacek Sosnowski oraz adwokat Bartłomiej Górczyński z Kancelarii Adwokackiej Adwokat Jacek Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni.

Inne ciekawe wyroki omawiamy na naszym kanale YouTube – zapraszamy do subskrybowania

PRAWOMOCNA nieważność umowy kredytu dawnego Kredyt Banku S.A. (umowa EKSTRALOKUM) – wygrywamy ESPRESOWO w Katowicach z Santander Bank Polska S.A. w 14 miesięcy
Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *