W dniu dzisiejszym chcielibyśmy poinformować, że Sąd Apelacyjny w Katowicach I Wydział Cywilny w wyroku z dnia 19 kwietnia 2023 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt: I ACa 296/22 oddalił apelację Banku PKO BP S.A. oraz zasądził w całości zwrot kosztów postępowania apelacyjnego na rzecz naszych Klientów.

Postępowanie apelacyjne dotyczyło apelacji Banku od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 13 grudnia 2021 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt: I C 1046/20 ustalającego nieważność umowy kredytu denominowanego do CHF z 2007 r. zawartej przez kredytobiorców z byłym Bankiem Nordea.

Orzeczenie prawomocne Kancelaria uzyskała niezwykle sprawnie, ponieważ pozew wpłynął do Sądu we wrześniu 2020 r. Postępowanie sądowe trwało więc łącznie nieco ponad 2 lata i 6 miesiące, w tym około roku i 4 miesięcy w II instancji.

Co warte podkreślenia, zarówno w Sądzie Okręgowym, jak i w Sądzie Apelacyjnym odbyły się łącznie 3 rozprawy – 2 w Sądzie Okręgowym oraz 1 w Sądzie wyższej instancji.

Sprawa dotyczyła kredytu przeznaczonego na pokrycie kosztów ukończenia budowy domu jednorodzinnego Klientów.

Sąd I instancji stwierdził, że umowa została uznana za sprzeczną z art. 69 ust. 1 Prawa Bankowego w zakresie, w jakim nie została precyzyjnie wskazana kwota kredytu. Postanowienia zawarte w § 1 Części Szczególnej Umowy oraz § 1 Części Ogólnej Umowy są niejasne, nieprecyzyjne, a jest to najistotniejszy element umowy. Na ich podstawie nie da się nie tylko ustalić kwoty kredytu, ale nawet jego waluty. W ocenie Sądu, analizując powołane wyżej regulacje, faktycznie był to kredyt złotowy, a mimo to jedyną kwotą jasno wskazaną jest kwota kredytu wyrażona w CHF. Dodatkowym twierdzeniem przemawiającym za takim stanowiskiem była okoliczność, iż hipoteka została wyrażona w PLN.

Co więcej, Sąd przyznał rację Kancelarii, że zawarte w § 1 ust. 2 oraz § 13 ust. 7 Części Szczególnej Umowy postanowienia dotyczące sposobu przeliczania kwot kredytu – przy uruchomieniu oraz poszczególnych spłat, zawierały niedopuszczalne odesłanie do tabel kursowych Banku.

Z wyrokiem tym nie zgodził się Pozwany Bank, wnosząc apelację. Pełnomocnik Banku sformułował liczne zarzuty dotyczące naruszenia przepisów procedury cywilnej oraz prawa materialnego.

Sąd Apelacyjny podzielił jednak ocenę prawną Sądu Okręgowego, a w rezultacie potwierdził prawidłowość rozstrzygnięcia. Zarzuty podniesione w apelacji okazały się nietrafne i nie mogły doprowadzić do zmiany wyroku.

Sąd przyjął za Sądem Okręgowym, iż Powodom nie były znane, istotne z punktu widzenia ich interesów i dobrych obyczajów, konsekwencje mechanizmu ustalania kursów przez bank. Wprowadzenie do umowy kredytowej zawieranej na wiele lat, mającej daleko idące konsekwencje dla egzystencji konsumenta, mechanizmu działania kursowego wymaga szczególnej staranności banku w zakresie wyraźnego wskazania zagrożeń wiążących się z oferowanym kredytem, tak by konsument miał pełne rozeznanie konsekwencji ekonomicznych zawieranej umowy, o czym również była już mowa. Podsumowując, podkreślić trzeba, że zakres przekazanych powodom informacji nie obrazował skali możliwego wzrostu 19 zadłużenia kredytowego, a tym samym nie uświadamiał im braku granic takiego zdarzenia, zwłaszcza jeśli wówczas powszechnie powoływano się na stabilność kursu CHF

Kredyt Klientów opiewał na kwotę 270.000,00 zł. Na moment uprawomocnienia orzeczenia saldo pozostałego do spłaty kapitału wynosiło ok. 30 tysięcy zł. Obecnie Klienci oczekują na zawarcie z bankiem porozumienia kompensacyjnego celem finalnego rozliczenia.  Przy założeniu dalszego obowiązywania umowy Klienci musieliby zapłacić z kolei około 300 tys. zł więcej. 

Postępowanie prowadzili – adw. Jacek Sosnowski oraz adw. Bartłomiej Górczyński z Kancelarii Adwokackiej Adwokat Jacek Sosnowski, Adwokaci i Radcowie Prawni.

 

Prawomocne unieważnienie kredytu we frankach PKO BP w Katowicach. Korzyść dla Frankowiczów, naszych Klientów 300.000,00 zł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *