Miło nam poinformować Państwa o prawomocnym wyroku z dnia 5 grudnia 2022 r. Sądu Apelacyjnego w Warszawie, VI Wydział Cywilny, sygn. akt VI ACa 939/21, który oddalił apelację Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) z siedzibą w Wiedniu Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21 września 2021 r., sygn. akt XXV C 1509/19 ustalającego nieważność umowy kredytu zawartej w 2007 r. Jednocześnie Sąd Apelacyjny zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 4 050,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu w instancji odwoławczej.

  • Sąd Apelacyjny oddalił apelację Raiffeisen Bank International AG i zasądził na rzecz Klientów kwotę 4 050,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.
  • Bank mógł jednostronnie i arbitralnie modyfikować wskaźnik, według którego była obliczana wysokość kapitału i świadczeń Klientów, co było sprzeczne z dobrymi obyczajami.
  • Sąd Apelacyjny stwierdził, że klauzule indeksacyjne były nieuzgodnione indywidualnie z konsumentem i charakteryzowały się niedozwolonym charakterem.

W niniejszej sprawie apelacja Banku wpłynęła do sądu II instancji w listopadzie 2021 r., więc omawiane postępowanie trwało 11 miesięcy, co jest dość krótkim czasem, biorąc pod uwagę ilość apelacji wpływających do Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Zdaniem Sądu apelacja pozwanego Banku zasługiwała na uwzględnienie jedynie w niewielkim stopniu, w odniesieniu do zasądzonych przez Sąd I instancji kosztów zastępstwa procesowego, który zostały ustalone omyłkowo w oparciu o wyższą wartość przedmiotu sporu niż faktyczna. W pozostałej części zarzuty apelacji Banku Sąd Apelacyjny uznał na chybione.

Sąd II instancji potwierdził, że Bank mógł jednostronnie i arbitralnie modyfikować wskaźnik, według którego była oblicza wysokość kapitału i świadczeń naszych Klientów. O abuzywności postanowień umowy nie decyduje to w jaki sposób umowa była wykonywana tylko jakie możliwości stwarza treść normatywna umowy. W związku z czym nie ma żadnego znaczenia w jaki sposób rzeczywiście były ustalane kursy wymiany walut przez bank. Przede wszystkim konsument został obarczony nieograniczonym ryzykiem kursowym, abuzywność wyraża się w tym, że bank nie pouczył konsumenta jakie ryzyko i zagrożenia wiążą się z wprowadzeniem do umowy mechanizmu waloryzacji.

Bank nie dostarczył dowodów, które wskazywałaby, że postanowienia umowy zostały indywidualnie wynegocjowane. Podobnie, Bank w sposób nieograniczony, dowolny, bez żadnej wiedzy w tym zakresie kredytobiorcy mógł kształtować kurs CHF, po którym było przeliczenie kwoty kredytu w okresie kredytowania, w okresie wypłaty, w okresie spłaty raty, bowiem odwoływał się do tabel własnych waluty, które tworzył w oparciu o znane sobie reguły. Postanowienia umowy, regulaminu nie wskazywały żadnych metod, zasad, ani parametrów, które bank uwzględniał wyliczając kurs CHF stosowany do przeliczenia.

Kredytobiorca mógł wyłącznie post factum dowidzieć się po jakim kursie nastąpiło przeliczenie kwoty kredytu na CHF. W treści umowy taki kurs nie został wskazany. Tym samym bank w sposób arbitralny decydował o saldzie zadłużenia z tytułu kredytu, bowiem to było wyrażano w walucie obcej, zaś harmonogram spłaty był doręczany po uruchomieniu kredytu, a bank przeliczał kwotę raty do spłaty również po kursie nieznanym dla Kredytobiorców.

Jednocześnie zdaniem Sądu na etapie zawierania umowy doszło do nienależytego poinformowania konsumenta o jego prawach i obowiązkach związanych z zawarciem umowy. W ocenie Sądu Apelacyjnego klauzule indeksacyjne które dotyczyły kursu CHF i stosowanie przez bank tabeli kursowej były nieuzgodnione indywidualnie z konsumentem i to pozwalało na dalsze badanie przesłanek z art. 3851 k.c.

Stosowanie tychże tabel rażąco naruszało interesy kredytobiorcy i było sprzeczne z dobrymi obyczajami, bank nie poinformował jak będzie się odbywało tworzenie tabel kursowych przez co należy uznać że doszło do nierównowagi stron w stosunku prawnym, ponieważ to kredytodawca mógł sam decydować, zresztą konkretnie w tej sprawie decydował, jakie są zasady przeliczania salda kredytu i ustalania wysokości rat. Powyższe spowodowało, że całe ryzyko zostało przerzucone na kredytobiorcę, kwestia ryzyka walutowego nie zostało mu przedstawiona w sposób należyty.

W ocenie Sądu Apelacyjnego, stwierdzenie niedozwolonego, w rozumieniu art. 3851 k.c., charakteru postanowień dotyczących indeksacji (waloryzacji) obligowało Sąd Apelacyjny do ich niestosowania, chyba że konsument wyraziłby wolę ich dalszego stosowania, czego jednak nasi Klienci nie uczynili domagając się ustalenia nieważności umowy

Od prawomocnego wyroku, Bank złożył wniosek o uzasadnienie, zapewne z myślą o wniesieniu skargi kasacyjnej, jednak po analizie orzecznictwa w z udziałem przegranego Banku, mamy nadzieję, że taka skarga nie zostanie przyjęta do rozpoznania.

Sprawę prowadzili adw. Jacek Sosnowski oraz adw. Michalina Kasjaniuk – Kancelaria Adwokacka adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni.

Inne ciekawe wyroki omawiamy na naszym kanale YouTube – zapraszamy do subskrybowania

Prawomocne unieważnienie kredytu we frankach Raiffeisen Bank naszych Klientów z 2007 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *