Wyrokiem z dnia 30 czerwca 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny (SSA Elżbieta Wiatrzyk-Wojciechowska, sygn. akt VI ACa 696/21) oddalił apelacje Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu oraz zasądził od Banku na rzecz naszych Klientów kwotę 8.100 złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego. 

Postępowanie apelacyjne od chwili doręczenia Sądowi II instancji do dnia wydania wyroku trwało 10 miesięcy. 

W I instancji Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny, sygn. akt XXV C 89/19, ustalił że umowa kredytu hipotecznego z dnia marca 2008 r., zawarta pomiędzy naszymi Klientami a poprzednikiem prawnym  EFG Eurobank Ergasias S.A. Oddział w Polsce jest nieważna w całości oraz zasądził na rzecz naszych Klientów zwrot kosztów procesu. Apelacje od korzystnego dla kredytobiorców wyroku wniósł Bank, starając się wykazać uchybienia Sądu I instancji zarówno w zakresie prawa materialnego, jak również procesowego.

Zdaniem Sądu II instancji nasi Klienci posiadali interes prawny w ustaleniu nieważności spornej umowy kredytu. Wbrew twierdzeniom apelującego Banku, tylko bowiem wyrok ustalający nieważność w sentencji wyroku może w pełni zabezpieczyć ryzyko kredytobiorców przed wypowiedzeniem umowy kredytu, dalszym pobieraniem rat kredytu hipotecznego.

Bank nie zdołał również wykazać, że jakoby klauzule wprowadzające ryzyko walutowe stanowiły przedmiot indywidualnych negocjacji z naszymi Klientami. Umowa zdaniem Sądu Apelacyjnego w Warszawie została zawarta na standardowym, powielanym po wielokroć wzorcu umowy, przygotowanym przez przedsiębiorcę. Zarówno wniosek kredytowy, jak i umowa kredytowa opierały się o wzorzec stosowany w banku. Nie było żadnych możliwości negocjacji treści postanowień, co do ryzyka kursowego, w szczególności przez zastosowanie mechanizmów zabezpieczających usprawiedliwione interesy konsumentów.

O uzgodnieniu postanowień umownych dotyczących waloryzacji nie świadczyły również złożone przez Bank do akt sprawy dowody z dokumentów, w tym podpisane przez naszych Klientów oświadczenia o ryzyku walutowym i ryzyku zmiennej stopy oprocentowania, gdyż naszym Klientom zaoferowano produkt adresowany do nieograniczonego grona potencjalnych klientów. 

Sąd wskazał, że klauzule ryzyka walutowego oraz klauzuli spreadowej mają bezpośredni wpływ na świadczenia głównego stron umowy kredytu hipotecznego. Wbrew twierdzeniem Banku, uznanie za główne świadczenia stron postanowień umownych dotyczących mechanizmu indeksacji nie wyłącza możliwości stwierdzenia, że stanowią one abuzywne klauzule umowne. Jest tak bowiem w przypadku, w którym nie zostały one sformułowane w sposób jednoznaczny i nie zostały wyrażone prostym i zrozumiałym dla konsumenta językiem.

Kwestionowane przez Kancelarię postanowienia nie spełniały wymogu jednoznaczności i transparentności, gdyż w chwili podpisywania umowy nasi Klienci nie byli w stanie oszacować wysokości salda zadłużenia, zobowiązania wobec Banku, a zatem bezpośrednich skutków ekonomicznych wynikających z zawartej umowy oraz ryzyka ekonomicznego, związanego z zawarciem umowy.

Sąd Apelacyjny w Warszawie wskazał, że uznanie, że klauzula waloryzacyjna jest bezskuteczna ex lege i ex tunc (z mocy prawa i od początku) względem konsumenta, nakazuje ustalić nieważność umowy. Umowa kredytu hipotecznego nie może funkcjonować bez określenia jej głównego przedmiotu. Nadto, nie istnieje w polskim porządku prawnym żadna regulacja, która mogłaby mieć zastosowanie w miejsce niedozwolonego warunku umownego.

Nie można tego zrobić za pośrednictwem art. 41 prawa wekslowego, ani żadnego innego przepisu prawa polskiego – albowiem w odróżnieniu do prawa węgierskiego, polski ustawodawca nie zastrzegł w ustawie przepisu specjalnego, dyspozytywnego mającego zastosowanie w przypadku skutecznego zakwestionowania przez kredytobiorców treści wzorca umowy.

Zapadły wyrok jest prawomocny, stanowi podstawę do rozliczeń naszych Klientów z pozwanym Bankiem, w tym wykreślenia zabezpieczenia hipotecznego na kredytowanej nieruchomości.

Sprawę prowadzili adw. Jacek Sosnowski oraz adw. Tomasz Pietrusiak z kancelarii SOSNOWSKI ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI. 

Inne ciekawe wyroki omawiamy na naszym kanale YouTube – zapraszamy do subskrybowania

Zobacz nasze sukcesy z poprzedniego miesiąca – podsumowanie CZERWIEC 2022

PRAWOMOCNY WYROK unieważnienie kredytu we frankach Raiffeisen Bank. Wygrywamy w Warszawie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *