Skończyły się czasy, gdy banki mogły czuć się bezkarnie i gdy kredytobiorcom nawet nie śniło się, że można pozwać bank w związku z zawartą umową kredytową. Dziś kredytobiorcy doskonale znają swoje prawa, lecz co gorsza dla banków, wiedzą również, że banki nie zawsze działają zgodnie z prawem, a to z kolei aktualizuje roszczenia po stronie zadłużonych. W związku z powyższym, coraz większym zainteresowaniem cieszy się tzw. sankcja darmowego kredytu, która jest swego rodzaju rekompensatą od banku za nieuczciwą umowę, sprawdź zatem czy i tobie należą się pieniądze od banku.

Kto otrzyma darmowy kredyt od banku?

Pozbawienie banku zarobku, a do tego właśnie sprowadza się sankcja darmowego kredytu, jest najbardziej dotkliwą dla kredytodawców karą za naruszenie ciążących na nich obowiązków, dlatego jest możliwa do zastosowania tylko w ściśle określonych przypadkach.

Zgodnie z regulacjami ustawy o kredycie konsumenckim, sankcja darmowego kredytu jest „zarezerwowana” tylko dla konsumentów, czyli osób fizycznych dokonujących z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, a ponadto, dotyczy tylko określonych kredytów, które w ustawie zostały zdefiniowane jako kredyt konsumencki.

Przez kredyt konsumencki należy zatem rozumieć umowę o kredyt w wysokości nie większej niż 255 550 zł albo równowartość tej kwoty w walucie innej niż waluta polska, a także, umowę o kredyt niezabezpieczony hipoteką, który jest przeznaczony na remont domu albo lokalu mieszkalnego, umowę pożyczki, umowę kredytu w rozumieniu przepisów prawa bankowego, umowę o odroczeniu konsumentowi terminu spełnienia świadczenia pieniężnego, umowę o kredyt, w której kredytodawca zaciąga zobowiązanie wobec osoby trzeciej, a konsument zobowiązuje się do zwrotu kredytodawcy spełnionego świadczenia oraz umowę o kredyt odnawialny.

Na powyżej wskazanych, obostrzenia do skorzystania z sankcji darmowego kredytu się nie kończą, ważne bowiem również jest, że uprawnienie kredytobiorcy wygasa po upływie roku od dnia wykonania umowy, czyli od dnia całkowitej spłaty kredytu. Kredytobiorca ma zatem maksymalnie rok by podnieść względem banku zarzut, iż umowa nie była zgodna z prawem i w związku z tym należy mu się darmowy kredyt. Ponadto, bardzo ważne jest kiedy umowa o kredyt konsumencki została zawarta. Ustawa regulująca kwestie kredytu konsumenckiego, a zatem i sankcję darmowego kredytu, weszła w życie w dniu 18 grudnia 2011 r., zatem regulacje w niej zawarte odnoszą się do umów kredytowych, które zostały podpisane od tego dnia.

Bank dopuścił się uchybień, więc musi pożegnać się z zarobkiem.

Darmowy kredyt to kara dla banku, a skoro jest kara, to i muszą być przewinienia, ustawodawca enumeratywnie wskazał więc jakie uchybienia ze strony banku będą skutkować tym, że kredytobiorca będzie mógł skorzystać z kredytu za darmo.

Sankcja darmowego kredytu została przewidziana m.in. za naruszenie formy pisemnej umowy kredytowej, czy nie zawarcie w umowie podstawowych informacji na temat udzielonego kredytu, w praktyce jednak okazuje się, że banki największy problem mają z właściwym podaniem kosztów kredytu oraz wskazaniem zasad ustalania, a także obliczaniem, oprocentowania kredytu.

Obowiązkiem każdego banku jest wskazanie w umowie kredytowej:

  • stopy oprocentowania kredytu,
  • warunki stosowania tej stopy,
  • okresy, warunki i procedury zmiany stopy oprocentowania,
  • rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania,

a także całkowitej kwoty do zapłaty przez konsumenta, która ustalona została w dniu zawarcia umowy oraz informację o kosztach, które konsument jest zobowiązany ponieść w związku z umową o kredyt konsumencki, w rzeczywistości natomiast bardzo często się zdarza, że banki źle dokonują obliczeń lub przekraczają maksymalny poziom innych niż odsetkowych kosztów kredytu, a także niepoprawnie obliczają i podają błędne oprocentowanie kredytu.

Bywa równie, że umowa kredytowa nie wskazuje wszystkich kosztów kredytu, którymi kredytobiorca został finalnie obciążony, więc jest to kolejne uchybienie kwalifikujące kredytobiorcę do otrzymania darmowego kredytu. Sankcja darmowego kredytu grozi bankowi także wtedy, gdy kredytobiorca nie otrzymał wszystkich wymaganych dokumentów, gdy więc bank odsyła kredytobiorcę do zewnętrznego regulaminu by tam sprawdził sobie jak uregulowane zostały zasady zmiany oprocentowania kredytu, wówczas bank również musi liczyć się z negatywnymi konsekwencjami.

Banki standardowo nie mają sobie nic do zarzucenia.

Samo skorzystanie z sankcji darmowego kredytu nie jest dla kredytobiorcy zbyt skomplikowane, żeby bowiem skorzystać z powołanych regulacji, wystarczy, by konsument złożył kredytodawcy pisemne oświadczenie, iż dopatrzył się uchybień w zawartej umowie, i wówczas, kredytobiorca zwraca kredyt bez odsetek i innych kosztów kredytu należnych kredytodawcy, lecz w terminie i w sposób ustalony w umowie.

W teorii sprawa nie wygląda więc zbyt skomplikowanie, i wydaje się, że każdy kredytobiorca może z łatwością uzyskać darmowy kredyt, w praktyce jednak trudności może być sporo. Przede wszystkim, by skorzystać z sankcji darmowego kredytu należy znaleźć błędy w umowie, których dopuścił się bank, jednak analiza dokumentów bankowych do prostych z całą pewnością nie należy, zatem już samo sprawdzenie czy kredytobiorca może skorzystać z darmowego kredytu może stanowić nie lada wyzwanie jeśli ktoś nie ma doświadczenia w tej materii.

Kolejną problematyczną kwestią jest, że istnieje mała szansa, iż bank uzna złożone przez kredytobiorcę oświadczenie o sankcji darmowego kredytu. Banki z zasady nie przychylają się do zgłaszanych roszczeń, licząc na to, że kredytobiorca się zniechęci i zaprzestanie dochodzić swoich praw, gdyż jedyną opcją w takim przypadku jest skierowanie sprawy przeciwko bankowi na drogę sądową, a wiadomo, że nie każdy kredytobiorca jest aż tak zdeterminowany. W sytuacji, gdy kredytobiorca chciałby chociażby sprawdzić czy jego umowa kwalifikuje się do darmowego kredytu, lub gdy chce by sąd rozstrzygnął jego spór z bankiem, warto jak najszybciej skontaktować się z kancelarią specjalizującą się w sporach z bankami i uzyskać w tym zakresie fachową pomoc.

 

Rekompensata za nieuczciwą umowę kredytu od banku – możesz mieć kredyt który spłacasz za darmo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *