W dniu 23 października 2023 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku, I Wydział Cywilny, wyrokiem wydanym w sprawie o sygn. akt I ACa 2042/22 oddalił apelację Banku od wyroku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, I Wydział Cywilny, o sygn. akt I C 55/22 ustalającego nieistnienie stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytu zawartej 19 grudnia 2006 r. pomiędzy naszą Klientką, a GE Money Bank S.A. oraz zasądzającego na rzecz naszej Klientki kwotę 143 939,70 zł i kwotę 6 417,00 zł tytułem kosztów procesu. Sąd Apelacyjny w Gdańsku zasądził także zwrot kosztów postępowania apelacyjnego dla naszej Klientki w wysokości 8 100,00 zł. 

Postępowanie apelacyjne od momentu doręczenia do Sądu II instancji apelacji Banku do wydania prawomocnego wyroku trwało 11 miesięcy, a całe postępowanie od wniesienie pozwu do Sądu I instancji do końca trwało 22 miesięcy. W całym postępowaniu przed Sądem I instancji oraz Sądem II instancji odbyły się zaledwie dwa terminy rozpraw.  

Pozwem wniesionym w styczniu 2022 r. przeciwko Bankowi BPH S.A. nasza Klientka domagała się ustalenia nieważności umowy kredytu 19 grudnia 2006 r. oraz zasądzenia od pozwanego Banku na jej rzecz kwoty 143 939,70 zł. 

Sąd Apelacyjny uznał, że wniesiona apelacja banku była bezzasadna. Sąd Apelacyjny uznał, że ocena dowodów dokonana przez Sąd I instancji była prawidłowa i doszło do wnikliwego zbadania podstawy faktycznej i prawnej zgłoszonego w pozwie roszczenia. Tym samym Sąd Apelacyjny wskazał, że zarzut pozwanego banku dotyczący nierozpoznania przez Sąd I instancji istoty sprawy był nieprawidłowy. Sąd II instancji ocenił, iż nie doszło do naruszeń przepisów prawa procesowego, w szczególności odnoszących się do oceny materiału dowodowego, który stanowił podstawę ustaleń faktycznych w sprawie.  

Sąd Apelacyjny jednoznacznie wskazał, że nie został w sposób ponadstandardowy wykonany obowiązek informacyjny, dający naszej Klientce pełne rozeznanie co do zawarcia tego typu umowy kredytu. Sąd II instancji pokreślił, iż nie jest wystarczające wskazanie w samej umowie krótkiej informacji o ponoszeniu przez kredytobiorcę ryzyka związanego ze zmianą kursu waluty.

Zdaniem Sądu wprowadzenie do zawartej umowy kredytowej ryzyka kursowego, wymagało szczególnej staranności banku w zakresie rzetelnego poinformowania konsumenta o ekonomicznych konsekwencjach zawarcia umowy. Sąd Apelacyjny uznał, że nasza Klientka nie została w sposób należyty pouczona o ryzyku kursowym, a zatem Bank nie wywiązał się z tego obowiązku. 

Zdaniem Sądu mechanizm ustalania przez bank kursów waluty, pozostawiający mu swobodę, jest w sposób oczywisty sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco narusza interesy konsumenta. Sąd Apelacyjny podkreślił, że kursy walut były określane w tabeli Banku i zależały nie tylko od kursów średnich NBP, ale także od marży Banku, której to sposób określania nie został uregulowany w umowie.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku tym samym nie podzielił poglądu wyrażonego w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 1 czerwca 2022 r. o sygn. akt II CSKP 364.22, że sporną umowę należy uznać za ważna i wyeliminować z niej tylko naliczoną marże. Sąd Apelacyjny przyjął, iż wykreślenie z klauzul niedozwolonych jedynie elementu dotyczącego marży spowodowałoby nielogiczne i nieracjonalne funkcjonowanie w pozostałym zakresie postanowień dotyczących tabeli kursowej banku. 

Sąd Apelacyjny w Gdańsku nie podzielił również zgłoszonego przez Bank zarzutu zatrzymania. W uzasadnieniu tego wyroku Sąd wskazał, że zarzut zatrzymania nie znajduje zastosowania do umowy kredytu zawartej przez strony postępowania, bowiem, umowa ta nie jest umową wzajemną. 

W tym stanie rzeczy Sąd Apelacyjny orzekł, że umowa zawarta między stronami jest nieważna, w związku z tym utrzymał w mocy orzeczenie Sądu I instancji. Wyrok Sądu Apelacyjnego jest prawomocny. Uzyskana dla naszej Klientki korzyść finansowa opiewa na kwotę 143 939,70 zł. 

Sąd podzielił więc zaprezentowaną przez naszą Kancelarię argumentację w zakresie żądań wywiedzionych w roszczeniu głównym i podtrzymanych w dalszym toku postępowania. 

Sprawę prowadził adw. Jacek Sosnowski i r. pr. Paweł Szymański – Kancelaria Adwokacka Adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni

Ekspresowy PRAWOMOCNY WYROK Sąd Apelacyjny w Gdańsku unieważnienie kredytu GE Money Bank (BPH S.A.). Korzyść finansowa dla naszej Klientki 143 939,70 zł!!!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *