Dnia 2 marca 2023r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku V Wydział Cywilny w osobie Sędzi Barbary Rączka – Sekścińskiej w sprawie rozpoznawanej pod sygn. akt V ACa 842/22 wydał wyrok, na mocy którego oddalił apelację Banku BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku. Tym samym w mocy utrzymany został wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 26 kwietnia 2022r. stwierdzający nieważność umowy kredytu zawartej przez naszych Klientów z pozwanym bankiem. Prawomocny wyrok uzyskaliśmy w ekspresowym tempie bowiem od złożenia pozwu do prawomocnego wyroku w sprawie upłynęło jedynie 16 MIESIĘCY

Sąd Apelacyjny podzielił w zasadzie w całości ustalenia Sądu Okręgowego co do przyczyn i skutków wadliwości kwestionowanej umowy kredytu.

Za słuszny uznano pogląd Sądu Okręgowego, znajdujący oparcie w poglądach Sądu Najwyższego, że kwestionowane postanowienia umowy wskazywane są jako abuzywne z uwagi na nieokreślony i nieobiektywny miernik, według którego następuje ostatecznie określenie wysokości zobowiązania kredytobiorcy, które jest niemożliwe do przewidzenia i obliczenia w chwili zawarcia umowy.

Ponownie również potwierdzone zostało, że nie ma znaczenia dla dokonywanej oceny to, w jaki sposób bank rzeczywiście ustalał kurs w trakcie wykonywania umowy i jaka była relacja kursu banku do kursu rynkowego, bowiem nie są to okoliczności istotne na gruncie art. 385[2] kodeksu cywilnego oraz oceny możliwego naruszenia interesów konsumenta.

Za niezgodną z prawem uznać należy bowiem już samą możliwość dowolnego wpływania przez bank na wysokość rat obciążających kredytobiorców. Za szczególnie istotny Sąd uznał fakt, że kredytobiorcy nie wiedzieli i nie mogli wiedzieć według jakiego kursu ostatecznie zostanie przeliczona ich rata, w konsekwencji czego nie wiedzieli więc w praktyce ile wynosi rata, którą zobowiązani są zapłacić. Sąd Apelacyjny przychylił się do oceny Sądu Okręgowego, że w niniejszej sprawie naruszenie więc przez bank art. 69 ust. 1 ustawy Prawo bankowe było oczywiste.

Sąd podkreślił przy tym istotny obowiązek pozwanego banku w udzieleniu kredytobiorcom rzetelnej informacji o ryzyku związanym z zaciągnięciem tego typu kredytu oraz podzielił pogląd Sądu Okręgowego, że pozwany bank tego obowiązku wobec naszych Klientów nie wypełnił.

Podkreślono przy tym wielokrotnie wyrażany już w orzecznictwie pogląd, że przedstawienie kredytobiorcom do podpisu szablonowych oświadczeń o świadomości ryzyka walutowego i zmienności kursu, nie przedstawiających szczegółowych informacji w tym zakresie nie ma realnej wartości informacyjnej.

Jest to o tyle istotne, że argumentacja o przedstawieniu kredytobiorcom „rzetelnych i wyczerpujących” informacji o ryzyku związanym z kredytem frankowym jest stałym elementem argumentacji banków niemal w każdej sprawie i zawsze opiera się na przedstawionych do podpisu kredytobiorcom szablonowych i zdawkowych oświadczeniach.

Sąd ponownie wskazał również, że ze względu na wyeliminowanie abuzywnych klauzul waloryzacyjnych z umowy jej sprzeczność z przepisami ustawy Prawo bankowe tylko się pogłębia, albowiem brak jest wówczas jakiegokolwiek obiektywnego miernika według którego można przeliczyć kurs walut. Powoduje to w efekcie nieważność całej umowy kredytowej.

Sąd podzielił przy tym pogląd Sądu Okręgowego, że oceniając stanowisko banku nie można pominąć faktu, że miał on pełną dowolność kształtowania wzorca umowy i mógł zawrzeć w nim mechanizm ustalania kursu waluty korzystny dla konsumenta, albo przynajmniej obiektywny i sprawiedliwy. Konsekwencje ukształtowania wzorca w sposób wadliwy obciążają zatem bank.

Na koniec Sąd przychylił się do oceny Sądu Okręgowego, że w polskim porządku prawnym nie istnieją przepisy o charakterze deklaratywnym, którymi można by „zapełnić” braki w umowie powstałe na skutek usunięcia niedozwolonych postanowień.

W konsekwencji Sąd Apelacyjny podzielił dokonaną przez Sąd Okręgowy ocenę umowy naszych Klientów jako nieważnej, zaś świadczeń spełnionych na jej podstawie jako nienależnych i podlegających zwrotowi zgodnie teorią dwóch kondykcji, znajdującej potwierdzenie w uchwale Sądu Najwyższego (sygn. III CZP 6/21)

Sprawę prowadzili adw. Jacek Sosnowski i r.pr. Małgorzata Wilczek – Kancelaria adwokacka Adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni

Inne ciekawe wyroki omawiamy na naszym kanale YouTube – zapraszamy do subskrybowania

Sąd Apelacyjny w Gdańsku: SUPER ekspresowe PRAWOMOCNE unieważnienie kredytu we frankach Banku BPH S.A. i 245 309, 28 zł dla naszych Klientów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *