Pragniemy Państwa poinformować, iż dnia 29 grudnia 2022 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie, V Wydział Cywilny, wyrokiem wydanym w sprawie o sygn. akt V ACa 849/21 oddalił w zasadniczej części apelację pozwanego Banku od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie zasądzającego na rzecz naszych Klientów kwotę 115 085, 67 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie za okres od 14 października 2020 roku do dnia zapłaty na podstawie stwierdzenia, że umowa kredytu hipotecznego zawarta dnia 18 marca 2008 r. pomiędzy naszym Klientem i jego ówczesną żoną a pozwanym Bankiem była nieważna. Sąd dokonał jedynie modyfikacji wyroku Sądu I instancji odnośnie daty wymagalności roszczenia, co miało wpływ na wysokość zasądzonych kwot.  Prawomocny wyrok zapadł po 28 miesiącach od złożenia pozwu do sądu. 

  • Sąd Apelacyjny oddalił w znacznej części apelację Raiffeisen Bank International AG i zasądził na rzecz Klientów kwotę 4 050 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.
  • Sąd wskazał, iż bank mógł jednostronnie i arbitralnie modyfikować wskaźnik, według którego była obliczana wysokość kapitału i świadczeń Klientów, co było sprzeczne z dobrymi obyczajami.
  • Sąd Apelacyjny stwierdził, że klauzule indeksacyjne były nieuzgodnione indywidualnie z konsumentem i charakteryzowały się niedozwolonym charakterem.
  • Sprawa w II instancji trwała 15 miesięcy. 

W niniejszej sprawie wyrok Sądu I instancji został wydany we wrześniu 2021 roku, więc sprawa przed Sądem Apelacyjnym trwała jedynie 15 miesięcy. 

Sąd Apelacyjny wskazał, że ustalenia Sądu I instancji uwzględniające stanowisko przez nas przedstawione co do posiadania przez kredytobiorców statusu konsumenta było zasadne, co w tej sprawie było sporne z uwagi na prowadzenie działalności gospodarczych przez kredytobiorców. 

Za bezskuteczne Sąd Apelacyjny uznał próby podważenia przez Bank ustaleń dotyczących rzekomego braku abuzywnego charakteru klauzul zawartych w umowie kredytowej, indywidualnego ich uzgodnienia oraz wystarczającego wypełnienia przez bank obowiązku informacyjnego wobec naszych Klientów. 

W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, iż nie ma wątpliwości, że postanowienia tzw. klauzul przeliczeniowych lub inaczej spreadowych poprzez odesłanie do tabel kursowych banku przy ustalaniu kwoty udzielonego kredytu we CHF jak i wysokości raty obciążającej kredytobiorcę pozwalają bankowi kształtować wysokość świadczenia drugiej strony umowy w sposób dowolny, jednostronny, nieweryfikowalny. Umowa nie zawiera bowiem jakichkolwiek postanowień, które regulowałyby sposób ustalania wysokości kursu CHF, wskazywały obiektywne kryteria, którymi bank ma się posługiwać. Takie postanowienia uznać należy za niedozwolone. Sprzeczność z dobrymi obyczajami i naruszenie interesu konsumenta polega w tym przypadku na uzależnieniu wysokości świadczenia konsumenta od swobodnej decyzji banku. Są to postanowienia nietransparentne i pozostawiają pole do arbitralnego działania pozwanego. W ten sposób obarczają kredytobiorcę nieprzewidywalnym ryzykiem oraz naruszają równorzędność stron zobowiązaniowego stosunku umownego.  

Sąd nie podzielił również zarzutów apelującego, iż brak było w niniejszej sprawie podstaw do stwierdzenia nieważności całej umowy kredytu po wyeliminowaniu z niej abuzywnych postanowień, że zgodnie z zasadą trwałości umowy należało ją utrzymać w mocy, zastępując powstałe w ten sposób luki przepisami art. 358 § 2 k.c.

Wobec nieważności całej umowy spełnione na jej podstawie przez obie strony świadczenia podlegały, także zdaniem Sadu Apelacyjnego, zwrotowi w oparciu o przepisy o świadczeniu nienależnym, czyli o art. 410 § 2k.c. w zw. z art. 405 k.c. Nie podzielił jedynie stanowiska sądu I instancji co do określenia daty wymagalności roszczenia strony powodowej na dzień złożeniu pozwu, wskazując, iż dniem tym winien być dzień złożenia oświadczenia podczas procesu przez naszych Klientów o świadomości skutków prawnych uznania umowy za nieważną  i stąd też dokonał korekty zasądzonej kwoty. 

Sprawę prowadzili adw. Jacek Sosnowski oraz adw. Mateusz Jachimczyk – Kancelaria Adwokacka adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni.

Inne ciekawe wyroki omawiamy na naszym kanale YouTube – zapraszamy do subskrybowania

Sąd Apelacyjny w Warszawie PRAWOMOCNE unieważnienie kredytu Raiffeisen w 28 MIESIĘCY i 115.085,67 zł DLA NASZYCH Klientów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *