Sąd Okręgowy w Szczecinie, I Wydział Cywilny (Przewodniczący: Sędzia Sądu Okręgowego Wojciech Machnicki) po rozpoznaniu w dniu 19 grudnia 2022 r. w Szczecinie na posiedzeniu niejawnym wydał wyrok, w którym ustalił nieważność całej umowy kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF zawartej przez naszych klientów w 2006 r. W punkcie 2 wyroku zasądził od pozwanego – Getin Noble Bank SA w Warszawie na rzecz naszych klientów jako małżonków do niepodzielnej ręki 29 223,31 złotych z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 11 maja 2021 r. Jednocześnie obciążając pozwanego kosztami procesu, pozostawiając szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu.

  • Sąd Okręgowy w Szczecinie, I Wydział Cywilny ustalił nieważność całej umowy kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF zawartej przez klientów w 2006 r. oraz zasądził od pozwanego – Getin Noble Bank SA na rzecz klientów jako małżonków do niepodzielnej ręki 29 223,31 złotych z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 11 maja 2021 r.
  • Sprawa trwała około 20 miesięcy od momentu złożenia pozwu w kwietniu 2021 r. do wydania wyroku przez sąd w dniu 19 grudnia 2022 r.
  • Sąd podzielił stanowisko Kancelarii, że kwestionowane postanowienia umowne są niedozwolone i spełniają przesłanki warunkujące zakwalifikowanie ich jako klauzuli abuzywnej, a także podkreślił, że umowa kredytu nie miała precyzyjnych zasad dotyczących ustalania tabeli kursów i sposobu określania kursów stosowanych przez bank, co rażąco naruszało interesy konsumenta.

 

W niniejszej sprawie pozew został złożony w kwietniu 2021 r., natomiast już po 20 miesiącach sąd orzekł na posiedzeniu niejawnym w pełni podzielając nasza argumentację dotyczącą unieważnienia umowy kredytu indeksowanej do CHF. 

W toku procesu sad dopuścił dowód z przesłuchania powodów na okoliczności faktów związanych z zawarciem umowy, braku możliwości negocjacji postanowień umowy, braków przedstawienia powodom kształtowania się kursu franka szwajcarskiego i wpływu tej zmiany na zadłużenie kredytu oraz braku świadomości że dla ustalenia kursu indeksacji pozwany korzysta z opłat przez siebie tabel.

W toku procesu Sąd pominął wnioski o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego, z uwagi na to, że okoliczności mające wykazać przedmiotowy dowód są bezsporne i udowodnione zgodnie z twierdzeniem wnioskodawcy.

Sąd w pełni podzielił stanowisko Kancelarii dotyczące kwestionowanych postanowień umownych, tj. § 2 ust. 1, § 4 ust. 3 i § 6 ust. 3 Umowy, uznając je za postanowienia niedozwolone. 

Sąd nie miał wątpliwości co do tego, że w okolicznościach tej sprawy kwestionowane przez powodów postanowienia umowy odnoszące się do indeksacji spełniają wszystkie przesłanki warunkujące zakwalifikowanie danego postanowienia jako klauzuli abuzywnej. 

Sąd podzielił również naszą argumentację podkreślając, że w umowie kredytu brak jest precyzyjnych zasad, którymi bank miał się kierować przy ustalaniu tabeli kursów. Brak jest również przepisów prawa, które wpływają na sposób określania kursu przez pozwanego. Sposób określania kursów stosowanych przez bank dla poszczególnych transakcji w świetle umowy jest niczym nieograniczony. 

Podkreślenia wymaga fakt, iż postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nieuzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki sprzecznie z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy. Co niewątpliwie miało zastosowanie w niniejszej sprawie. 

Warto podkreślić, iż wyrok w przedmiotowej sprawie został wydany po wydanej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny decyzji o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji wobec Getin Noble Bank S.A. umorzeniu instrumentów kapitałowych Getin Noble, zastosowaniu instrumentu przymusowej restrukturyzacji w formie instytucji pomostowej oraz powołaniu Administratora Getin Noble Bank S.A. Przymusowa restrukturyzacja została wszczęta wobec Getin Noble z dniem doręczenia Decyzji tj. 30 września 2022 r. 

Inne ciekawe wyroki omawiamy na naszym kanale YouTube – zapraszamy do subskrybowania

Sąd Okręgowy w Szczecinie unieważnia kredyt Getin Bank w restrukturyzacji i zasądza dla naszych Klientów 29 223,31 złotych. Wygrywamy w 20 miesięcy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *