Sąd Okręgowy w Toruniu uznał umowę kredytu hipotecznego BPH Spółka Akcyjna za nieważną i zasądził dla naszych KLIENTÓW kwotę 676 951,28 zł oraz 1 999,20 CHF od BPH S.A.

W dniu 14 grudnia 2022 roku zapadł wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu, I Wydział Cywilny (Sędzia Sądu Okręgowego Andrzej Westphal) w sprawie zawisłej pod sygnaturą akt I C 953/21 , na mocy którego ustalono nieważność umowy kredytu hipotecznego zawartej przez naszych Klientów w maju 2005 r. z BPH Spółka Akcyjna. 

Jednocześnie zasądzono od Pozwanego Banku na rzecz naszych Klientów kwotę 676 951,28 zł oraz 1 999 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od kwot:

a) 40 903,36 zł od dnia 1 czerwca 2021 roku do dnia zapłaty,

b) 636 047,92 zł od dnia 26 stycznia 2022 r. do dnia zapłaty,

c) 1 999,20 CHF od dnia 26 stycznia 2022 r. do dnia zapłaty. 

Ponadto Sąd zasądził na rzecz Konsumentów od pozwanego Banku kwotę 11 898 zł tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty. 

  • Sąd Okręgowy w Toruniu uznał umowę kredytu hipotecznego BPH Spółka Akcyjna za nieważną.
  • Zasądzono od Banku kwotę 676 951,28 zł oraz 1 999 CHF na rzecz naszych Klientów oraz kwotę 11 898 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.
  • Powództwo zostało zainicjowane w maju 2021 r. i po dwóch rozprawach zakończone uzyskaniem wyroku w grudniu 2022 r.

Powództwo w niniejszej sprawie zostało zainicjowane pozwem w maju 2021 r., w którym domagaliśmy się w imieniu Klientów Kancelarii ustalenia nieważności umowy kredytu indeksowanego do waluty obcej ewentualnie wnosiliśmy o zapłatę, na skutek tzw. odfrankowienia kredytu, czyli usunięcia z umowy niedozwolonych klauzul przeliczeniowych, z jednoczesnym pozostawieniem umowy w pozostałym kształcie, w tym w zakresie oprocentowania opartego o LIBOR i marże banku.

W odpowiedzi na pozew Bank całkowicie zaprzeczył zasadności powództwa, podniósł m.in. że indeksacja została indywidualnie uzgodniona z naszymi Klientami oraz że były one świadome z jakim ryzykiem wiąże się zawarcie kwestionowanej umowy kredytu, w wyniku zastosowania klauzul pozwalających Bankowi na przeliczenie po kursie Banku nie doszło do rażącego pokrzywdzenia interesów Konsumentek. 

Następnie w grudniu 2021 r. powództwo zostało rozszerzone i zgodnie z obowiązującą teorią dwóch kondykcji, aż do rozpoznania sprawy popieraliśmy roszczenie główne o ustalenie nieważności umowy kredytu oraz zwrot uiszczonych na rzecz banku bez podstawy prawnej kwot, a także roszczenie ewentualne o zapłatę. 

Wyrok zapadł po przeprowadzeniu dwóch rozpraw. Podczas pierwszej rozprawy Sąd przesłuchał świadków na okoliczności wskazane w pozwie oraz odpowiedzi na pozew, natomiast Sąd w toku postępowania dowodowego skupił się głównie na wyjaśnieniach naszych Klientów, szczegółowo pytając ich o okoliczności zawarcia umowy, zakres informacji udzielonych im na temat ryzyka zmian kursu CHF przed jej podpisaniem, braku możliwości negocjacji postanowień umownych. 

Sąd uzyskał również od naszych klientów potwierdzenie ich stanowiska w zakresie woli ustalenia nieważności umowy w całości oraz świadomości konsekwencji takiego rozstrzygnięcia. Po przeprowadzeniu przesłuchania strony powodowej, sąd w ramach postępowania dowodowego pominął wniosek dowodowy w postaci opinii biegłego zgłoszoną przez obie strony postępowania, ponieważ w jego ocenie byłoby to nieistotne dla rozstrzygnięcia sprawy.

W chwili obecnej nasi Klienci oczekują na pisemne uzasadnienie wyroku.

Sprawę prowadzili adw. Jacek Sosnowski oraz adw. Tomasz Pietrusiak – Kancelaria Adwokacka adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni

Inne ciekawe wyroki omawiamy na naszym kanale YouTube – zapraszamy do subskrybowania

 

Sąd Okręgowy w Toruniu unieważnia kredyt BPH S.A i zasądza dla naszych Klientów 676 951,28 zł oraz 1 999,20 CHF

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *