Wyrokiem z dnia 18 listopada 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I C 414/21 ustalił, że umowa kredytu „Multiplan” zawarta w styczniu 2007 r. pomiędzy naszymi Klientami a BRE Bankiem S.A. (obecnie mBank S.A) jest nieważna w całości oraz zasądził kwotę 11 868,00 zł tytułem kosztów procesu, jako że Powódka wygrała proces w całości.

  • Sąd Okręgowy w Warszawie, I Wydział Cywilny, wydał wyrok ustalający, że umowa kredytu „Multiplan” zawarta pomiędzy naszymi Klientami a BRE Bankiem S.A (obecnie mBank S.A) jest nieważna w całości.
  • Sąd uznał, że postanowienia umowy dotyczące indeksacji są sprzeczne z naturą stosunku zobowiązaniowego i niepoddające się weryfikacji, sprzeczne z dobrymi obyczajami oraz naruszają interesy konsumenta.
  • Sprawa trwała 29 miesięcy,

W niniejszej sprawie pozew został złożony w czerwcu 2020 r., więc postępowanie trwało 29 miesięcy. Sąd pominął zgłoszony przez Bank dowód w postaci zanonimizowanego protokołu z zeznaniami świadka pochodzącego z innej analogicznej sprawy, uznając go za nieprzydatny i nieistotny dla rozstrzygnięcia sprawy. Pominięciu przez Sąd podlegał także wniosek obu stron o odpuszczenie i przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego, gdyż prowadziłby jedynie do przedłużenia postępowania. W sprawie odbył się jeden termin rozprawy, na którym nasi Klienci zeznawali w charakterze strony, następnie Sąd zamknął rozprawę, wysłuchał stanowisk końcowych, a po krótkiej naradzie wydał wyrok.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd ocenił, że analizowana umowa kredytu jest nieważna dlatego, że jej postanowienia dotyczące indeksacji w zakresie, w jakim odsyłają do kursów waluty ustalonych jednostronnie przez Bank w Tabelach kursowych są sprzeczne z naturą stosunku zobowiązaniowego.

Za sprzeczne z naturą umowy uznano pozostawienie w ręku jednej tylko strony możliwości dowolnej zmiany jej warunków, to tym bardziej uznać należy, iż sprzeczne z naturą każdej umowy jest pozostawienie już na etapie zawierania umowy wyłącznie jednej ze stron umowy możliwości ustalenia wysokości świadczenia. postanowienia klauzul indeksacyjnych, w związku z przyznaniem wyłącznie Bankowi uprawnienia do ustalania kursów walut w Tabeli Kursów, dawały stronie pozwanej możliwość dowolnej i nieograniczonej żadnymi postanowieniami umownymi zmiany wysokości świadczenia.

W żadnym postanowieniu Umowy nie określono zasad, którymi pozwany Bank miałby kierować się, ustalając kursy walut w tworzonej przez siebie Tabeli Kursów ani też nie wskazano żadnych granic w tym zakresieNie było zatem wiadomo, jakimi kryteriami pozwany Bank kierował się, ustalając własne kursy w tworzonej przez siebie Tabeli Kursów. Takie ukształtowanie postanowień umownych oznaczało zatem, iż wyłącznie jednej stronie umowy przyznano nieograniczone uprawnienie do określenia wysokości kursów waluty, na podstawie których ustalone miało być zarówno saldo kredytu jak i wysokość rat.

W ocenie Sądu – postanowienia przedmiotowej Umowy dotyczące określenia mechanizmu indeksacji poprzez przyznanie wyłącznie jednej ze stron umowy możliwości dowolnego i nieograniczonego modyfikowania wysokości świadczenia – są sprzeczne z art. 3531 k.c., określającym granice swobody umów. Jednocześnie Sąd wskazał, że brak jest przepisów ustawy, którymi można zastąpić kwestionowane postanowienia. Sporna Umowa nie zostałaby zawarta bez kwestionowanych postanowień umownych, dotyczących mechanizmu indeksacji, uznać należało ją za nieważną w całości.

Sąd orzekający podzielił ugruntowany już w orzecznictwie pogląd, iż niejasny i niepoddający się weryfikacji mechanizm ustalania przez bank kursów waluty, pozostawiający bankowi swobodę, jest w sposób oczywisty sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco narusza interesy konsumenta, a klauzula, która nie zawiera jednoznacznej treści i przez to pozwala na pełną swobodę decyzyjną przedsiębiorcy w kwestii bardzo istotnej dla konsumenta, dotyczącej kosztów kredytu, jest klauzulą niedozwoloną.

Pełnomocnik przegranego Banku złożył wniosek o uzasadnienie, w związku z czym nasi Klienci oraz zespół Kancelarii są gotowi na postępowanie przed sądem II instancji. 

Sprawę prowadzili adw. Jacek Sosnowski, adw. Michalina Kasjaniuk z kancelarii Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni.

Inne ciekawe wyroki omawiamy na naszym kanale YouTube – zapraszamy do subskrybowania

Sąd Okręgowy w Warszawie, I Wydział Cywilny, wydał wyrok ustalający, że umowa kredytu „Multiplan” zawarta pomiędzy naszymi Klientami a BRE Bankiem S.A (obecnie mBank S.A) jest nieważna

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *