Wyrokiem z dnia 28 grudnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny, sygn. XXVIII C 15955/22 ustalił nieważność umowy kredytu Nordea-Habitat zawartej w sierpniu 2009 roku pomiędzy naszymi Klientami a Bankiem PKO BP SA oraz zasądził od pozwanego Banku na ich rzecz kwoty: 65 664, 73 zł oraz 37 188, 58 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 9 marca 2023 roku do dnia zapłaty. Jednocześnie Sąd zasądził od pozwanego Banku na rzecz naszych Klientów kwotę 11 934, 00 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty. Poza tym więc, że Klienci otrzymają zwrot wpłaconych przez siebie kwot to dodatkową korzyścią są także odsetki od nich. 

Pozew w niniejszej sprawie wniesiono w sierpniu 2022 r. Postępowanie zakończyło się po przeprowadzeniu jednej rozprawy w grudniu 2023 roku, zatem postępowanie przed Sądem I instancji trwało rok i 4 miesiące. 

W ustnym uzasadnieniu wyroku Sąd Okręgowy wskazał, że strony ustaliły w umowie ilość oddanych do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych w konkretnej ilości w CHF, lecz nasi Klienci nie mogli domagać się ich wypłaty w tej walucie, bowiem taka wypłata miała nastąpić w złotych polskich po przeliczeniu według kursu kupna walut, który miał obowiązywać w banku w dniu wypłaty, zgodnie z tabelą kursów ogłaszaną w banku z zastosowaniem zasad ich ustalania w nim obowiązujących.

Sąd przyznał, na co zwracaliśmy uwagę, że nawet przyjmując, iż kredytobiorca tego samego dnia, kiedy kredyt został wypłacony, przy niezmienionym kursie waluty, dokonałby jego zwrotu, to kwota podlegająca spłacie byłaby wyższa od kwoty wypłacanej przez bank, a to właśnie z uwagi na stosowane różnice między kursem kupna i sprzedaży. Umowa dawała pozwanemu Bankowi, poza odsetkami stanowiącymi wynagrodzenie za korzystanie z kapitału, dodatkowe wynagrodzenie w postaci ukrytej prowizji w związku ze spreadem.

Sąd podkreślił, że nieważność umowy wynika z faktu, iż abuzywne postanowienia umowy odnosiły się do głównych świadczeń, w tym określających kwotę kredytu, bez których nie było możliwe ustalenie w dalszej kolejności wysokości zobowiązania wzajemnego powodów, tj. należnych od nich rat kredytowo-odsetkowych. Sąd zaznaczył, że niedopuszczalne było ustalenie salda kredytu w złotych polskich jedynie w oparciu o faktycznie wypłaconą ostatecznie ilość pieniędzy w walucie polskiej a dodatkowo brak jest – w świetle utrwalonego już orzecznictwa – możliwości zmiany postanowień uznanych za abuzywne na inne.

Mając na uwadze powyższe, Sąd podzielił w całości zaprezentowaną przez naszą Kancelarię argumentację w zakresie nieważności przedmiotowej umowy kredytowej i zasądził poza dochodzonymi kwotami także zwrot kosztów procesu.

Sprawę prowadzili adw. Jacek Sosnowski oraz adw. Anna Jagielska z kancelarii Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni

Sąd Okręgowy w Warszawie unieważnienie kredytu we frankach PKO BP Nordea-Habitat i 65 664, 73 zł oraz 37 188, 58 CHF dla naszych Klientów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *