Sądy masowo wydają postanowienia o zabezpieczeniu roszczeń naszych Klientów. Tylko w lipcu otrzymaliśmy kilkanaście takich postanowień. Sierpień zapowiada się jeszcze lepszy bo tylko dziś przyszły 3 kolejne postanowienia.

1. Postanowienie wydane przez Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny w dniu 2 lipca 2020 r. w sprawie przeciwko M Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (SSO Piotr Bednarczyk)

Sąd uwzględnił w całości wniosek o zabezpieczenie, a w konsekwencji wstrzymał obowiązek płatności rat w terminach określonych umową od dnia wydania postanowienia do dnia uprawomocnienia się wyroku w sprawie oraz zakazał Bankowi złożenia w tym czasie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy.

Roszczenia dotyczą umowy o kredyt hipoteczny „Multiplan” indeksowany do CHF zawartej w dniu 19 września 2006 r. z dawnym BRE Bankiem S.A., na podstawie której Klienci otrzymali kwotę 500.000,00 zł, okres kredytowania 180 miesięcy. Obecnie mają już spłacone ponad 710.000,00 zł. Co istotne, wniosek o zabezpieczenie został złożony w toku sprawy (18 maja 2020 r.) Sam pozew natomiast został wysłany 12 lutego 2020 r., a w tym postępowaniu Strona Powodowa domaga się ustalenia nieważności umowy kredytu i zasądzenia zwrotu nadpłaconej ponad kapitał kwoty kredytu (210.000,00 zł), względnie zasądzenia 214.000 zł z tytułu tzw. „odfrankowienia” umowy.

2. Postanowienie wydane przez Sąd Okręgowy w Gliwicach w dniu 9 lipca 2020 r. sprawie przeciwko BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku (SSO Tadeusz Trojanowski)

Sąd ustalił, że na czas trwania postępowania, począwszy od lipca 2020 r. do jego prawomocnego zakończenia kredytobiorcy zobowiązani są do uiszczania rat w wysokości 60 % kwoty wynikającej z bieżącego harmonogramu spłaty.
Rozstrzygnięcie Sądu polegające na takim ukształtowaniu postanowienia o zabezpieczeniu stanowi przejaw inicjatywy składu orzekającego. Strona Powodowa w pozwie wniesionym 29 czerwca 2020 r. wnioskowała bowiem o zabezpieczenie poprzez zawieszenie obowiązku uiszczania rat kredytu oraz zakazanie Pozwanemu złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy kredytu.
Roszczenia dotyczą umowy kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF, zawartej 10 grudnia 2007 r. z dawnym GE Money Bank S.A. z siedzibą w Gdańsku.
Kredyt został udzielony na 240 miesięcy na kwotę 140.000,00 zł. Kredytobiorcy wpłacili dotąd na rzecz Banku ok. 220.000,00 zł. W tym postępowaniu Strona Powodowa domaga się ustalenia nieważności umowy kredytu i zasądzenia zwrotu nadpłaconej ponad kapitał kwoty kredytu , względnie zasądzenia kwoty 65.000,00 zł z tytułu tzw. „odfrankowienia” umowy.

3. Postanowienie wydane przez Sąd Okręgowy w Warszawie XXIV Wydział Cywilny w dniu 28 lipca 2020 r. w sprawie przeciwko Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (SSO Monika Dominiak)

Sąd uwzględnił  wniosek o zabezpieczenie, a w konsekwencji wstrzymał obowiązek płatności rat w terminach określonych umową na czas trwania postępowania.
Roszczenia dotyczą umowy o kredyt hipoteczny EKSTRALOKUM indeksowany do CHF zawartej w dniu 30 maja 2007 r. z dawnym Kredyt Bankiem S.A., na podstawie której Klienci otrzymali kwotę 340.000,00 zł, okres kredytowania wynosi 300 miesięcy. Obecnie mają już spłacone ok. 350.000,00 zł.
W tym postępowaniu Strona Powodowa domaga się ustalenia nieważności umowy kredytu i zasądzenia zwrotu nadpłaconej ponad kapitał kwoty kredytu w wysokości 10.000,00 zł, względnie zasądzenia kwoty 65.000,00 zł z tytułu tzw. „odfrankowienia” umowy.

Jak wynika z powyższego, postanowienia o zabezpieczeniu zostały wydane w sprawach przeciwko różnym Bankom, przez różne składy orzekające. Każde z nich ma nieco inną treść, ale rozstrzygnięcia Sądów stanowiące swoistą „ulgę” w płatności rat na czas trwania procesów, należy uznać za niewątpliwie korzystne dla Klientów Kancelarii.

Sądy już masowo zabezpieczają roszczenia Klientów naszej Kancelarii

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *