Sądy masowo wydają postanowienia o zabezpieczeniu roszczeń naszych Klientów. Tylko w lipcu otrzymaliśmy kilkanaście takich postanowień. Sierpień zapowiada się jeszcze lepszy bo tylko dziś przyszły 3 kolejne postanowienia.

1. Postanowienie wydane przez Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny w dniu 2 lipca 2020 r. w sprawie przeciwko M Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (SSO Piotr Bednarczyk)

Sąd uwzględnił w całości wniosek o zabezpieczenie, a w konsekwencji wstrzymał obowiązek płatności rat w terminach określonych umową od dnia wydania postanowienia do dnia uprawomocnienia się wyroku w sprawie oraz zakazał Bankowi złożenia w tym czasie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy.

Roszczenia dotyczą umowy o kredyt hipoteczny “Multiplan” indeksowany do CHF zawartej w dniu 19 września 2006 r. z dawnym BRE Bankiem S.A., na podstawie której Klienci otrzymali kwotę 500.000,00 zł, okres kredytowania 180 miesięcy. Obecnie mają już spłacone ponad 710.000,00 zł. Co istotne, wniosek o zabezpieczenie został złożony w toku sprawy (18 maja 2020 r.) Sam pozew natomiast został wysłany 12 lutego 2020 r., a w tym postępowaniu Strona Powodowa domaga się ustalenia nieważności umowy kredytu i zasądzenia zwrotu nadpłaconej ponad kapitał kwoty kredytu (210.000,00 zł), względnie zasądzenia 214.000 zł z tytułu tzw. “odfrankowienia” umowy.

2. Postanowienie wydane przez Sąd Okręgowy w Gliwicach w dniu 9 lipca 2020 r. sprawie przeciwko BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku (SSO Tadeusz Trojanowski)

Sąd ustalił, że na czas trwania postępowania, począwszy od lipca 2020 r. do jego prawomocnego zakończenia kredytobiorcy zobowiązani są do uiszczania rat w wysokości 60 % kwoty wynikającej z bieżącego harmonogramu spłaty.
Rozstrzygnięcie Sądu polegające na takim ukształtowaniu postanowienia o zabezpieczeniu stanowi przejaw inicjatywy składu orzekającego. Strona Powodowa w pozwie wniesionym 29 czerwca 2020 r. wnioskowała bowiem o zabezpieczenie poprzez zawieszenie obowiązku uiszczania rat kredytu oraz zakazanie Pozwanemu złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy kredytu.
Roszczenia dotyczą umowy kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF, zawartej 10 grudnia 2007 r. z dawnym GE Money Bank S.A. z siedzibą w Gdańsku.
Kredyt został udzielony na 240 miesięcy na kwotę 140.000,00 zł. Kredytobiorcy wpłacili dotąd na rzecz Banku ok. 220.000,00 zł. W tym postępowaniu Strona Powodowa domaga się ustalenia nieważności umowy kredytu i zasądzenia zwrotu nadpłaconej ponad kapitał kwoty kredytu , względnie zasądzenia kwoty 65.000,00 zł z tytułu tzw. “odfrankowienia” umowy.

3. Postanowienie wydane przez Sąd Okręgowy w Warszawie XXIV Wydział Cywilny w dniu 28 lipca 2020 r. w sprawie przeciwko Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (SSO Monika Dominiak)

Sąd uwzględnił  wniosek o zabezpieczenie, a w konsekwencji wstrzymał obowiązek płatności rat w terminach określonych umową na czas trwania postępowania.
Roszczenia dotyczą umowy o kredyt hipoteczny EKSTRALOKUM indeksowany do CHF zawartej w dniu 30 maja 2007 r. z dawnym Kredyt Bankiem S.A., na podstawie której Klienci otrzymali kwotę 340.000,00 zł, okres kredytowania wynosi 300 miesięcy. Obecnie mają już spłacone ok. 350.000,00 zł.
W tym postępowaniu Strona Powodowa domaga się ustalenia nieważności umowy kredytu i zasądzenia zwrotu nadpłaconej ponad kapitał kwoty kredytu w wysokości 10.000,00 zł, względnie zasądzenia kwoty 65.000,00 zł z tytułu tzw. “odfrankowienia” umowy.

Jak wynika z powyższego, postanowienia o zabezpieczeniu zostały wydane w sprawach przeciwko różnym Bankom, przez różne składy orzekające. Każde z nich ma nieco inną treść, ale rozstrzygnięcia Sądów stanowiące swoistą “ulgę” w płatności rat na czas trwania procesów, należy uznać za niewątpliwie korzystne dla Klientów Kancelarii.

Sądy już masowo zabezpieczają roszczenia Klientów naszej Kancelarii

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

5 × dwa =