Darmowy kredyt- podstawowe informacje.

Czym jest sankcja darmowego kredytu?

Sankcja darmowego kredytu wynika z ustawy o kredycie konsumenckim, i oznacza tyle, że w przypadku, gdy bank dopuścił się naruszeń w zawartej z kredytobiorcą umowie, wówczas konsument może złożyć oświadczenie, iż zwraca kredyt bez odsetek i innych kosztów kredytu należnych kredytodawcy, czyli innymi słowy, kredytobiorca oddaje w takiej sytuacji tylko nominalną wartość kapitału kredytu, bez odsetek, prowizji i innych opłat, a bank na takim kredycie nic nie zarabia.

Skorzystanie z sankcji darmowego kredytu jest zatem dla każdego zadłużonego niezmiernie korzystne, i podkreślić należy, że skutek zastosowania tej sankcji jest dwojaki, gdyż, po pierwsze, pozostała do spłaty część kredytu zostanie pomniejszona o odsetki należne bankowi, a po drugie, bank musi zwrócić kredytobiorcy wszystkie wcześniej pobranego od niego odsetki, prowizję i inne koszty. Darmowy kredyt to więc rozwiązanie z którego naprawdę warto skorzystać.

Komu przysługuje darmowy kredyt od banku?

Duże korzyści płynące z sankcji darmowego kredytu powodują, że ustawodawca nieco ograniczył możliwość „ukarania” banku za niezgodne z prawem działanie, żeby bowiem otrzymać darmowy kredyt, kredytobiorca musi spełnić łącznie następujące warunki:

– zawarta z bankiem umowa musi dotyczyć kredytu konsumenckiego, czyli zawarta umowa nie może być związana z działalnością gospodarczą lub zawodową kredytobiorcy;

– kwota uzyskanego kredytu nie może być większa niż 255 550 zł, jak również równowartość tej kwoty nie może zostać przekroczona w przypadku kredytu w walucie innej niż waluta polska;

– umowa o kredyt musiała zostać zawarta po dniu 17 grudnia 2011 r.;

– w przypadku kredytów już spłaconych, z sankcji darmowego kredytu można skorzystać najpóźniej w przeciągu roku od dnia wykonania umowy.

Jeżeli twój kredyt spełnia powyższe warunki, w przypadku nieprawidłowości po stronie banku, możesz domagać się darmowego kredytu.

Za jakie uchybienia bank może spodziewać się sankcji darmowego kredytu?

Ustawa o kredycie konsumenckim zawiera cały katalog obowiązków, które w momencie, gdy zostaną naruszone przez bank, będą skutkować sankcją darmowego kredytu, bank musi zatem dopilnować, by umowa kredytowa:

– została zawarta w formie pisemnej;

– określała dane kredytobiorcy, kredytodawcy i pośrednika kredytowego;

– określała: rodzaj kredytu, czas obowiązywania umowy, całkowitą kwotę kredytu, terminy i sposób wypłaty kredytu, stopę oprocentowania kredytu, warunki stosowania tej stopy, a także okresy, warunki i procedury zmiany stopy oprocentowania, rzeczywistą roczną stopę oprocentowania oraz całkowitą kwotę do zapłaty przez kredytobiorcę, zasady i terminy spłaty kredytu, informację o innych kosztach, które kredytobiorca jest zobowiązany ponieść w związku z umową o kredyt konsumencki.

Powyższe wyliczenie nie wyczerpuje całego katalogu obowiązków, których naruszenie przez bank będzie prowadzić do uznania, iż kredytobiorca ma prawo do darmowego kredytu (jest on zawarty w ustawie), jednak, gdy zastanawiasz się czy może i tobie należy się kredyt bez opłat i oprocentowania, najlepiej skontaktuj się ze specjalistą, który przeanalizuje zawartą umowę i oceni zasadność roszczeń w tym zakresie.

Najczęstsze błędy banków skutkujące sankcją darmowego kredytu.

Brak pełnych informacji i przekazania wszystkich dokumentów.

Ustawa przewiduje sporo obowiązków, których naruszenie przez bank może doprowadzić do sankcji darmowego kredytu, jednak banki najczęściej popełniają tylko kilka z nich, warto więc mieć to na uwadze.

Błędem, który stosunkowo często się pojawia jest brak pełnych informacji w umowie kredytowej, np. dotyczących zasad oprocentowania, warunków stosowania stopy procentowej, a także często nie są wskazywane okresy, warunki i procedury zmiany stopy oprocentowania, lub bank odsyła kredytobiorcę po te informacje do zewnętrznych regulaminów. Co ważne, takie „odesłanie” kredytobiorcy nie jest dopuszczalne i może być traktowane jako nieprzekazanie przez bank wszystkich wymaganych przez prawo informacji, i już z tego powodu aktualizuje się sankcja darmowego kredytu.

Źle dokonane obliczenia.

Kolejnym częstym uchybieniem banków są źle dokonane obliczenia, np. w zakresie oprocentowania kredytu lub jego całkowitych kosztów. Zdarza się, że rozbieżności w tym zakresie są naprawdę niewielkie, czasem tylko kilkanaście złotych, jednak już to jest wystarczające by kredytobiorca mógł skorzystać z sankcji darmowego kredytu. Bank jest profesjonalistą i w zakresie jego działalności znajduje się udzielanie kredytów, dlatego też wymaga się od instytucji kredytowych by wystrzegały się nawet najmniejszych nieprawidłowości, zwłaszcza w relacjach z kredytobiorcami.

Oprocentowanie kredytowanej prowizji.

Sankcją darmowego kredytu jest objęty również proceder polegający na tym, że bank nalicza odsetki nie tylko od kwoty rzeczywiście wypłaconego kredytu, lecz od kwoty kredytu do której doliczona została prowizja banku. W przypadku kredytowanych prowizji banki naliczają odsetki tak samo jak od kwoty kredytu przekazanego kredytobiorcy do wypłaty, zatem kredytobiorca ponosi wyższe koszty i płaci podwójnie, gdyż najpierw musi bankowi zapłacić prowizję, a potem dodatkowo musi jeszcze uiścić odsetki od tej kwoty prowizji.

Problem ten stał się na tyle istotny, że krakowski sąd skierował w tym zakresie pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości UE, gdy więc TSUE opowie się po stronie kredytobiorców, zyskają oni kolejny argument by domagać się darmowego kredytu.

Alior Bank jednak nie taki „kulturalny”.

Błędy w umowach Alior Banku.

Błędy w umowach kredytów konsumenckich to nie tylko domena małych instytucji kredytowych, lecz również i dużych banków, bez trudu bowiem omówione błędy można naleźć np. w umowach Alior Banku.

W zawartych umowach kredytowych Alior Bankowi zdarza się źle obliczyć oprocentowanie kredytu, i wcale nie są to błahe pomyłki, gdyż np. przy kredycie na około 140 000 zł, różnica pomiędzy oprocentowaniem wskazanym w umowie, a tym, które rzeczywiście powinno być zastosowane, wynosi około 35 000 zł, oczywiście z korzyścią dla banku, nie są to więc „groszowe sprawy”. Ponadto, ten bank również kredytuje prowizję i nalicza od niej odsetki, jest to więc kolejna wątpliwa kwestia.

Jedno jest jednak pewne, w przypadku umów kredytowych Alior Banku zastosowanie sankcji darmowego kredytu jest możliwe.

Oświadczenie, a potem proces sądowy.

W przypadku zauważonych nieprawidłowości, musisz do banku złożyć pisemne oświadczenie, w którym poinformujesz kredytodawcę, że oddasz kredyt bez opłat i odsetek, lecz niestety mała jest szansa, że bank będzie respektować takie oświadczenie. Banki co do zasady nie zgadzają się z roszczeniami wysuwanymi przez kredytobiorców, dlatego, gdy bank odmówi ci darmowego kredytu, powinieneś szukać sprawiedliwości na drodze sądowej, bo tylko wyrok sądu „zmusi” bank do przyznania się do błędu.

Sankcja kredytu darmowego Alior Bank czyli jak i kiedy można odzyskać od banku opłaty i prowizje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *