W dniu 11 lipca 2022 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach, I  Wydział Cywilny, sygn. VI ACa 747/21 wydał wyrok w którym oddalił w całości apelację ING Banku Śląskiego S.A. i utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, I Wydział Cywilny sygn. I C 672/20 z dnia 24 maja 2021 r. oraz zasądził od banku na rzecz naszych klientów zwrot kosztów postępowania apelacyjnego. 

Wyrok został wydany w następstwie apelacji ING Bank Śląski od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach, I Wydział Cywilny, w którym ustalona została całkowita nieważność umowy o mieszkaniowy kredyt hipoteczny zawartej pomiędzy stronami w 2008 r. Sąd Apelacyjny zgodził się ze stanowiskiem Sądu Okręgowego, że umowa kredytu indeksowanego zawarta przez strony jest nieważna, gdyż abuzywne okazały się postanowienia dotyczące przeliczeń świadczeń stron według kursów tabelowych banku, zarazem one określają główny przedmiot poddanej pod osąd umowy.

Po wniesionej przez Bank ING apelacji złożyliśmy w odpowiedzi na nią pisemną odpowiedź w której zawarliśmy obszerną polemikę z argumentami banku, wskazując na naruszenia zasady swobody umów oraz występowania w wzorcu umownym klauzul abuzywnych składających się na niedozwolony charakter mechanizmu indeksacji.

Ich wyeliminowanie  z umowy mogło oznaczać jedynie ustalenie nieważności całego stosunku zobowiązaniowego bowiem niemożliwe w naszej ocenie było utrzymanie w mocy umowy naszego klienta (czego domagał się w apelacji ING Bank Śląski).

Sąd Apelacyjny podzielił w całości naszą argumentację, zaś w motywach rozstrzygnięcia wskazał również na fakt, że bank jako przedsiębiorca nie miał prawa proponować i zawierać z konsumentami umowy kredytu o takiej konstrukcji, gdzie nieograniczone ryzyko zmiany kursu waluty, oprocentowania kredytu, a zatem i salda zadłużenia oraz raty kredytu obciążały wyłącznie klientów banku a nigdy sam bank.

Konsekwencją takich ustaleń mogło być jedynie rozstrzygnięcie o oddaleniu apelacji w całości i zasądzenia od banku na rzecz naszego klienta kosztów procesu i kosztów zastępstwa procesowego za obie instancje – czego w odpowiedzi na apelację i w toku rozprawy apelację stale się domagaliśmy.

Jest to kolejna wygrana Kancelarii przeciwko ING Bank S.A. w której Sądy obu Instancji a apelacji katowickiej w całości podzieliły stanowisko naszej Kancelarii, zaś bank nie znalazł dowodów, by skutecznie podważyć prezentowaną przez nas argumentację.

Sprawę prowadzili adwokat Jacek Sosnowski, Kancelaria Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni.

Inne ciekawe wyroki omawiamy na naszym kanale YouTube – zapraszamy do subskrybowania

SZYBKIE PRAWOMOCNE unieważnienie kredytu ING BANK. Wygrywamy w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach w 24 MIESIĄCE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *