W dniu dzisiejszym informujemy, iż po niespełna 2 latach od dnia wniesienia pozwu do Sądu, Klienci naszej Kancelarii prawomocnie wygrali z Bankiem Polską Kasą Opieki Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie. Bowiem wyrokiem z dnia 29 września 2022 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach w sprawie o sygn. akt: I ACa 553/21 w składzie: Sędzia SA Roman Sugier jako przewodniczący, nie mając żadnych wątpliwości co do słuszności wyroku I instancji, oddalił apelację Banku i obciążył go w całości kosztami procesu w wysokości 8100 złotych.

Należy przypomnieć, że w tej sprawie wyrokiem z dnia 30 marca 2021 r. Sąd Okręgowy w Katowicach I Wydział Cywilny wydał wyrok w sprawie o sygn. akt: I C 929/20, w którym ustalił, że umowa kredytu hipotecznego zawarta w 2005 r. pomiędzy naszymi Klientami, a Bankiem  jest nieważna. Ponadto zasądził od pozwanego na rzecz powodów solidarnie kwotę 20.452,36 zł oraz kwotę 11.834,00 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Apelacja od powyższego wyroku została wniesiona przez pełnomocnika Banku, który zarzucił orzeczeniu Sądu I instancji szereg naruszeń przepisów postępowania oraz prawa materialnego.

Sąd Apelacyjny podzielił w całości ustalenia faktyczne Sądu I instancji, poczynione w oparciu o dowody z dokumentów oraz przesłuchanie naszych Klientów. Dowody te Sąd uznał za wiarygodne i wystarczające do miarodajnej oceny sprawy.  Zdaniem Sądu Klienci Kancelarii mieli interes prawny w wytoczeniu powództwa, albowiem zawarli zobowiązanie o charakterze długoterminowym.

Ponadto w umowie kredytu znalazły się typowe klauzule przeliczeniowe, odwołujące się odpowiednio do: kursu kupna CHF z tabel Banku w przypadku wypłaty kredytu oraz kursu sprzedaży CHF z tabel Banku przy spłatach rat kredytu. Sąd Apelacyjny wskazał, że  klauzule te znajdujące się w załączniku nr 7 do umowy kredytu nie są czytelne, nie zawierają bowiem informacji na temat czynników wpływających na wysokość kursu, a w rezultacie – możliwość ich jednostronnego kształtowania przez Bank. Co więcej, nasi Klienci przed zawarciem umowy kredytu nie zostali w sposób należyty pouczeni o ryzyku kursowym i walutowym.

W ocenie Sądu Apelacyjnego sporna umowa nie podlega konwalidacji – tj.  wyeliminowanie z umowy powyższych postanowień nie pozwala na utrzymanie jej w mocy, jako że stanowią tzw. główne – przedmiotowo istotne postanowienia umowy (tzw. essentialia negotii). Przede wszystkim bowiem nie ma możliwości zastąpienia klauzul regulacją art. 358 § 2 Kodeksu cywilnego (tzw. zasada walutowości), bądź na podstawie Prawa wekslowego.

Klienci Kancelarii akceptowali i godzili się ze skutkami ustalenia nieważności umowy kredytu, co potwierdzono w odpowiedzi na apelację. Konsekwencją powyższego rozstrzygnięcia jest obowiązek zwrotu na rzecz naszego Klientów kosztów postępowania w całości.

Korzyści ekonomiczne Klienta także są wymierne. Saldo kredytu spadło bowiem z ok. 250.000,00 zł do 0 zł.

Sprawę prowadzili adwokat Jacek Sosnowski oraz adwokat Bartłomiej Górczyński – Kancelaria Adwokacka Adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni.

Inne ciekawe wyroki omawiamy na naszym kanale YouTube – zapraszamy do subskrybowania

SZYBKIE PRAWOMOCNE unieważnienie kredytu we frankach PKO BP z 2005 r. PRAWOMOCNIE Wygrywamy w Katowicach w 23 MIESIĄCE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *