W dniu 22 kwietnia 2021 r. Sąd Okręgowy w Katowicach wydał kolejny już wyrok w sprawie naszych Klientów (sygn. akt I C 706/19) ustalający nieważność umowy o pożyczkę hipoteczną w złotych indeksowaną kursem CHF z 2008 r.

W sprawie – nieco odmiennie jak w poprzednich sprawach przeciw ING – wniesione w imieniu powoda przez kancelarię powództwo dotyczyło wzorca umownego pożyczki hipotecznej, nie zaś kredytu hipotecznego. Mimo, że ów wzorzec umowy zawierał wiele podobnych postanowień jak dotychczas opisywane umowy kredytowe banku ING, to należało zmodyfikować argumentację z uwagi na prawną odmienność umowy pożyczki od umowy kredytowej.

Mimo odmienności umowy pożyczki od kredytu, również w tym przypadku skład orzekający nie miał jednak żadnych wątpliwości, że postanowienia wzorca umownego umowy pożyczki odnoszące się do przeliczeń do waluty szwajcarskiej przy wypłacie pożyczki i jej spłacie są abuzywne (niedozwolone) .

Tym Samym w ocenie Sądu zostały spełnione wszystkie przesłanki określone w przepisach kodeksu cywilnego jak i unijnej dyrektywy 93/13 do uznania kwestionowanych postanowień umowy za niedozwolone. Zatem takie – cytowane wyżej – zapisy – należy z umowy usunąć. Również w tych sprawach sąd wskazał -w kontekście orzeczenia TSUE z 3.10.2020 (sygn.. C-260/19) – że kluczowa jest tutaj wola konsumenta, który świadomie, znając konsekwencje finansowe upadku umowy, od samego początku domagał się unieważnienia umowy.

Wolę tę należy uszanować, zaś orzeczenie o nieważności umowy jest sankcją dla banku za stosowanie nieuczciwych postanowień umownych.

Pozew w niniejszej sprawie wniesiony został we wrześniu 2019 r. Sąd wydał orzeczenie po przeprowadzeniu trzech rozpraw, na których przesłuchał Powoda oraz świadków zawnioskowanych przez bank, ograniczając jednak ten dowód do przesłuchania wyłącznie świadków, którzy byli podpisani ze strony banku na umowie pożyczki.

Co ważne, sąd w tej sprawie nie przychylił się do wniosku banku o zawieszenie postępowania do czasu wydania wyroku przez TSUE w związku z pytaniami prejudycjalnymi zadanymi przez Sąd Okręgowy w Gdańsku (sprawa C-19/20). W ocenie Sądu zawieszenie postępowania było zbędne (pytania do TSUE dotyczą spraw już przesądzonych przez Trybunał, sprawa w TSUE dotyczy umowy innego banku /BPH/), a wniosek o zawieszenie był jedynie zgłoszony przez bank dla przedłużenia sprawy sądowej.

Wyrok ten jest już kolejnym z całej serii naszych wyroków przeciwko ING wydanych przez Sąd Okręgowy w Katowicach, w którym ów bank przegrywa proces z kredytobiorcą. Można z pełną odpowiedzialnością zatem powiedzieć, że mamy do czynienia z ugruntowaną linią orzeczniczą dotyczącą nieważności umów kredytowych banku ING.

Sąd tym samym umożliwił klientowi na uwolnienie się od toksycznego produktu frankowego (co nastąpi po uprawomocnieniu się wyroku). Powód bowiem do czasu wydania wyroku spłacił już cały wypłacony przez bank kapitał i po uprawomocnieniu się wyroku to bank stanie się dłużnikiem Powoda.
Nadto co niezwykle ważne, wyrok dotyczy umowy pożyczki a nie kredytu (nieco odmiennej konstrukcyjnie umowy), które jak widać również są wadliwe i konsumenci mogą dochodzić roszczeń również w przypadku pożyczek tzw. frankowych, nie zaś wyłącznie kredytów.

Dodatkowo ów wyrok dowodzi, że nie warto zwlekać ze złożeniem pozwu do czasu ogłoszenia spodziewanej uchwały Sądu Najwyższego. W analizowanej sprawie sąd nie miał żadnych wątpliwości co do tego jakie orzeczenie wydać, bez oczekiwania na Sąd Najwyższy.

Umowa pożyczki hipotecznej ING nieważna – kolejna nasza wygrana w Katowicach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *