Wyrokiem z dnia 14 lipca 2022 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku  I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt: I C 335/19 ustalił, że umowa kredytu zawarta przez naszej Klientki z  GE Money Bank S.A. jest nieważna i zasądził na rzecz Powódki ponad 177 tyś. zł, ponadto obciążył Pozwanego kosztami procesu w całości.

W niniejszej sprawie pozew złożono w marcu 2019 r., odbyły się 4 rozprawy, na których przesłuchano Powódkę i świadków banku oraz pominięto pozostałe wnioski dowodowe w tym o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego –  jako nieistotny dla rozpoznania sprawy.

W przedmiotowym pozwie Powódka zarzuciła bankowi, m.in. że w ww. umowie kredytu zostały zawarte klauzule niedozwolone. Powódka wskazała m.in. na postanowienia, te nie zostały z nią  indywidualnie uzgodnione, są nietransparentne, kształtują prawa i obowiązki Powódki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają ich interesy. Powódka podniosła również, że konsekwencją uznania kwestionowanych postanowień za abuzywne jest to, iż są one bezskutecznie i nie wiążą stron. 

Ponadto Powódka podniosła także, że ww. umowa jest nieważna  z uwagi na to, że jest sprzeczna z ustawą prawo bankowe, ponieważ kwota kredytu została określona ww. umowie niejednoznacznie. Ponadto przedmiotowa umowa sprzeczna jest również z zasadą ekwiwalentności świadczeń strony, co przejawia się w przerzuceniu całości ryzyka wynikającego z umowy na konsumentów, o czym w dniu podpisania umowy klienci nie zostali poinformowani.

Zeznania świadka – doradcy klienta, która zajmowała się wnioskiem powódki Sąd uznał za wiarygodne w zakresie, w jakim zeznania pokrywały się z zeznaniami powódki.

Zeznania pozostałych świadków miały niewielkie znaczenie dla sprawy ze względu na fakt, że świadkowie ci nie uczestniczyli w zawieraniu umowy z powódką.

Zdaniem Sądu postanowienia umowy nie określały precyzyjnie rzeczywistej wysokości udzielonego powódce kredytu po przeliczeniu do waluty obcej, a także świadczeń kredytobiorczyni w sposób możliwy do ustalenia w oparciu o czynniki obiektywne, niezależne od kredytodawcy. Postanowienia umowne zawarte m.in. w § 1 ust. 1, § 7 ust. 2, § 10 ust. 8 i § 17 umowy kredytu odnosiły się wprost do kursu kupna/sprzedaży walut (dewiz) określonego w tabeli kursowej Banku, jednakże w treści umowy nie wskazano precyzyjnie, na podstawie jakich kryteriów bank ustala kurs wymiany waluty obcej zarówno w momencie uruchomienia kredytu, jak i spłaty poszczególnych rat.

W ocenie Sądu, w oparciu o kwestionowane zapisy w momencie podpisania umowy przeciętny, rozsądny konsument nie jest w stanie stwierdzić, jak zostanie wyznaczony kurs CHF będący podstawą przeliczenia wysokości raty spłat na PLN. W konsekwencji sporne zapisy uniemożliwiały konsumentowi prawidłowe i jednoznaczne określenie wysokości raty, jaką powinien zapłacić bankowi bądź jednoznacznych podstaw do jej ustalenia.

W oparciu o zapisy zawarte w umowie powódka nie była w stanie określić wysokości własnego zobowiązania, a tym samym ocenić skutków ekonomicznych wynikających z zawartej umowy kredytowej, a także ryzyka związanego z podpisaniem umowy.

Zatem przedmiotowa umowa w tym zakresie nie była jednoznacznie określona w rozumieniu art. 385 1 § 1 k.c. To zaś pozostaje w sprzeczności z wymogiem prostoty i jasności zapisów umownych tak, aby kredytobiorca rozumiał w pełni zapis i był w stanie oszacować w oparciu o jednoznaczne i zrozumiałe kryteria konsekwencje finansowe zawartej umowy (wyrok TSUE z 30 kwietnia 2014 r., C-26/13).

Podkreślić należy, na co zwrócił uwagę Sąd – ocenę działań Banku pogarsza fakt, że już od 2002 r. kierowane były do banków pisma, w których ostrzegano o dużym ryzyku związanym z kredytami powiązanymi z walutami obcymi. Same zresztą banki zdawały sobie z tego sprawę. Wiedza ta obejmowała również pozwanego, który mimo tego na masową skalę oferował kredyty indeksowane bez należytego i rzetelnego pouczenia o ryzykach z tym związanych

Dzięki korzystnemu orzeczeniu Powodowie uwolnili się od zobowiązania względem banku w wysokości  ok. 100 000 zł. 

Sprawę prowadzili adw. Jacek Sosnowski i adw. Mateusz Jachimczyk, Kancelaria Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni.

Inne ciekawe wyroki omawiamy na naszym kanale YouTube – zapraszamy do subskrybowania

Unieważnienie kredytu CHF GE MONEY BANK (BPH SA) i 177.287.12 zł dla naszych Klientów. Wygrywamy w Sądzie Okręgowym w Gdańsku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *