Miło nam poinformować, że wyrokiem z dnia 8 kwietnia 2022 r. wydanym na posiedzeniu niejawnym w sprawie o sygnaturze akt: I C 511/20 Sąd Okręgowy w Gliwicach I Wydział  Cywilny w składzie: SSO Andrzej Kieć:

  1. ustalił nieważność umowy o kredyt hipoteczny zawartej przez Klienta Kancelarii w 2008 r. z Bankiem Millennium S.A.,
  2. zasądził zwrot całości kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego.

Postępowanie zainicjowane zostało we wrześniu 2020 r., a w toku przewodu sądowego odbyła się 1 rozprawa, podczas których doszło do przesłuchania naszego Klienta. Wcześniej Sąd odebrał zeznania na piśmie od 2 świadków Banku. Wyrok zapadł więc po nieco ponad 1,5 roku. 

Przedmiotem sporu pozostawała standardowa umowa kredytu hipotecznego zawierana przez Bank Millennium S.A. w 2008 r. W tym przypadku był to kredyt indeksowany do franka szwajcarskiego na kwotę ok 170.000,00 złotych. Środki pochodzące z kredytu były przeznaczone na pokrycie kosztów rozbudowy domu jednorodzinnego.

W pozwie Kancelaria zgłosiła żądanie ustalenia nieważności / unieważnienia ww. umowy kredytu oraz ewentualnie roszczenie o tzw. „odfrankowienie”. Argumentacja sprowadzała się zasadniczo do sprzeczności umowy kredytu z zasadami prawa powszechnie obowiązującego – tj. przepisami Prawa Bankowego oraz Kodeksu Cywilnego. Kancelaria przytoczyła także postanowienia umowy, które naszym zdaniem winny zostać zakwalifikowane przez Sąd jako tzw. postanowienia abuzywne.

Pełnomocnik pozwanego Banku domagał się oddalenia powództwa. W odpowiedzi na pozew akcentowano, że sporna umowa została zawarta zgodnie z przepisami prawa, a kredytobiorca został pouczony o ryzykach związanych z kredytem waloryzowanym do waluty obcej. Zdaniem Banku nie sposób kwalifikować także jakichkolwiek postanowień jako klauzule abuzywne.

Sąd uwzględnił żądanie główne, podzielając argumentację zawartą w pozwie oraz dalszych pismach procesowych, odnoszącą się do nieważności umowy. 

Jak można zakładać, umowa została uznana za sprzeczną przepisami prawa powszechnie obowiązującego, jako naruszająca art. 3531 oraz art. 3851 Kodeksu cywilnego. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na niedookreśloność świadczenia (tj. nieznane saldo kredytu w PLN i CHF). Sąd przyznał rację Kancelarii, że zawarte w umowie postanowienia dotyczące sposobu przeliczania kwot kredytu – przy uruchomieniu oraz poszczególnych spłat, zawierały niedopuszczalne odesłanie do tabel kursowych Banku. Co więcej, postanowienia te są niejasne, nieprecyzyjne, a jest to najistotniejszy element umowy. Na ich podstawie nie da się nie tylko ustalić kwoty kredytu, ale nawet jego waluty. Istnieją także argumenty, że faktycznie był to kredyt złotowy. 

W konsekwencji, biorąc pod uwagę wzmiankowane wadliwości umowy, Sąd uznał, że w takim kształcie nie może ona nadal obowiązywać, o konsekwencjach czego nasz Klient został także pouczony. Zasądził także zwrot kosztów procesu w całości.

W chwili obecnej wyrok jest nieprawomocny, a Bank zapowiedział apelację. W przypadku uprawomocnienia orzeczenia, szacunkowa korzyść Klienta Kancelarii wyniesie ok. 155.000,00 złotych.

Sprawę prowadzą adwokat Jacek Sosnowski oraz adwokat Bartłomiej Górczyński – Kancelaria Adwokacka Adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni.

Inne ciekawe wyroki omawiamy na naszym kanale YouTube – zapraszamy do subskrybowania

 

Unieważnienie kredytu frankowego Bank Millennium z 2008 r. Wygrywamy w Gliwicach na 1 ROZPRAWIE!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *