Kolejny raz wygrywamy z Getin Bank. W  dniu 16 lutego 2021 r. Sąd Okręgowy w Gliwicach w wyroku wydanym w sprawie o sygn. akt I C 363/20 ustalił nieważność umowy kredytowej zawartej przez naszych Klientów z Getin Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (obecnie Getin Noble Bank).

Sprawa dotyczyła umowy kredytu hipotecznego zaciągniętego przez Powodów w 2008r. Umowa – zawarta z Getin Bank SA DOM Oddział w Łodzi była umową kredytu indeksowanego do CHF.

Pozew w tej sprawie wniesiony został w lipcu 2020 r.

Podobnie jak w praktycznie każdej tego typu sprawie podstawą pozwu były m. in. zarzuty dotyczące abuzywności klauzul zawartych w umowie dotyczących przeliczeń kursowych do CHF, nadto jako podstawa nieważności wskazana została także sprzeczność umowy z przepisami prawa bankowego oraz zasadami współżycia społecznego poprzez naruszenie przez bank równowagi stron. 

Co istotne, wyrok zapadł tutaj po przeprowadzeniu dwóch rozpraw, na których Sąd przesłuchał Powodów oraz świadka zawnioskowanego przez Bank – byłego pracownika banku, który udzielał kredytu Powodom. 

Z  bardzo syntetycznych i zwięzłych – ustnych motywów wyroku wynika, że zostały spełnione wszystkie przesłanki określone w przepisach kodeksu cywilnego jak i unijnej dyrektywy 93/13 do uznania kwestionowanych postanowień umowy– odnoszących się do przeliczeń kursowych  za niedozwolone.  

Na szczególną uwagę zasługują tu zeznania świadka powołanego przez Bank – zeznania te były w istocie całkowitym potwierdzeniem zeznań Powodów. Świadek (były pracownik Pozwanego) potwierdził, że w Getin banku brak było jakichkolwiek procedur czy wytycznych przy udzielaniu kredytów indeksowanych do CHF. Liczyła się tylko i wyłącznie jak największa sprzedaż, doradcy byli wynagradzani prowizyjnie od liczny zawartych umów. Nadto z zeznań świadka wynika, że wzorzec umowy z bankiem był nie negocjowalny, klient banku nie miał możliwości zapoznania się wcześniej z umową przed podpisaniem, klientom nie przedstawiano żadnych symulacji kredytu w różnych walutach czy też wykresów notowań historycznych CHF. 

Warto podkreślić, że zeznania te diametralnie różnią się od zeznań świadków zazwyczaj powoływanych przez banki – w sytuacji gdy świadek w dalszym ciągu pracuje na rzecz danego banku, zeznania są w zasadzie „laurką” dla banku. Z zupełnie odmienną sytuacją mieliśmy do czynienia w niniejszej sprawie, gdzie świadka z bankiem nic już nie łączy, stąd mógł pozwolić sobie na szczerość. 

Zeznania świadka nie uszły uwadze Sądu, który ustalając stan faktyczny w sprawie i dochodząc do wniosku o abuzywności klauzul umownych – oparł się w znacznej mierze na zeznaniach tegoż świadka, które potwierdzały okoliczności podane przez samych Powodów. 

Jest to kolejny już wyrok,  dotyczący Getin Banku, w którym ten wzorzec umowny zostaje uznany za nieważny. 

Ponownego podkreślenia wymaga tutaj szybkość postępowania i sprawne procedowanie sprawy przez Sąd. Wyrok w niniejszej sprawie zapadł po 2 rozprawach  i po zaledwie 7 miesiącach od złożenia pozwu, co można uznać za ekspresowe jak na sprawy frankowe tempo. 

Zapraszamy na kanał YOUTUBE gdzie omawiamy inne nasze wygrane

Co istotne, klienci w momencie wydania wyroku mieli już w całości spłacony cały kapitał kredytu, który aktualnie jest już nadpłacany. Nawet zatem w przypadku ewentualnego podjęcia przez Sąd Najwyższy 25 marca 2021 uchwały dopuszczającej roszczenia banku o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału – w niniejszej sprawie Klienci nie mają podstaw aby tych roszczeń się obawiać z uwagi na nadpłacony kapitał. 

Unieważnienie kredytu frankowego Getin Bank w 7 miesięcy (ciekawe zeznania świadka banku)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *