Expresowa wygrana Klientów. Wyrokiem z dnia 29 marca 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny (Sędzia Aldona Szawrońska-Eliszewska, sygn. akt XXVIII C 5336/21)  ustalił, że (1) że umowa o kredyt konsolidacyjny z września 2008 r. zawarta między naszymi Klientami a Bankiem Millenium SA z siedzibą w Warszawie jest nieważna;  (2) zasądza od pozwanego Banku Millenium Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów łącznie kwotę 176 278, 64 zł. Dodatkowo, Sąd ustalił, że pozwany Bank Millenium SA z siedzibą w Warszawie ponosi całość kosztów procesu, których wyliczenie pozostawia Referendarzowi sądowemu po prawomocnym zakończeniu postępowania w sprawie.

 

Powódka w pozwie złożonym 07 maja 2021 r. powodowie wnieśli o ustalenie nieważności całej umowy o kredyt konsolidacyjny na podstawie art. 58 k.c. w związku z art. 189 k.p.c. oraz zasądzenie od pozwanego na swoją rzecz solidarnie kwoty 176.278,64 zł tytułem nienależnego świadczenia. Sąd uwzględnił argumenty naszej Kancelarii dotyczące występowania w umowie klauzul abuzywnych i w konsekwencji wygraliśmy proces w 100%.

W imieniu Klientów wykazaliśmy przed Sądem, że postanowienia § 2 ust. 2, oraz § 7 ust. 1 umowy kredytowej przewidujące indeksację, należy uznać za niedozwolone, gdyż Bank przyznał sobie prawo do jednostronnego ustalania kursów kupna i sprzedaży waluty CHF w tworzonych przez siebie Tabelach kursów, na podstawie których ustalana miała być wysokość rat kredytu. Powodowie dodali, iż podstawę prawną żądania zapłaty stanowią przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu – art. 405 k.c. w zw. z art. 410 § 1 i 2 k.c. Klienci złożyli – zgodnie ze strategią Kancelarii oświadczenie – że nie wyrażają zgody na utrzymanie kwestionowanych postanowień umowy, a tym samym całej umowy.

Przedstawialiśmy Sądowi, że przedmiotowa umowa sprzeczna jest z art. 69 ustawy Prawo bankowe oraz art. 720 k.c., gdyż w umowie tej kwota kredytu nie została jednoznacznie określona. Konsekwencją tego jest natomiast nieważność tej umowy stosownie do treści art. 58 § 1 k.c.

Sąd ustalił, dzięki trafnej argumentacji prawnika prowadzącego sprawę, że w rejestrze niedozwolonych postanowień umownych, prowadzonym przez Prezesa Urzędu Konkurencji i Konsumentów pod pozycją 3179 znajduje się dotyczący Banku Millennium wpis postanowienia o treści W przypadku kredytu indeksowanego kursem waluty obcej kwota raty spłaty obliczona jest według kursu sprzedaży dewiz, obowiązującego w Banku na podstawie obowiązującej w Banku Tabeli Kursów Walut Obcych z dnia spłaty.

Sąd postanowił pominąć wnioski dowodowe strony pozwanej w przedmiocie dopuszczenia zeznań świadków Agaty K. Aleksandry B. i Krzysztofa M., jako nie mające znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy. Pozwany nie wykazał bowiem, jakoby powołani powyżej świadkowie brali udział w procedurze zawierania umowy z powodami, w związku z czym nie mogli oni wiedzieć jak przebiegały spotkania z przedstawicielem banku, jaki był zakres pouczeń i informacji przekazanych powodom na temat produktu – kredytu hipotecznego, jakie dokumenty powodowie otrzymali w chwili zawarcia umowy, czy powodowie mieli możliwość negocjowania umowy.

Tezy dowodowe pozwanego dotyczyły w tym zakresie wyłącznie przedstawienia przez ww. osoby ogólnych założeń procedur udzielania kredytów hipotecznych obowiązujących w banku oraz okoliczności związanych z wykonywaniem spornej umowy, co jednak było bez znaczenia zarówno dla oceny ważności umowy łączącej strony, jak i dla oceny ewentualnego niedozwolonego charakteru niektórych jej postanowień.

Wobec nadpłacenia kwoty 176 278, 64 zł ponad kapitał wypłaconego kredytu, Klienci odzyskali swoje środki i nie są wobec banku dłużni, gdyż cały kapitał kredytu został spłacony!

Wyrok stanowi potwierdzenie wyraźnej linii orzeczniczej w sprawach kredytów indeksowanych do CHF, uznającej takie umowy za całkowicie nieważne oraz stanowi kontynuację opracowywanej przez lata skutecznej strategii Kancelarii. 

Sprawę prowadzi adw. Jacek Sosnowski i  adw. Piotr Otyszecki – Kancelaria adwokacka adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni

Inne ciekawe wyroki omawiamy na naszym kanale YouTube – zapraszamy do subskrybowania

Unieważnienie kredytu frankowego konsolidacyjnego Banku Millennium! i 176 278, 64 zł dla naszych Klientów. Wygrywamy w WARSZAWIE!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *