W dniu 8 kwietnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny (SSO Kamil Gołaszewski) wydał wyrok, w którym ustalił, że umowa kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF zawarta pomiędzy naszymi Klientami a Getin Bank Spółką Akcyjną z siedzibą w Katowicach – Dom Oddział w Łodzi, jest nieważna.

W kolejnym punkcie wyroku Sąd zasądził od Getin Noble Bank Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na rzecz Naszych klientów  kwotę 25 341,44 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 18 lutego 2022 roku do dnia zapłaty, zasądził od Getin Noble Bank Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na rzecz Naszych Klientów kwotę 130 000 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 18 lutego 2022 roku do dnia uprawomocnienia się wyroku z tym że spełnienie świadczenia powinno nastąpić za jednoczesnym zaoferowaniem przez Naszych Klientów pozwanemu Getin Noble Bank Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie kwot po 65 000 zł albo zabezpieczeniem roszczenia pozwanego o zapłatę tych kwot,  zasądził od Getin Noble Bank Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na rzecz Naszych Klientów kwoty po 4 132 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty – tytułem kosztów procesu, w tym po 3 600 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego.

Pozew wpłynął do Sądu w  sierpniu 2019 r. 

Sąd w toku postępowania pominął dowód z zeznań świadków powołanych przez Pozwanego, gdyż sposób funkcjonowania kredytu indeksowanego nie jest sporny, zaś sposób finansowania działalności przedsiębiorcy oraz sposób wykonywania umowy nie ma znaczenia dla oceny umów zawieranych przez bank z konsumentami. Są również pominął dowód z przesłuchania stron.

Sąd w pełni podzielił stanowisko Kredytobiorców przedstawione w toku procesu, iż Umowa jest nieważna zarówno ze względu na zastosowanie w niej zasad ustalania kursów walut prowadzących do sprzeczności z naturą (właściwością) stosunku prawnego, jak i ze względu na skutek jaki wiąże się z wyeliminowaniem z umowy klauzul przeliczeniowych na skutek uznania, że klauzula określająca zasady ustalania kursów służących do przeliczeń niezbędnych dla wykonania umowy, stanowi niedozwolone postanowienie umowne.

Sąd w uzasadnieniu wyroku wskazał, że przyczyną wadliwości umowy, prowadzącej do jej nieważności, był narzucony przez bank sposób ustalania wysokości kwoty podlegającej zwrotowi a w konsekwencji i wysokości odsetek – a więc głównych świadczeń kredytobiorcy. Ustalenie ich wysokości wiązało się z koniecznością odwołania się do kursów walut ustalanych przez bank w tabeli kursów. Tymczasem ani umowa, ani inne wzorce umowne stanowiące podstawę ustalenia treści łączącego strony stosunku prawnego, nie określały prawidłowo zasad ustalania tych kursów. 

Nie budziło wątpliwości Sądu, że określając zasady tworzenia tabeli kursów i zawartych w niej kursów walut, bank posłużył się dwoma pojęciami, których znaczenia nie sposób zidentyfikować. Tabela miała być sporządzana na podstawie kursów obowiązujących na rynku międzybankowym w chwili sporządzania tabeli i po ogłoszeniu kursów średnich przez NBP (§6 ust.1 umowy). Żadne z postanowień umowy nie definiuje pojęcia „rynek międzybankowy” oraz nie określa co oznacza „na podstawie”.

Sąd podkreślił również, że brak indywidualnego uzgodnienia postanowień umownych dotyczących indeksacji wynika z samego charakteru zawartych umów – opartych o treść stosowanego przez bank wzorca umownego oraz regulaminu. Taki sposób zawierania umowy w zasadzie wyklucza możliwość indywidualnego wpływania przez konsumenta na treść powstałego stosunku prawnego, poza ustaleniem kwoty kredytu, ewentualnie wysokości oprocentowania, marży czy prowizji.

Podkreślenia w przedmiotowej sprawie wymaga fakt wydania przez Sąd postanowienia o udzieleniu Powodom  zabezpieczenia roszczenia o ustalenie nieważności umowy kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF poprzez wstrzymanie, w okresie od 25 maja 2022 roku do dnia prawomocnego zakończenia postępowania w zakresie roszczenia o ustalenie, obowiązku dokonywania przez powodów spłat rat kapitałowo-odsetkowych oraz wszelkich innych opłat i kosztów w wysokościach i terminach określonych w umowie.

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia o ustalenie nieważności umowy oraz o wstrzymanie obowiązku dokonywania przez stronę powodową spłaty rat kredytu w wysokości i terminach wynikających z umowy kredytu został złożony już po wydanym wyroku w przedmiotowej sprawie, co stanowi istotny dowód, iż uzyskanie zabezpieczenia roszczenia jest możliwe również po wydanym wyroku unieważniającym umowę kredytu.

W przedmiotowej sprawie wniosek został rozpatrzony przez Sąd I Instancji, postanowienie jest już prawomocne a nasi Klienci nie muszą spłacać dalszych rat kredytu co ma istotne znaczenie w obecnej sytuacji Pozwanego i wydanej w dniu 29 września 2022 r. przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny decyzji o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji wobec Getin Noble Bank S.A. umorzeniu instrumentów kapitałowych Getin Noble, zastosowaniu instrumentu przymusowej restrukturyzacji w formie instytucji pomostowej oraz powołaniu Administratora Getin Noble Bank S.A. Przymusowa restrukturyzacja została wszczęta wobec Getin Noble z dniem doręczenia Decyzji tj. 30 września 2022 r.

Inne ciekawe wyroki omawiamy na naszym kanale YouTube – zapraszamy do subskrybowania

Unieważnienie kredytu frankowego w Getin Bank i 155 341,44 zł dla naszych Klientów + PRAWOMOCNE zabezpieczenie roszczenia i WSTRZYMANIE płatności RAT.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *