W dniu 9 marca 2023 roku Sąd Okręgowy w Katowicach II Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt II C 1490/21 ustalił, iż umowa o kredyt hipoteczny zawarta pomiędzy klientami Kancelarii a Bankiem BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku jest nieważna. Umowa zawarta była z poprzednikiem prawnym czyli GE MONEY BANK.  Sąd orzekł również, że pozwany bank jest zobowiązany do zwrotu Naszym Klientom dochodzonych pozwem kwot tytułem dokonywanych spłat kredytu tj. 170.148,98zł oraz całości kosztów procesu. Postępowanie trwało 12 miesięcy.

W ocenie Sądu w umowie zawartej w dniu 18 kwietnia 2007 roku pomiędzy Naszymi Klientami a pozwanym bankiem znajdują się niedozwolone klauzule umowne, gdyż kształtują prawa i obowiązki konsumentów – Kredytobiorców – w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami oraz rażąco naruszają ich interesy (art. 3851 k.c.). Sporna umowa oparta była na wzorcu, stąd też brak jest jakichkolwiek podstaw do przyjęcia, aby jej postanowienia dotyczące waloryzacji kursem CHF zostały z powodami uzgodnione indywidualnie.

Ponadto Sąd wskazał, iż w aktualnym orzecznictwie sądów stwierdzano wielokrotnie, że mechanizm waloryzacji kredytu, który pozostawia bankowi nieograniczoną swobodę ustalania kursów waluty, jest w sposób oczywisty sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco narusza interesy konsumenta, a klauzula waloryzacyjna, która nie zawiera jednoznacznej treści i w rezultacie pozwala na pełną swobodę decyzyjną banku, jest klauzulą niedozwoloną w rozumieniu art. 3851 k.c. 

W ocenie Sądu w orzecznictwie TSUE podkreśla się, iż przepisy dotyczące uznawania postanowień umów z konsumentami oraz skutków z tym związanych zostały wprowadzone w interesie konsumentów, a zatem ich interpretacja i stosowanie winny tę okoliczność uwzględniać, poprzez poszukiwanie przy rozstrzyganiu konkretnych spraw takich rozwiązań, które zapewnią konsumentowi obiektywnie najlepszą ochronę.

Stąd m.in. w wyroku z dnia 3 października 2019 r. TSUE wskazał, że w przypadku rozstrzygania o abuzywności klauzul umowy, rolą sądu jest uzyskanie świadomej decyzji konsumenta co do tego, czy zamierza on podnosić bądź podtrzymać zarzut abuzywności danego postanowienia umownego.

Podobnie wypowiedział się TSUE w wyroku z dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie o sygn. akt C243/08. W wyroku TSUE z dnia 3 października 2019 r. Trybunał jednoznacznie daje prymat unieważnieniu umowy, jeżeli taka jest wola konsumenta. Takie rozumienie orzeczenia TSUE jawi się w uzasadnieniu wyroku Sądu Najwyższego z dnia 27 listopada 2019 r., sygn. akt II CSK 483/18.

Dla oceny ważności umowy nie miały znaczenia pobudki, jakimi kierowali się powodowie, inicjując niniejsze postępowanie, w szczególności to, czy przyczyną wniesienia pozwu był znaczny wzrost kursu waluty CHF, który nastąpił po zawarciu umowy. 

W ocenie Sądu bank, konstruując umowę, naruszył szereg przepisów, co skutkowało uznaniem jej postanowień za abuzywne. Ponadto sposób przedstawiania przez kredytodawcę stosunku prawnego przy zawarciu umowy, wobec braku rzetelnej informacji o ryzyku walutowym, narusza zasady współżycia społecznego.

Obarczenie konsumenta odpowiedzialnością za podjętą decyzję w zakresie zobowiązania wynikającego z umowy kredytu byłoby zasadne, gdyby przedsiębiorca w sposób prawidłowy i pełny przedstawił temu konsumentowi informacje umożliwiające rozpoznanie przez niego skali ryzyka związanego z zawieraną umową, co nie miało miejsca w niniejszej sprawie. Wyeliminowanie z umowy mechanizmu waloryzacji było zatem rezultatem wyłącznie niezgodnego z prawem zachowania banku i nie stanowi następstwa sprzecznego z przepisami lub nieuczciwego zachowania kredytobiorcy.

Zapadły wyrok jest nieprawomocny, jednak mając na uwadze kierunek linii orzeczniczej należy wyrazić nadzieję, że wyrok utrzyma się w II instancji. 

Sprawę prowadził adw. Jacek Sosnowski i r. pr. Andrzej Dobrowolski  – Kancelaria adwokacka Adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni

Inne ciekawe wyroki omawiamy na naszym kanale YouTube – zapraszamy do subskrybowania

 

Unieważnienie Kredytu GE MONEY BANK z 2007 r. i 170.148,98zł dla naszych Klientów. Wygrywamy w Katowicach w 12 MIESIĘCY

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *