W dniu 22 listopada 2021 r. Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie, III Wydział Cywilny, sygn. akt. III C 1517/20 w sprawie z powództwa naszych Klientów przeciwko Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie wydał wyrok, w którym ustalił, że umowa z dnia 24 lipca 2006 roku, zawarta pomiędzy Getin Bank S.A. w Katowicach – DOM Oddziałem w Łodzi a naszymi Klientami, jest nieważna i zasądził od  Getin Noble Bank S.A. na rzecz naszych Klientów kwotę 10 817 zł, tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie w osobie SSO Konrada Gradka przedmiotowym wyrokiem podtrzymał wyrażane już wcześniej stanowisko sądu w tym składzie, że w przedmiotowej umowę zawarte są klauzule abuzywne, zaś nie ma możliwości wprowadzania zmian do umowy w świetle kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

Sąd stwierdził w ustnych motywach orzeczenia, że bank w niniejszej sprawie miał dowolność w kreowaniu wysokości zobowiązania kredytobiorców, zaś w tym zakresie linia orzecznicza jest już utrwalona. Sąd wskazał także, że wobec stanowczego oświadczenia naszych Klientów w zakresie żądania ustalenia nieważności umowy, Sąd żadną miarą nie może tejże umowy „uzdrawiać” czy „reanimować”, zatem wobec stwierdzenia istnienia klauzul abuzywnych w umowie, umowa taka winna zostać uznana za nieważną.

Co szczególnie interesujące, Sąd w ustnych motywach wyroku wskazał również na niedochowanie przez bank obowiązku informacyjnego, leżącego po stronie przedsiębiorcy, przez co nie dochował należytej staranności w kontaktach z klientami.

Bank nie wskazał bowiem na jakie ryzyka narażeni są kredytobiorcy zaciągając tego rodzaju kredyt. Według Sądu, aby móc mówić o choćby minimalnie spełnionym obowiązków informacyjnym, bank musiałby wykazać, że poinformował klienta, że jeśli kurs waluty obcej wzrośnie o 100 %, to i saldo kredytu wzrośnie o 100%.

Dodatkowo bank winien był poinformować, że klienci ponoszą całkowite ryzyko związane z takim produktem. Sąd wskazał ponadto, że w przypadku wzrostu kursu waluty indeksacji kredyt może okazać się dla kredytobiorców niespłacalny i o tym również powinni być informowani. Oczywiście ani w tej, ani w żadnej innej sprawie bank nie wykazał, że przedstawił klientom pełny zakres ryzyk związanych                        z oferowanymi produktami. 

Pozwem z listopada 2020 r. nasi Klienci skierowali roszczenia przeciwko Getin Noble Bank S.A. do Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie, w którym żądali stwierdzenia nieważności wyżej umowy kredytowej indeksowanej do CHF, ewentualnie jej tzw. odfrankowienia.

W przedmiotowym pozwie Powodowie zarzucili bankowi, m.in. że w ww. umowie kredytu zostały zawarte klauzule niedozwolone. Powodowie wskazali m.in. na postanowienia, te nie zostały z nimi  indywidualnie uzgodnione, są nietransparentne, kształtują prawa i obowiązki kredytobiorców w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają ich interesy. Powodowie podnieśli również, że konsekwencją uznania kwestionowanych postanowień za abuzywne jest to, iż są one bezskutecznie i nie wiążą stron. Ponadto nasi Klienci podnieśli także, że ww. umowa jest nieważna z uwagi na to, że jest sprzeczna z ustawą prawo bankowe, ponieważ kwota kredytu została określona ww. umowie niejednoznacznie. Dodatkowo przedmiotowa umowa sprzeczna jest również z zasadą ekwiwalentności świadczeń strony, co przejawia się w przerzuceniu całości ryzyka wynikającego z umowy na konsumentów, o czym w dniu podpisania umowy klienci nie zostali poinformowani. 

Wobec złożonego pozwu bank wystosował odpowiedź, w której zakwestionował wszelkie zarzuty Powodów,  wskazując, że umowa jest ważna, nie jest sprzeczna z ustawą prawo bankowe, prawa i obowiązki stron zostały unormowane zgodnie z wolą stron a ponadto klauzule zawarte w ww. umowie kredytu nie stanowią zapisów abuzywnych, zaś klienci zostali wyczerpująco poinformowani o specyfice kredytu indeksowanego do waluty obcej. Ponadto bank podniósł m.in. zarzut braku interesu prawnego w ustaleniu nieważności, a także ze wszech miar chybiony i nie brany pod uwagę w orzecznictwie, zarzut przedawnienia roszczeń Klientów. 

W odpowiedzi na stanowisko banku Powodowie wystosowali replikę, w której ustosunkowali się do wszelkich twierdzeń banku, powołując się na szeroką argumentację prawną wynikającą nie tylko z doktryny ale przede wszystkim z tez płynących z aktualnego orzecznictwa dotyczących tzw. kredytów frankowych. 

W niniejszej sprawie miały miejsce dwa posiedzenia sądu. Sprawa od momentu jej skierowania do Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie do korzystnego dla naszych Klientów rozstrzygnięcia w I instancji trwała około roku. 

Mamy nadzieję, że  – o ile od powyższego wyroku zostanie wniesiona apelacja – Sąd II instancji utrzyma przedmiotowy wyrok w mocy, ponieważ jest on zgodny z prawem polskim i europejskim, podtrzymując jednocześnie jednolitą linię orzeczniczą w stosunku do umów indeksowanych kursem waluty obcej zawieranych z dawnym Getin Bankiem. 

Sprawę prowadzili adw. Jacek Sosnowski i r.pr. Małgorzata Wilczek – Kancelaria Adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni.

Inne ciekawe wyroki omawiamy na naszym kanale YouTube – zapraszamy do subskrybowania

 

 

Unieważnienie kredytu Getin Bank S.A. w Katowicach – DOM Oddział w Łodzi Z 2006r. Wygrywamy w Warszawie [Wyrok III C 1517/20]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *