Wyrokiem z dnia 28 listopada 2022 r. wydanym w sprawie o sygn. akt XXVIII C 2427/21, Sąd Okręgowy w Warszawie, XVIII Wydział Cywilny w składzie sędziego Ewy Wiśniewskiej-Wiechy ustalił, że umowa kredytu umowa kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF zawarta we wrześniu 2008 roku pomiędzy naszymi Klientami a Getin Bank S.A. DomBank Hipoteczny Oddział w Łodzi z siedzibą w Katowicach – obecnie Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie jest nieważna, zasądził od Banku na rzecz naszych Klientów łącznie kwotę 140.022,43 zł oraz 45.080,69 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 21 kwietnia 2022 roku do dnia zapłaty oraz zasądził całość kosztów procesu. 

Co warte odnotowania w niniejszej sprawie wyrok został wydany po wszczęciu przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku S.A. Postępowanie zostało zainicjowane pozwem złożonym w październiku 2020 r., więc postępowanie trwało 25 miesięcy. W sprawie na pierwszym terminie rozprawy Sąd przesłuchał świadka powołanego przez Bank, a będącego doradcą kredytowym naszych Klientów, który potwierdził ich twierdzenia, że przy badaniu zdolności klient miał wyższą zdolność kredytową na kredyt w indeksowany w CHF, niż kredyt złotowy. Podczas drugiego terminu rozprawy Sąd przesłuchał Powodów, a na trzecim terminie ogłosił wyrok.

Zdaniem Sądu postanowienia klauzul indeksacyjnych, w związku z przyznaniem wyłącznie Bankowi uprawnienia do ustalania kursów walut w Tabeli Kursów, dawały stronie pozwanej możliwość dowolnej i nieograniczonej żadnymi postanowieniami umownymi zmiany wysokości świadczenia.

W żadnym postanowieniu Umowy nie określono zasad, którymi pozwany Bank miałby kierować się, ustalając kursy walut w tworzonej przez siebie Tabeli Kursów ani też nie wskazano żadnych granic w tym zakresie. Nie było zatem wiadomo, jakimi kryteriami Pozwany Bank kierował się, ustalając własne kursy w tworzonej przez siebie Tabeli Kursów. Druga strona umowy (Kredytobiorca) nie miała więc możliwości zweryfikowania tego, czy kursy walut zostały ustalone przez Bank zgodnie z zasadami, skoro zasady te nie zostały sformułowane.

Kursy te mogły więc zostać ustalone przez Bank dowolnie i bez żadnych ograniczeń. Takie ukształtowanie postanowień umownych oznaczało zatem, iż wyłącznie jednej stronie umowy przyznano nieograniczone uprawnienie do określenia wysokości kursów waluty, na podstawie których ustalone miało być zarówno saldo kredytu jak i wysokość rat. Prowadziło to z kolei do tego, że na etapie wykonywania umowy, to wyłącznie jedna strona umowy poprzez określenie kursu kupna i kursu sprzedaży walut w Tabeli Kursów mogła dokonać w sposób nieograniczony i dowolny zmiany wysokości świadczenia drugiej strony – zarówno przy uruchomieniu kredytu jak i przy spłacie rat kredytu.

Z dowodów zgromadzonych w niniejszej sprawie nie wynika, aby strona pozwana sprostała obowiązkowi informacyjnego względem naszych Klientów. Nie wynika z nich, aby pozwany Bank przed zawarciem umowy, wykonując ciążący na nim obowiązek informacyjny, przedstawił w rzetelny sposób informację o tym, że mogą wystąpić znaczne wahania kursu waluty indeksacji, co może mieć znaczący wpływ na wysokość raty kredytowej i salda zadłużenia.

Nie przedstawiono w szczególności Powodom – którzy nie uzyskiwali dochodów w walucie indeksacji – symulacji rat kredytowych przy założeniu znacznego wzrostu kursu CHF. Podkreślić należy, iż samo odebranie od Powodów oświadczenia o tym, że są świadomi ryzyka kursowego, nie spełnia wymogu udzielenia rzetelnej i jasnej informacji w powyższym zakresie

Sąd uznał kwestionowane postanowienia za abuzywne i tym samym niewiążące Powodów od początku. W ocenie Sądu Powodowie takie mieli zatem interes prawny w żądaniu ustalenia w rozumieniu art. 189 k.p.c., gdyż jedynie ustalenie, czy strony są związane przedmiotową umową, w pełny sposób zabezpieczyłoby ich interes. Zdaniem Sądu w niniejszej sprawie także nie ma możliwości zastąpienia abuzywnych postanowień, dotyczących mechanizmu indeksacji, odsyłającego do Tabeli Kursów przepisami o charakterze dyspozytywnym, co musiało prowadzić do upadku całej umowy.

Pozwany Bank złożył apelację od omawianego wyroku, niemniej po analizie prawomocnych wyroków jakie zapadły z udziałem tego Banku mamy nadzieję, że apelacja Banku zostanie oddalona.

Sprawę prowadzili adw. Jacek Sosnowski oraz adw. Michalina Kasjaniuk – Kancelaria Adwokacka adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni.

Inne ciekawe wyroki omawiamy na naszym kanale YouTube – zapraszamy do subskrybowania

Unieważnienie kredytu Getin Bank w restrukturyzacji i 140.022,43 zł oraz 45.080,69 CHF dla naszych Klientów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *