W dniu 30 września 2021 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie, I Wydział Cywilny, w składzie SO Rafał Kubicki, w sprawie o sygn. akt. I C 929/20 rozpoznał sprawę z powództwa naszego klienta przeciwko Getin Noble Bank S.A. Sprawa dotyczyła klasycznej umowy z Getin Bankiem Dom Oddziałem w Łodzi.

Sąd w wyroku ustalił nieważność  całej umowy kredyty od początku i zasądził zwrot kosztów procesu od Banku.

Pozew w przedmiotowej sprawie został złożony 8 grudnia 2020 r., sprawa w pierwszej instancji trwała zatem 9 miesięcy.

 

Na rozprawie zorganizowanej już w dniu 18 marca 2021 r. Sąd postanowił pominąć w trybie art. 235 (2) par 1 pkt. 2 kpc wniosek o przesłuchanie w charakterze świadka osoby z centrali Banku, która nie brała bezpośrednio udziału w zawieraniu spornej umowy, uwagi na fakt, iż zeznania tego świadka zdaniem Sądu nic nie wniosą do sprawy, a przesłuchanie ma jedynie na celu przedłużenie toczącego się postępowania.

Następnie Sąd przystąpił do przesłuchania Powoda, który w towarzystwie profesjonalnego pełnomocnika z Kancelarii mógł ze spokojem i transparentnie odpowiedzieć na wszystkie pytania dotyczące jego sprawy. W trakcie rozprawy większość przesłuchania poprowadził sam sędzia, zadając trafne pytania, których treść wskazuje na wiedzę sędziego w temacie tzw. kredytów frankowych. Po dodatkowych pytaniach ze strony pełnomocników obydwu stron, Sąd zebrał cały niezbędny materiał dowodowy w zakresie okoliczności zawierania umowy kredytu.

Sąd ustalił, iż nasz Klient przed podpisaniem umowy nie miał do czynienia z takimi produktami bankowymi. Kredyt był przez niego wykorzystany na sfinansowanie nieruchomosci na cele mieszkaniowe.

Znamienne okazało się, że Powód na kredyt typowo złotowy nie miał wówczas zdolności, miał zdolność tylko na ten jeden sporny rodzaj kredytu. Nie było żadnej możliwości negocjowania postanowień umowy, poza datą spłaty kredytu, czy na początku czy na końcu miesiąca, co jest irrelewantne z punktu oceny zgodności z prawem klauzul przeliczeniowych do CHF.

W szczególności Powód nie miał świadomości, że chwilę po wypłacie kredytu saldo zadłużenia znacznie się zwiększy przez sam tylko mechanizm przeliczenia zadłużenia po arbitralnie ustalonym kursie kupna w tabeli banku. Sprzedawcy w banku zachwalali walutę CHF jako stabilną i bezpieczną, a sam produkt kredytowy jako najlepszy i najtańszy z możliwych. Bank nie dopełnił również obowiązku informacyjnych wobec konsumenta.

Klientowi była pokazywana symulacja historycznych notowań waluty CHF z 12 miesięcy, co przy kredycie zaciąganym na kilkadziesiąt lat jest całkowicie nieadekwatnym okresem. Wydaje się, że zeznania Powoda, utwierdziły sędziego w przekonaniu, że umowa zawarta z bankiem jest wadliwa, a bank podczas prezentowania oferty wprowadził go w błąd co do prawdziwego charakteru i skutków zawarcia umowy kredytu indeksowanego do CHF.

Sąd podzielił wywody Sądu Najwyższego ze wskazywanego przez pełnomocnika Powodów wyroku z 7 listopada 2019 r. (IV CSK 13/19) i stwierdził że podobnie jak w stanie faktycznym rozpatrywanym w tymże wyroku jak i w sprawie naszego Klienta nie zostało określone, w którym dniu kredyt zostanie przewalutowany (zmiana salda ze złotych na franki szwajcarskie) i według jakiego poziomu waluty, nie zostały określone zasady ustalania kursu waluty obcej stosowanego przez bank, a tego typu postanowienia kształtują prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, w rażący sposób naruszając jego interesy, co przesądziło o abuzywności spornych postanowień

Bank wniósł o sporządzenie uzasadnienia wyroku, stąd możliwe jest domniemanie, iż Bank zamierza złożyć apelację.

Sprawę prowadzi adw. Jacek Sosnowski oraz adw. Piotr Otyszecki – Kancelaria adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni

Inne ciekawe wyroki omawiamy na naszym kanale YouTube – zapraszamy do subskrybowania

Unieważnienie kredytu Getin Bank. Wygrywamy w Olsztynie w 9 MIESIĘCY

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *