Wyrokiem z dnia 16 listopada 2021 roku wydanym w sprawie o sygn. akt  I C 1076/20, Sąd Okręgowy w Ostrołęce I Wydział Cywilny ustalił, że umowa kredytu zawarta przez naszych Klientów z mBankiem Spółką  Akcyjną z siedzibą w Warszawie jest nieważna, oraz rozstrzygnął o kosztach procesu zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik procesu, obciążając nimi w całości Bank.

Pozew został zarejestrowany w Sądzie 23 listopada 2020 r.

Zanim jednak Sąd wyznaczył termin pierwszej rozprawy, zarządził dalszą wymianę pism procesowych, celem usystematyzowania okoliczności spornych pomiędzy Stronami. W sprawie zostało wygenerowanych kilka dalszych obszernych pism wraz z argumentacją.

Bank akcentował okoliczność, iż umowa kredytu mogła mieć związek z działalnością gospodarczą Powoda – z uwagi na prowadzenie przez niego działalności gospodarczej. Podnosił nadto kwestię wykształcenia Powodów – twierdząc, że nawet jako  konsumenci, powinni mieć świadomość wszelkich skutków zawartej umowy.

Pełnomocnik banku nie zaproponował ugody.

W dniu 6 maja 2021 r. odbyła się pierwsza rozprawa, na której sąd uznał za zasadne wysłuchać informacyjnie  Powodów.

Sąd odroczył rozprawę – na posiedzeniu niejawnym w dniu 16 września 2021 r. wydał postanowienie, zgodnie z którym pominął przesłuchanie świadka Banku – uznał ten dowód za nieistotny dla rozpoznania sprawy.

Kolejna rozprawa odbyła się w dniu 26 października 2021 r. – gdzie doszło do formalnego przesłuchania Powodów.

Mając już przeprowadzone postępowanie dowodowe, Sąd zamknął rozprawę.

Następnie, po odroczeniu publikacji wyroku, Sąd w dniu 16 listopada 2021 ogłosił orzeczenie, orzekając na korzyść Klientów. 

Sąd uwzględnił argumenty Strony powodowej dotyczące występowania w umowie klauzul abuzywnych, oraz okoliczności zawarcia umowy. Sąd podzielił także argumentację pełnomocnika Kredytobiorców, dotyczącą tego, iż nasi Klienci działali w charakterze konsumentów, nadto, że okoliczność związana ze studiami podyplomowymi w zakresie rachunkowości, nie zwalnia Klientów z ochrony prawnej przynależnej konsumentom.

Zapadły wyrok jest nieprawomocny, jednak mając na uwadze kierunek linii orzeczniczej, można być dobrej myśli co do ostatecznego ewentualnego rozstrzygnięcia przed Sądem Apelacyjnym.

Inne ciekawe wyroki omawiamy na naszym kanale YouTube – zapraszamy do subskrybowania

Unieważnienie kredytu mBank „MultiPlan”. Wygrywamy w 12 miesięcy w SO w Ostrołęce. Studia podyplomowe w zakresie rachunkowości Klientów nie są przeszkodą

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *