Wyrokiem z dnia 28 kwietnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca Sędzia Edyta Sornat – Unisk (sygn. XXVIII C 9731/21) ustaliła nieważność umowy o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „Multiplan” waloryzowany kursem CHF zawartej przez naszą Klientkę w 2007 roku. Zasadziła także na jej rzecz zwrot dochodzonej sumy wpłat w PLN w wysokości ponad 86 tys. zł wraz z odsetkami oraz zwrot kosztów procesu w całości.

Pozew wpłynął do Sądu pod koniec lipca 2021 r., zatem postępowanie w Sądzie I instancji trwało niecałe 9 miesięcy. Wyrok zapadł po przeprowadzeniu 1 rozprawy.

Nasza Klientka potrzebowała kredytu na zakup lokalu mieszkalnego.

W uzasadnieniu pozwu podnieśliśmy, że umowa kredytu Klientki Kancelarii zawiera klauzule niedozwolone, co w naszej ocenie winno skutkować nieważnością całej umowy. Obszernie argumentując stanowisko podnieśliśmy, że postanowienia stosowane przez pozwany Bank dotyczące zasad ustalania kursów wymiany są sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają jej interesy oraz wprowadzają rażącą dysproporcję praw i obowiązków stron, przyznając tylko jednej ze stron uprawnienie do dowolnego ustalania kryteriów wpływających na wysokość świadczeń.

Na naszą Klientkę, prócz ryzyka kursowego, zostało również przerzucone ryzyko całkowicie dowolnego kształtowania kursów wymiany walut przez pozwany Bank. Ponadto kwestionowane postanowienia umowy nie były z kredytobiorcą indywidualnie uzgadniane oraz nie wyjaśniono jej mechanizmu indeksacji, jak i nie poinformowano rzetelnie o ryzyku kursowym. 

Pozwany Bank w odpowiedzi na pozew wniósł o oddalenie powództwa w całości. W uzasadnieniu pozwany zarzucił brak interesu prawnego powódki w ustaleniu nieważności umowy. Ponadto wskazał m. in., że postanowienia umowy dotyczące indeksacji kredytu były przedmiotem indywidualnych ustaleń, a klauzula ryzyka walutowego nie jest sprzeczna z wymogami dobrej wiary oraz nie powoduje znaczącej nierównowagi praw i obowiązków stron. Ponadto wszelkie klauzule umowne zostały sformułowane w sposób jednoznaczny i zrozumiały. Pozwany akcentował również nieudowodnienie roszczeń zarówno co do zasady, jak i wysokości.

Zdaniem Sądu powództwo główne zasługiwało na uwzględnienie w całości. 

Sąd ustalił więc nieważność umowy kredytu jako sprzecznej z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz zasądził zwrot dochodzonych imieniem Klientki kwot wpłacanych w PLN, stosując tzw. „teorię dwóch kondykcji” dla rozliczenia świadczenia nienależnego.

Co ważne, suma spłat obejmowała kwoty spłacane w całym toku kredytowania. W konsekwencji można wskazać więc, że Sąd nie podzielił zarzutu Banku o przedawnieniu roszczeń w zakresie rat płatnych przed 10 laty poprzedzającymi wniesienie pozwu.

Po uprawomocnieniu wyroku w tym kształcie, saldo spłaty zobowiązania kredytowego naszej Klientki ulegnie obniżeniu z kwoty ok. 110.000,00 zł do 0 zł.

Sprawę prowadzą adwokat Jacek Sosnowski oraz adwokat Bartłomiej Górczyński – Kancelaria adwokacka Adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni

Inne ciekawe wyroki omawiamy na naszym kanale YouTube – zapraszamy do subskrybowania

Unieważnienie kredytu mBank „Multiplan” z 2006 r. oraz 86 735,61 zł dla naszej Klientki. Szybko wygrywamy w Warszawie po 1 Rozprawie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *