Wyrokiem z dnia 21 lutego 2022 r. wydanym w sprawie o sygn. XXVIII C 5996/21 Sąd Okręgowy w Warszawie, III Wydział Cywilny w składzie Sędzi Edyty Sornat-Unisk ustalił nieważność umowy zawartej pomiędzy naszymi Klientami a mBank S.A. oraz zasądził od Banku całość kosztów procesu.

Od momentu wpłynięcia sprawy do Sądu do momentu wyrokowania minęło 10 miesięcy.  Sprawa dotyczyła umowy kredytu zawartej z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (w chwili zawierania umowy BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie) zawartej w 2007 r. Umowa, poza standardowymi klauzulami indeksacyjnymi zawierała również niedozwolone klauzule dotyczące ubezpieczenia niskiego wkładu.

W toku sprawy Sąd zarządził standardową wymianę pism przygotowawczych, pominął wnioski o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego oraz przesłuchania stron, a następnie bez przeprowadzania rozprawy wydał wyrok na posiedzeniu niejawnym.  Sąd uwzględnił argumenty naszej Kancelarii dotyczące występowania w umowie klauzul abuzywnych oraz okoliczności zawarcia umowy.

W uzasadnieniu Sąd uznał, że na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego roszczenie główne o ustalenie nieważności zasługiwało na uwzględnienie w całości. Do takiej konkluzji prowadzi uznanie, iż kwestionowanie zapisy umowne, tj. klauzula waloryzacyjna oraz postanowienia przeliczeniowe walutowych ma charakter abuzywny. W ocenie Sądu mechanizm ten miał charakter abuzywny, a strona powodowa była pozbawiona możliwości weryfikacji prawidłowości i samego sposobu ustalania kursów walut do przeliczenia wypłaconej kwoty na CHF oraz do ustalania wysokości kursów stosowanych do obliczania poszczególnych rat spłaty kredytu. 

Kwestionowanie w toku sprawy postanowienia Sąd uznał za określające główne świadczenia stron oraz za wypełniające dyspozycję art. 3851 k.c., co finalnie skutkowało ustaleniem nieważności umowy. 

Sąd stwierdził, że Klienci posiadają interes prawny w ustaleniu nieważności Umowy, ponieważ nawiązany między nimi a Bankiem stosunek prawny ma charakter stosunku prawnego długoterminowego, który łączył się z szeregiem zabezpieczeń, w związku z czym należytej, zupełnej ochrony prawnej nie zapewniłoby roszczenie o świadczenie uwzględniając datę końcową wykonania umowy.

Należy wskazać, że wyrok jest nieprawomocny, jednak mając na uwadze kierunek linii orzeczniczej, można być dobrej myśli co do ostatecznego ewentualnego rozstrzygnięcia przed Sądem Apelacyjnym.

Sprawę prowadził adw. Jacek Sosnowski. i  adw. Michalina Kasjaniuk – Kancelaria Adwokacka Adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni

Inne ciekawe wyroki omawiamy na naszym kanale YouTube – zapraszamy do subskrybowania

Unieważnienie kredytu mBank (umowa BRE Bank S.A. z 2007 r.). Szybko wygrywamy w Warszawie w 10 MIESIĘCY

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *