W dniu 11 maja 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wydał wyrok na posiedzeniu niejawnym w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu, wykonującemu w Polsce działalność gospodarczą w ramach oddziału Raiffeisen Bank International (AG) Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (sygn. akt: XXV C 703/19), w którym ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny zawarta przez naszych Klientów z byłym EFG Eurobank Ergasias S.A. Oddział w Polsce jest nieważna.

Co ciekawe, wyrok zapadł bez obecności samych stron postępowania, ani ich pełnomocników, a to na posiedzeniu niejawnym w trybie ustawy o zapobieganiu rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19.

Umowa kredytowa została zawarta przez Powodów w 2008 r. oparciu o wykorzystywany wówczas powszechnie przez bank wzór umowy kredytu indeksowanego do waluty obcej. Kwota kredytu została wyrażona w walucie polskiego złotego i w tej samej walucie bank miał uruchomić kredyt. Saldo zadłużenia kredytobiorców bank ustalał wykorzystując jego własną tabelę kursów.

Pozew został skierowany w 2019 roku przeciwko Bank International AG z siedzibą w Wiedniu, wykonującemu w Polsce działalność gospodarczą w ramach oddziału Raiffeisen Bank International (AG) Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie z uwagi na przejęcie przez Pozwany bank zobowiązań byłego EFG Eurobank Ergasias S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie.

Głównym żądaniem pozwu stało się roszczenie o ustalenie nieważności umowy kredytowej, zaś roszczeniem ewentualnym żądanie zasądzenia nadpłaconych rat kredytu.

Nasi Klienci w momencie składania pozwu do Sądu nie mieli spłaconego kapitału w kwocie, w jakiej otrzymali od banku środki celem sfinansowania zakupu mieszkania. Brakowało około 214 000 zł, pomimo regularnej spłaty kredytu od 11 lat.

U podstawy powództwa znajdowały się między innymi zarzuty dotyczące niedozwolonego charakteru klauzul przeliczeniowych zawartych w regulaminie kredytowania. Strona powodowa wskazywała również na sprzeczność umowy z przepisami prawa bankowego oraz zasadami współżycia społecznego poprzez jaskrawe naruszenie przez bank równowagi stron.

W trakcie procesu Sąd zwrócił z urzędu uwagę stron na szereg zagadnień zw. z rozwiązywaniem sporów „frankowych”, m.in. na znajomość Sądu okoliczności kształtowania się kursu franka szwajcarskiego do złotego polskiego w okresie od 2000 r., w szczególności faktu, że przed 2008 r. maksimum średniego kursu CHF w NBP w lutym 2004 wynosiło 3,11 zł, jak również sytuacji skokowego wzrostu salda zadłużenia obliczanego w lirze włoskim we wrześniu 1992 r.. – w porównaniu do daty zawarcia umowy kredytu udzielonego w CHF – w przypadku umów tego rodzaju zawartych we Włoszech na przełomie lat 80’ i 90’ XX wieku.

Na posiedzeniu niejawnym Sąd postanowił pominąć dowód z opinii biegłego z zakresu rachunkowości i finansów oraz z przesłuchania świadków zawnioskowanych przez pozwany bank. Co istotne, Sąd nie zdecydował się także przesłuchiwać Klientów kancelarii na okoliczności dotyczące zawarcia umowy oraz braku możliwości negocjowania warunków umowy kredytu i sprawę skierował nie mając wątpliwości co do rozstrzygnięcia na posiedzenie niejawne celem wydania orzeczenia w trybie przepisów ustaw o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Oprócz sprawności postępowania (wydanie wyroku bez dopuszczania dowodów nieistotnych dla rozstrzygnięcia sprawy), wyrok ten dowodzi korzystnego nastawienia nowego XXVIII wydziału „frankowego” w Sądzie Okręgowym w Warszawie do kredytobiorców. Sąd przy tym uznał, że nie musi czekać na wydanie przez Sąd Najwyższy wyczekiwanej uchwały w zakresie spraw frankowych III CZP 11/21.

Niniejsza sprawa dowiodła także po raz kolejny, że prowadzenie sprawy przez doświadczonego prawnika daje szansę na uzyskanie korzystnego wyroku (korzyść Powodów jest tutaj bowiem ewidentna – pozbycie się toksycznego produktu) – jeszcze przed przekładanym już trzykrotnie rozstrzygnięciem SN.

Informacje o innych wygranych Kancelarii – zapraszamy na nasz kanał YOUTUBE

Unieważnienie kredytu Raiffeisen Bank – WYGRYWAMY – BEZ ROZPRAWY

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *