Sąd Okręgowy w Częstochowie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca SSO Lidia Dudek w dniu 19 sierpnia 2022 r. wydał wyrok w sprawie naszych Klientów, w sentencji którego zasądził od pozwanego Banku Millennium S.A. w Warszawie na rzecz powodów łącznie kwotę 196.145,74 zł i kwotę 2.530,03 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie do dnia zapłaty. Ponadto zasądził od pozwanej na rzecz powodów kwotę 11.834 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sprawa ta była nietypowa, ponieważ dotyczyła umowy o kredyt hipoteczny zawartej w grudniu 2006 r. w złotych polskich na kwotę 220.000,00 zł, która to następnie na mocy aneksu nr 1 zawartego w czerwcu 2008 r. została przewalutowana na kredyt indeksowany do franka szwajcarskiego (saldo kredytu do spłaty przy przewalutowaniu wynosiło 213.147,60 zł).

Kredytobiorcy dokonali całkowitej spłaty kredytu w listopadzie 2011 r. Z tytułu przedmiotowej umowy dokonali wpłat w łącznej wysokości 432.145,83 zł i 2.530,05 CHF.

Pozew został złożony do Sądu w maju 2021 r., a wyrok został wydany po przeprowadzeniu 1 rozprawy merytorycznej, podczas której doszło do przesłuchania naszych Klientów. 

W przedmiotowym postępowaniu dochodziliśmy różnicy pomiędzy kwotami spłaconymi przez Klientów, a saldem kredytu w dniu przewalutowania na kredyt indeksowany. 

Sąd zasądził dochodzoną kwotę w całości.

Argumentacja pozwu sprowadzała się do twierdzeń o sprzeczności aneksu z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym niedookreśloności świadczenia, naruszenia zasady swobody umów oraz wprowadzeniu klauzul niedozwolonych. Na podstawie tych twierdzeń w konkluzji skonstatowaliśmy, że aneks winien zostać uznany za nieważny w całości.

Jakkolwiek nie są znane ustne motywy rozstrzygnięcia, to biorąc pod uwagę treść orzeczenia można przyjąć, że Sąd podzielił argumentację przedstawioną przez naszą Kancelarię. W konsekwencji pozytywnego rozstrzygnięcia zasądził także zwrot kosztów postępowania w całości.

W przypadku uprawomocnienia się orzeczenia tej treści można przyjąć, że nasi Klienci w istocie otrzymali darmowy kredyt (zwracając bankowi co do zasady wyłącznie otrzymany kapitał kredytu).

Sprawę prowadzą adw. Jacek Sosnowski oraz adw. Bartłomiej Górczyński  – Kancelaria Adwokacka Adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni.

Inne ciekawe wyroki omawiamy na naszym kanale YouTube – zapraszamy do subskrybowania

 

Unieważnienie kredytu we frankach Bank Millennium po SPŁACIE KREDYTU i 196.145,74 zł oraz kwotę 2.530,03 CHF dla naszych Klientów. Wygrywamy w Częstochowie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *