Wyrokiem z dnia 15 lutego 2022 roku wydanym w sprawie o sygn. akt  I C 763/20, Sąd Okręgowy w Gliwicach, Wydział I Cywilny ustalił, że umowa kredytu zawarta przez naszych Klientów z dawnym bankiem Euro Bank S.A z siedzibą we Wrocławiu a obecnie Bankiem Millenium Spółką  Akcyjną z siedzibą w Warszawie jest nieważna, oraz zasądził od Pozwanego na rzecz klientów kwotę 11 834 zł, wraz z odsetkami za opóźnienie od daty złożenia pozwu tytułem zwrotu kosztów procesu, rozstrzygając tym samym o kosztach procesu, zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik procesu czyli obciążając nimi w całości Bank.

Pozew został doręczony stronie przeciwnej w dn. 07 stycznia 2021 r. – zatem w niniejszym przypadku sprawa potoczyła się wyjątkowo sprawie, albowiem do wydania wyroku sądu I-wszej Instancji, trwała jedynie 13 miesięcy. To, jak na standardy polskich sądów, wyjątkowo szybkie rozstrzygnięcie. Godzi się zauważyć, że termin ten uległ by znaczącemu skróceniu gdyby nie fakt, że świadek banku, mimo dwukrotnego wezwania przez Sąd, nie stawił się na wyznaczone terminy rozpraw, co w konsekwencji doprowadziło do pominięcia przez Sąd dowodu z jego zeznań. 

Zanim jednak Sąd wyznaczył termin pierwszej rozprawy, zarządził dalszą wymianę pism procesowych, celem usystematyzowania okoliczności spornych pomiędzy Stronami. W sprawie zostało wygenerowanych kilka dalszych obszernych pism wraz z argumentacją.

Bank akcentował okoliczność, iż Powodowie, charakter działalności zawodowej – jeden z kredytobiorców prowadzi działalność gospodarczą, której adresem korespondencyjnym jest adres kredytowanej nieruchomości – dysponowali rzetelną wiedzą co do umów kredytowych, oraz  ich specyfiki, w tym odnośnie ryzyk związanych z zaciągnięciem tego typu zobowiązania. Pozwany bank usiłował powiązać fakt prowadzenia przez jednego z powodów działalności gospodarczej z celem zawarcia umowy kredytowej będącej przedmiotem niniejszego postępowania.

Jednakże trafna i niezwłoczna argumentacja naszej Kancelarii pozwoliła zneutralizować zarzut banku, co w ostateczności spowodowało, że Sąd nie miał żadnych wątpliwości co do konsumenckiego charakteru Powodów (kredytobiorców) w chwili zawierania umowy kredytowej. 

Nadto należy wskazać, że w trakcie trwania procesu Pełnomocnik banku nie zaproponował ugody.

Ostatecznie w dniu 15 lutego 2022 r. odbyła się ostatnia rozprawa, na której Sąd oddalił wniosek o przesłuchanie świadka zgłoszonego przez bank, wysłuchał mów końcowych pełnomocników stron, po czym zamknął rozprawę i wydał wyrok.

Sąd uwzględnił argumenty Strony powodowej dotyczące występowania w umowie klauzul abuzywnych, oraz okoliczności zawarcia umowy. Sąd akcentował, że umowa zawierała odniesienie do tabel kursowych pozwalających bankowi w nieograniczony sposób decydować o wysokości salda kredytu, jak również i wartości dokonywanych przez kredytobiorców wpłat. Umowa nadto nie przewidywała możliwości bezpośredniej spłaty kredytu w walucie indeksacyjnej (w tym przypadku były to franki szwajcarskie). Zdaniem Sądu tak ukształtowana umowa rażąco narusza interesy strony (Powodów) i nie ma przy tym znaczenia, czy i w jakim wymiarze bank stosując swoje tabele kursowe spowodował stratę kredytobiorców.

Istotnym jest sam fakt, że treść umowy pozwalała bankowi na całkowitą dowolność w kreowaniu zobowiązania kredytobiorców. Podkreślił Sąd, że eliminacja z umowy jedynie samych klauzul indeksacyjnych nie pozwoli utrzymać pozostałej części umowy w mocy bowiem ta musiałaby zostać zmieniona na umowę złotową co przecież nie było wolą stron przy jej zawieraniu. Zatem Sąd nie miał wątpliwości, że umowę jako całość należało unieważnić. 

Zapadły wyrok jest nieprawomocny, jednak mając na uwadze kierunek linii orzeczniczej, można być dobrej myśli co do ostatecznego ewentualnego rozstrzygnięcia przed Sądem Apelacyjnym.

Sprawę prowadził adwokat Jacek Sosnowski i adwokat Kamil Kozak – Kancelaria adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni

Inne ciekawe wyroki omawiamy na naszym kanale YouTube – zapraszamy do subskrybowania

Unieważnienie kredytu we frankach Bank Millennium ( umowa EURO BANK). Wygrywamy w Gliwicach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *