W dniu 29 kwietnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Agnieszka Wlekły – Pietrzak) wydał wyrok w sprawie o sygn. XXVIII C 3593/21, w którym:

  1. ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny zawarta przez naszych Klientów z a BRE Bank S. A. w Warszawie (obecnie mBank S.A. w Warszawie), jest nieważna w całości;
  2. zasądził od Banku na rzecz naszych Klientów kwotę 296 202,67 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi: od kwoty 261599,75 zł od dnia 30 czerwca 2020 r. do dnia zapłaty oraz od kwoty 34 602,92 zł od dnia 26 października 2021 r. do dnia zapłaty;
  3. w pozostałym zakresie powództwo oddalił;  
  4. zasądził od Banku na rzecz naszych Klientów kwotę 11 834 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sprawa dotyczyła umowy o kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF, zawartej w czerwcu 2006 r. 

Pozew został złożony w marcu 2020 r. Wyrok zapadł po przeprowadzeniu zaledwie jednej rozprawy podczas której Sąd przeprowadził dowód z przesłuchania stron ograniczony do przesłuchania naszych Klientów. Sąd postanowił pominąć zgłoszone przez obie strony wnioski o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego. 

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, iż nasi Klienci posiadają niewątpliwe interes prawny w żądaniu ustalenia nieważności umowy kredytowej. Zdaniem Sądu w sprawie zostały spełnione wszystkie przesłanki do uznania kwestionowanych postanowienia składających się na mechanizm indeksacji za niedozwolone. 

Sąd podkreślił, iż nasi Klienci nie zostali odpowiednio poinformowani o skutkach wahań kursu, które są wpisane w mechanizm indeksowania kredytu do waluty obcej. Nie istnieje żaden pisemny dokument, który obrazowałby powódce skutki wzrostu kursu waluty przy uwzględnieniu parametrów (wysokości kredytu, stopy oprocentowania) konkretnej umowy zawieranej przez strony. Brak jest również dokumentu, z którego wynikałoby, iż nasi Klienci zostali poinformowani, że w zasadzie ryzyko kursowe jest nieograniczone. 

W ocenie Sądu, postanowienia umowne dotyczące indeksacji oraz postanowienia ustalające mechanizm jej stosowania (postanowienia dotyczące sposobu ustalania kursów walutowych) naruszają w sposób rażący interesy naszych Klientów oraz sprzeczne są z dobrymi obyczajami.

Sposób ustalania kursów przewidziany w umowie pozwalał na jednostronne kształtowanie przez bank sytuacji konsumenta w zakresie wysokości jego zobowiązania, ponieważ to bank ustala, wedle swoich zasad, sposób ustalania kursu, wedle którego następuje przeliczenie wypłaconego kredytu na CHF, a także ustala kursy waluty, wedle których ustalona zostaje wysokość spłaty raty odsetkowo – kapitałowej wyrażonej w złotówkach. Nie ma zaś żadnego znaczenia to, w jaki sposób bank rzeczywiście ustalał wysokość kursów, ponieważ sposób wykonywania umowy nie może wpływać na ocenę abuzywności jej postanowień.

Zdaniem Sądu postanowienia ustalające zasady oraz mechanizm indeksowania kwoty kredytu w sposób określony w umowie przy zastosowaniu dokumentów dotyczących informacji o ryzyku walutowym można uznać za wprowadzające dysproporcję w prawach i obowiązkach stron. Przyczyniają się bowiem do nierównomiernego rozłożenia pomiędzy stronami umowy ryzyka bez zagwarantowania w umowie jakichkolwiek mechanizmów, które mogłyby ograniczyć ryzyko ponoszone przez konsumenta. 

Analiza treści umowy  po wyeliminowaniu z niej abuzywnych postanowień pod względem prawnym oraz wpływu na sytuację konsumenta, w sytuacji braku możliwości zmiany przez sąd treści niedozwolonych postanowień, oraz braku przepisu dyspozytywnego, który mógłby znaleźć zastosowanie w miejscu abuzywnych postanowień prowadzi do wniosku, że nie jest możliwe dalsze obowiązywanie takiej umowy, bowiem jej treść będzie naruszać granice swobody umów. Taka czynność prawna musi zostać uznana za nieważną z racji sprzeczności z ustawą, polegającą na naruszeniu granic swobody umów (art. 58 § 1 k.c. w zw. z art. 353 1 k.c.), a także sprzeczna z art. 69 ustawy Prawo bankowe.

Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzą adw. Jacek Sosnowski oraz  adw. Marcin Miszczuk – Kancelaria Adwokacka Adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni

Inne ciekawe wyroki omawiamy na naszym kanale YouTube – zapraszamy do subskrybowania

Unieważnienie kredytu we frankach BRE Bank S. A. w Warszawie (obecnie mBank S.A.) z 2006 r. oraz 296 202,67 zł dla naszych Klientów. Wygrywamy po 1 Rozprawie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *