W dniu 20 maja 2022 r. Sąd Okręgowy w Katowicach I Wydział Cywilny (Przewodniczący: Sędzia SO Aneta Wolska) wydał wyrok, w którym ustalił, że umowa kredytu hipotecznego zawarta przez naszego Klienta z byłym GE Money Bankiem S.A. z siedzibą w Gdańsku (obecnie: Bank BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku) w 2007 r. jest nieważna, zasądził także od pozwanego Banku na rzecz naszego Klienta tytułem świadczeń nienależnych kwoty: 44.721,41 zł oraz 23.836,06 CHF wraz z odsetkami, a także zwrot kosztów procesu.

Pozew wpłynął do Sądu w marcu 2021 r., a wyrok zapadł po przeprowadzeniu 3 rozpraw. Postępowanie w I instancji trwało zatem 14 miesięcy. 

Sąd ograniczył postępowanie dowodowe do przesłuchania 2 świadków Banku oraz naszego Klienta. Jako nieistotne pominął Sąd wnioski o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego z zakresu rachunkowości o specjalności bankowej.

Sprawa dotyczyła kredytu, który został udzielony na zakup lokalu mieszkalnego w Tychach.

Nasze stanowisko procesowe sprowadzało się do żądania ustalenia nieważności kredytu oraz zasądzenia zwrotu spłaconych przez Powódkę kwot, przekraczających kwotę udzielonego kredytu. 

Specyfika tej sprawy polegała na zmianie argumentacji Banku, który początkowo domagał się oddalenia powództwa w całości twierdząc, że umowa jest prawnie ważna i skuteczna. W dalszej fazie procesu pełnomocnik Banku dążył do wykazania, że istnieje możliwość kontynuowania spłat kredytu nie po kursie CHF z tabel Banku, ale według kursu średniego NBP. Powoływał się w tym zakresie na wyrok TSUE z 29 kwietnia 2021 r. (C-19/20).

Sąd I instancji nie miał wątpliwości co do nieważności umowy. 

Zdaniem Sądu, sporna umowa winna być oceniona jako nieważna ze względu na jej zawarcie z przekroczeniem swobody kontraktowania – tj. na podstawie art. 58 § 2 i 3531 Kodeksu cywilnego.

Ponadto umowa zawierała postanowienia abuzywne, a po ich wyeliminowaniu nie nadaje się do dalszego wykonywania.

Zasadniczą do rozstrzygnięcia kwestią jest analiza 1 ust. 1, § 7 ust. 2, § 10 ust. 8, § 17 umowy kredytu – tj. postanowień dot. sposobu wykonywania indeksacji. Mechanizm ten sam w sobie jest zdaniem Sądu dopuszczalny. Kluczowa jest natomiast okoliczność, że przeliczenia będą się odbywały przy użyciu tabel banku.

Takie odesłanie, wraz ze spreadem walutowym, doprowadziło w konsekwencji do ustalenia, że kredytodawca dał sobie możliwość jednostronnego wpływania na wysokość zobowiązania w złotych polskich. Powoływane na wstępie postanowienia umowy nie są na tyle precyzyjne żeby uznać, iż powód miał możliwość oceny jak jego zobowiązanie będzie się kształtować w przyszłości.

Odnosząc się z kolei do samego § 17 umowy Sąd wskazał, że oprócz miernika obiektywnego (tj. kursu NBP) znajdują się tam dodatkowe elementy, które miały decydować o kursie kupna i sprzedaży – tj. przede wszystkim marża Banku. Brak jest sprecyzowania według jakich zasad ta marża miała być wyznaczana.

W konsekwencji niemożliwą jest eliminacja samej części klauzuli przeliczeniowej zawartej w umowie dawnego GE Money Banku odwołującej się do marży Banku i pozostawienie jej w treści okrojonej, odnoszącej się do kursu NBP.

Dlatego m. in. ze względu na powyższe, Sąd Okręgowy stwierdził nieważność spornej umowy kredytu oraz zasądził na rzecz naszego Klienta tytułem świadczeń nienależnych kwoty: 44.721,41 zł oraz  23.836,06 CHF.

Po uprawomocnieniu wyroku w tym kształcie, saldo spłaty zobowiązania kredytowego naszej  Klientki ulegnie obniżeniu z kwoty ok. 170.000,00 zł do 0 zł.

Sprawę prowadzą adw. Jacek Sosnowski oraz adw. Bartłomiej Górczyński – Kancelaria adwokacka adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni

Inne ciekawe wyroki omawiamy na naszym kanale YouTube – zapraszamy do subskrybowania

Unieważnienie kredytu we frankach GE MONEY BANK (obecnie: Bank BPH S.A.) i 44.721,41 zł oraz 23.836,06 CHF dla naszego Klienta. Wygrywamy w Katowicach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *