Wyrokiem z dnia 1 grudnia 2022 r., wydanym w sprawie o sygn. akt Sygn. akt I C 1923/21, Sąd Okręgowy w Krakowie I Wydział Cywilny orzekł, iż umowa umowa kredytu z dnia 22 grudnia 2006 r. zawarta pomiędzy Klientem a  z siedzibą w Warszawie jest w całości nieważna. Zasądził także od pozwanego Banku BPH Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku na rzecz Klienta kwotę 252.294,29 zł, oraz koszty sądowe.

Pozew wpłynął do Sądu w dniu 2 lipca 2021

 Strony wymieniły po trzy pisma w sprawie. Jednym z tych pism, była złożona w toku sprawy modyfikacja żądania – z uwagi na upływ czasu od złożenia pozwu, oraz ukształtowanie się w międzyczasie orzecznictwa opartego o tzw. teorię dwóch kondykcji.

Pełnomocnik banku nie zaproponował ugody.

Odbyły się dwie rozprawy – w dniu 12 lipca 2022 r., na której zostali przesłuchani świadkowie Pozwanego, oraz w dniu 17 listopada 2022 r., na której został przesłuchany Klient. 

Sąd postanowił odroczyć publikację wyroku do dnia 1 grudnia 2022 r. – wtedy zapadł korzystny dla Klienta wyrok.

Sąd w uzasadnieniu zważył, iż podzielił stanowisko pełnomocnika Powodów. Postanowienia umowy umożliwiające ustalenie kursu wymiany waluty w sposób arbitralny, a poprzez to ustalenie w sposób arbitralny wysokości zobowiązania powoda należy uznać za rażąco naruszające jego interesy i sprzecznie z dobrymi obyczajami.

Z kolei przerzucenie ryzyka kursowego z Banku na konsumenta równowagę kontraktową stron i prowadzi do niczym nieuzasadnionego uprzywilejowania interesów przedsiębiorcy kosztem interesów konsumentów. Zawarta przez strony umowa kredytu zawiera zatem niedozwolone postanowienia umowne kształtujące mechanizm indeksacji świadczeń stron z tytułu umowy według miernika, jakim są kursy waluty obcej – CHF.

W związku z tym, że umowa kredytu nie może istnieć bez tych postanowień i nie można jej zastąpić innymi postanowieniami dyspozytywnymi lub przepisami (w tym art. 358[1] k.c.) należy ją uznać za nieważną.  Niezależenie od powyższego powód nie został prawidłowo pouczony o ryzyku walutowym.

Zapadły wyrok jest nieprawomocny, jednak mając na uwadze kierunek linii orzeczniczej, można być dobrej myśli co do ostatecznego ewentualnego rozstrzygnięcia przed Sądem Apelacyjnym.

Sprawę prowadził adw. Kamil Kozak – Kancelaria adwokacka Adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni

Inne ciekawe wyroki omawiamy na naszym kanale YouTube – zapraszamy do subskrybowania

 

Unieważnienie kredytu we frankach GE Money Bank S.A. z 2006 r. i 252.294,29 zł dla naszych Klientów. Wygrywamy w Krakowie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *