Wyrokiem z dnia 20 października 2022 r. wydanym w sprawie o sygn. akt IV C 1376/19, Sąd Okręgowy w Warszawie, IV Wydział Cywilny w składzie sędziego Anny Tyrluk-Krajewskiej ustalił, że umowa kredytu hipotecznego nr 46145 indeksowanego do waluty obcej (CHF) zawarta w sierpniu 2008 r. pomiędzy naszym Klientem a Getin Bank S.A. w Katowicach – Dom (obecnie Getin Noble Bank S.A. w Warszawie) jest nieważna i zasądził od Banku na rzecz naszego Klienta kwotę 11 917 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Przedmiotowa sprawa dotyczyła standardowej umowy kredytu skonstruowanej na wzorcu umownym stosowanym przez ww. Bank. W powództwie zarzucono bankowi, że umowa zawiera niedozwolone klauzule dotyczące indeksacji kwoty kredytu do waluty obcej wyrażonej w CHF oraz klauzule przeliczające raty kapitałowo-odsetkowe według kursu walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych obowiązujących w Bankowej Tabeli Kursów. Kredytobiorca ze względu na zastosowane przez Bank klauzule abuzywne w umowie domagał się ustalenia jej nieważności.

Pozwany Bank w odpowiedzi na pozew wniósł o oddalenie powództwa w całości, podnosząc przy tym, że jego zdaniem umowa jest ważna, zgodna z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, a także podniósł zarzut przedawnienia roszczeń i zaprzeczył wszelkim twierdzeniom strony przeciwnej.

W trakcie postępowania przed Sądem Okręgowym w Warszawie nastąpiła wymiana pism procesowych między stronami.

Sąd postanowił w dniu 27 maja 2021 r. zawiesić postępowanie do czasu rozstrzygnięcia przez SN pytania prawnego w sprawie III CZP 11/21, lecz z uwagi na to, że Sąd Najwyższy zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z pytaniem prejudycjalnym odnoszącym się do problematyki w zakresie powoływania sędziów, a rozpoznanie pytania przez TSUE mogłoby potrwać nawet i dwa lata, dlatego Sąd Okręgowy w Warszawie na skutek działań naszej Kancelarii podjął zawieszone postępowanie przed wydaniem rozstrzygnięcia przez Sąd Najwyższy w sprawie III CZP 11/21.

Pełnomocnik banku w trakcie trwania procesu podjął próbę zawezwania kredytobiorcy do zawarcia ugody przed sądem, ale klient naszej Kancelarii nie był zainteresowany na etapie postępowania procesowego polubownym zakończeniem sporu z Bankiem, nadto zakwestionowano samą możliwość złożenia takiego wniosku, jako sprzecznego z zasadami współżycia społecznego. Sąd, do którego wpłynął przedmiotowy wniosek przychylił się do naszej argumentacji i odrzucił wniosek Banku o ugodę, jako niedopuszczalny.

Dodatkowo, Bank nadał do kredytobiorcy wezwanie do zapłaty. Wskutek doręczenia do naszego Klienta wezwania do zapłaty kwoty uruchomionego kredytu, Klient przesłał do Banku wezwanie do zwrotu sumy dotychczas uiszczonych środków, m.in. rat, prowizji i innych opłat okołokredytowych. Następnie, po upływie terminu wskazanego w wezwaniach do zapłaty, przesłał oświadczenie o potrąceniu wzajemnych wierzytelności.

Następnie w trakcie procesu Bankowy Fundusz Gwarancyjny wszczął wobec Getin Noble Bank postępowanie o przymusowej restrukturyzacji.

Wskutek tego istniało ryzyko, iż postępowanie zostanie zawieszone na wniosek Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, a rozprawa zaplanowana w przedmiotowej sprawie zostanie zdjęta z wokandy, albowiem wygasły pełnomocnictwa procesowe pełnomocników Banku. Szczęśliwie Sąd przeprowadził rozprawę zgodnie z planem. Podczas posiedzenia pełnomocnik reprezentujący Bank wskazał, iż administrator restrukturyzowanego Banku nadał w sprawie nowe pełnomocnictwo procesowe.

W ramach postępowania głównego o ustalenie nieważności spornej umowy kredytu i postępowania dowodowego Sąd Okręgowy w Warszawie przesłuchał świadka na piśmie, natomiast kredytobiorcę na pierwszym wyznaczonym terminie rozprawy. Po przesłuchaniu zawnioskowanych osób przez strony postępowania Sąd wydał postanowienie o pominięciu dowodu z opinii biegłego jako nieistotnego dla sprawy, zamknął przewód sądowy i odroczył wydanie orzeczenia do dnia 20.10.2022 r. Do protokołu rozprawy wpisano również informację o skorzystaniu z prawa potrącenia wzajemnych wierzytelności.

Sąd w ustnych motywach rozstrzygnięcia podzielił w całości argumenty zawarte w powództwie dotyczące występowania w umowie klauzul abuzywnych. Odnosząc się do zarzutów Banku, według których Klient naszej Kancelarii miał zdawać sobie sprawę z tego, czym jest ryzyko kursowe, spread walutowy, ponieważ pracował za granicą i otrzymywał wynagrodzenie w CHF, Sąd wskazał, iż w jego ocenie okoliczności te nie miały żadnego znaczenia w przypadku występowania klauzul abuzywnych w umowie, albowiem Sąd badał ogólne abstrakcyjne normy, a nie z indywidualnym odniesieniem do osoby, która zawierała z Bankiem umowę.

Zapadły wyrok jest nieprawomocny, jednak mając na uwadze kierunek linii orzeczniczej, można być dobrej myśli co do ostatecznego ewentualnego rozstrzygnięcia przed Sądem Apelacyjnym.

Sprawę prowadzili adw. Jacek Sosnowski i adw. Tomasz Pietrusiak – Kancelaria adwokacka adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni.

Inne ciekawe wyroki omawiamy na naszym kanale YouTube – zapraszamy do subskrybowania

Unieważnienie kredytu we frankach Getin Bank po rozpoczęciu PRZYMUSOWEJ RESTRUKTURYZACJI. Wygrywamy w SO w WARSZAWIE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *