Miło nam poinformować, że wyrokiem z dnia 28 grudnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie IV Wydział Cywilny, sygn. akt IV C 506/19 ustalił, iż umowa o kredyt hipoteczny waloryzowany kursem CHF zawarta w czerwcu 2008 roku jest pomiędzy BRE Bankiem S.A. z siedzibą w Warszawie (obecnie mBankiem S.A. z siedzibą w Warszawie) a naszymi Klientami jest nieważna.

Jednocześnie Sąd zasądził od Pozwanego mBanku S.A. na rzecz naszych Klientów kwoty: 279 838,22 PLN, 128 645,06 CHF i 1 121,75 GBP wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 9 marca 2022 r. do dnia zapłaty. Dodatkowo Sąd orzekł o zasądzeniu w pełni na rzecz Powodów kwoty 1 000,00 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania oraz kwoty 10 834,00 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego z ustawowymi odsetkami dla obu kwot od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty. Postępowanie trwało 56 miesięcy. Wyrok zapadł po trzeciej rozprawie.

W niniejszej sprawie pierwotnie pozew został wniesiony w kwietniu 2019 roku. Powodowie w pozwie domagali się ustalenia nieważności zawartej na kwotę 861 900,00 zł. Na skutek złożonej modyfikacji powództwa z dnia 17 stycznia 2022 r., wniesiono także o zasądzenie od Banku kwoty 279 838,22 PLN, 128 645,06 CHF i 1 121,75 GBP wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia następnego po dniu doręczenia tejże modyfikacji pozwanemu do dnia zapłaty.

W roku 2008 Powodowie poszukiwali kredytu hipotecznego na realizację własnych celów mieszkaniowych, związanych z nabyciem lokalu mieszkalnego na rynku wtórnym wraz z jego wykończeniem. Zgodnie z zeznaniami, zdecydowali się na ofertę zaproponowaną przez bank przy której posiadali największą zdolność kredytową. Czynnik ten decydował o zaufaniu danej instytucji bankowej przy wyborze odpowiedniego kredytowania, z uwagi na późniejszą możliwość zakupu najbardziej dogodnej nieruchomości. Doradca zapewnił o największej atrakcyjności kredytu waloryzowanego kursem CHF, lekceważąc ryzyko kursowe powiązane z tym rodzajem kredytowania i ogólnie informując o stabilności szwajcarskiej waluty. Przy zawieraniu samej umowy, Powodowie obowiązani byli podpisać oświadczenie o świadomości towarzyszącego umowie ryzyka kursowego, co uczynili.

Sąd uznał status Powodów jako konsumentów z uwagi na przeznaczenie kredytowania na zaspokojenie wyłącznie swoich potrzeb mieszkaniowych. Kredytowana nieruchomość pozostawała bez związku z zarejestrowaną pod jej adresem działalnością gospodarczą, co pozostało w opinii Sądu irrelewantne. Fundamentalna dla wydanego orzeczenia pozostawała kwestia występowania niedozwolonych postanowień umownych odwołujących się do zasad przeliczania świadczeń uiszczanych przez Powodów comiesięcznie na rzecz banku, które w opinii Sądu postawiały w gestii banku jednostronne kreowanie kursu CHF, do którego indeksowano spłacane raty.

Sąd uznał, że umowa w pierwotnym brzmieniu z uwagi na klauzule waloryzacyjne jest nieważna. Brak możliwości faktycznych negocjacji mechanizmu kreowania kursu CHF co do odmiennej regulacji umowy w trakcie jej zawierania, niweczył zasadę swobody umów. Bank nie odwoływał się do obiektywnych wskaźników kursów walutowych, co zarówno przy określaniu kursu po jakim następowała wypłata, jak i kursów spłaty kolejnych rat, Sąd ocenił za z gruntu niezasadne.

Od omawianego wyroku pozwany Bank prawdopodobnie złoży apelację. Z niecierpliwością będziemy oczekiwać na prawomocny werdykt sądowy, o którym również Państwa poinformujemy.

Sprawę prowadzili adw. Jacek Sosnowski oraz adw. Michalina Kasjaniuk – Kancelaria Adwokacka adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni.

Unieważnienie kredytu we frankach mBank – 279 838,22 PLN, oraz 128 645,06 CHF i 1 121,75 GBP dla naszych Klientów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *