Wyrokiem z dnia 28 sierpnia 2023 roku Sąd Okręgowy w Warszawie wydanym w sprawie o sygn. akt XXVIII C 1754/22 ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „mPlan” waloryzowany kursem CHF zawarta dnia 25 kwietnia 2006 r. pomiędzy Klientami Kancelarii, a BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (obecny: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie) jest w całości nieważna, zarazem zasądzając na rzecz Klientów kwotę 222 565,72 złotych polskich wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 10 maja 2022 r. do dnia zapłaty, dodatkowo zasądzając całość kosztów procesu wraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty, pozostawiając szczegółowe ich wyliczenie referendarzowi sądowemu

W niniejszej sprawie pozew został wniesiony w styczniu 2022 roku. Powód w pozwie domagał się ustalenia nieważności umowy kredytu zawartej na kwotę 208 000,00 zł poddanej indeksacji. Wniesiono o zasądzenie od pozwanego kwoty 222 565,72 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, liczonymi od dnia następnego po dniu doręczenia pozwu.

W trakcie postępowania przeprowadzony został jeden termin posiedzenia niejawnego, na których Sąd dopuścił dowód z przesłuchania strony powodowej. O klauzulach abuzywnych Klient dowiedział się w 2019 r. Nie uzgadniał z bankiem wysokości kursu waluty, ani nie miał wpływu na tabele kursowe obowiązujące w banku. Nie pamiętał, czy pouczono go o ryzyku kursowym.

Wiedza powoda w zakresie ryzyka kursowego była znikoma. Rozmawiał z pracownikiem banku wyłącznie o walucie PLN. Nie było rozmów jak zmian kursu waluty wpłynie na kredyt. Powód przeczytał umowę przed jej podpisaniem. Bank pomija, iż w sprawie był ważny inny aspekt, tj. fakt braku wskazania w jakimkolwiek dokumencie sposobu ustalania kursu waluty przez pozwanego, co skutkowało ustalaniem jego wysokości w sposób jednostronny, przy braku realnego wpływu powoda na jego wysokość.

Zdaniem Sądu, Bank w niniejszej sprawie w zawartej umowie ograniczył się jedynie do wzmianki o istnieniu ryzyka kursowego, nie wskazując bliższych informacji w tym zakresie. Nie podał również jak przy takim kursie będą kształtowały się zobowiązania kredytobiorcy rozumiane jako wysokość miesięcznej raty i salda kredytu przy takim poziomie kursu. Zdaniem Sądu posiadanie tych informacji przez przeciętnego konsumenta korzystającego z umowy kredytowej było w jego odczuciu wystarczające do podjęcia decyzji o zawarciu umowy kredytu.

Rozważny konsument nie jest jednak profesjonalistą. Nie posiada on ani wiedzy, ani umiejętności jej profesjonalnego zastosowania. Przy ocenie ryzyka kursowego opiera się na informacji z banku, więc ma prawo do rzetelnej informacji, która nie wprowadzi go w błąd. Na banku ciąży obowiązek przekazania informacji o możliwych do przewidzenia wahaniach kursu CHF – jako czynnika ryzyka wpływającego na wysokość zobowiązania kredytobiorcy.

Od omawianego wyroku pozwany Bank złożył apelację, jednak mimo to mamy nadzieję, że korzystny dla naszymi Klientami wyrok zostanie utrzymany w mocy.

Sprawę prowadzili adw. Jacek Sosnowski oraz adw. Michalina Kasjaniuk – Kancelaria Adwokacka adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni.

Unieważnienie kredytu we frankach mBank „mPlan” z 2006 r. i 222.565,72 dla naszych Klientów w Warszawie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *