Wyrokiem z dnia 1 kwietnia 2022 r. wydanym w sprawie o sygn. akt XXVIII C 3073/21, Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny ustalił, że umowa kredytu zawarta przez Klientkę Kancelarii z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie jest nieważna w całości.

Ponadto zasądził od Pozwanego na rzecz Klientki łącznie kwotę 93 850,15 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od kwoty 54 675,49 zł od dnia 15 maja 2021 r. do dnia zapłaty oraz od kwoty 39 174,66 zł od dnia 11 listopada 2021 r. do dnia zapłaty. Sąd Okręgowy zasądził także od Pozwanego na rzecz Klientki kwotę 26 461,72 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 11 listopada 2021 r. do dnia zapłaty, a w ostatnim piątym punkcie wyroku zasądził od Banku na rzecz Klientki koszty procesu w całości wraz z odsetkami w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego, od kwoty tych kosztów liczonymi od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty, pozostawiając szczegółowe ich wyliczenie referendarzowi sądowemu.

Pozew w przedmiotowej sprawie został złożony w kwietniu 2021 r., a więc postępowanie sądowe trwało niecały rok od momentu wytoczenia powództwa. Biorąc jeszcze pod uwagę fakt, że Bank swoje stanowisko zajął dopiero w czerwcu 2021 r., składając odpowiedź na pozew przygotowany przez Kancelarię, to ten etap procesu do dnia ogłoszenia wyroku Sądu trwał jedynie 10 miesięcy. 

W trakcie postępowania, mając na uwadze teorię dwóch kondykcji, Kancelaria zmodyfikowała powództwo i wniosła o zasądzenie od Banku na rzecz Klientki zwrotu wszystkich dotychczas uiszczonych przez nią w wykonaniu nieważnej umowy kredytu kwot, z czym oczywiście nie zgadzał się Bank. Następnie nastąpiła wymiana pism procesowych, w których Kancelaria przedstawiała rozbudowaną i szeroką argumentację podtrzymującą żądania Powódki. Stanowisko Kancelarii opierało się głównie na wykazaniu nieważności umowy kredytu, z uwagi nie tylko na stosowanie przez Bank niedozwolonych klauzul indeksacyjnych i posługiwanie się przez Pozwanego jednostronnie ustalonym w Tabeli Kursów Walut Obcych kursem CHF, ale również wskazywało na sprzeczność umowy z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.

Bank z kolei kwestionował stanowisko Kancelarii twierdząc chociażby, że Kredytobiorcy nie przysługuje interesu prawny do wytoczenia powództwa o ustalenie nieważności umowy kredytu. Jednocześnie Pozwany podnosił, że zawarta umowa jest jak najbardziej ważna, a stosowane przez Bank klauzule indeksacyjne są skuteczne i nie uchybiały ani zasadom współżycia społecznego, ani naturze stosunku prawnego, co więcej nie stanowią klauzul abuzywnych. Zdaniem Pozwanego tak skonstruowana umowa dotyczyła kredytu walutowego – z czym oczywiście nie można było się zgodzić.  

Co istotne, Sąd ograniczył postępowanie dowodowe w niniejszej sprawie do minimum, bowiem pominął wnioski dowodowe Pozwanego o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego sądowego oraz wnioski o przesłuchanie świadków będących pracownikami Banku, uznając je za zbędne. Do wydania szybkiego wyroku wystarczające okazały się twierdzenia zawarte w pozwie oraz załączniki w postaci zawartej umowy, zaświadczenia wydanego przez Bank a zwierającego historię spłaty kredytu i wyliczenia roszczeń sporządzone przez Kancelarię. Sąd dysponując wyłącznie takim materiałem dowodowym, opierając się jednocześnie na aktualnym orzecznictwie przywołanym przez Kancelarię uznał, że zbędne będzie przeprowadzanie rozprawy i zdecydował się na wydanie wyroku na posiedzeniu niejawnym.

Takie działanie zdecydowanie skróciło czas trwania procesu, a także zaoszczędziło Klientce Kancelarii stresu, jaki każdorazowo przeżywają kredytobiorcy, którzy przesłuchiwani są przez sąd w sprawach tzw. kredytów frankowych. Również wymiana pism procesowych ograniczyła się wyłącznie do sporządzenia przez Kancelarię pozwu, a przez Bank odpowiedzi na pozew i następnie złożenia pisemnych stanowisk końcowych, po których Sąd wydał wyrok. Powyższe postępowanie jest doskonałym przykładem na sprawne przeprowadzenie postępowania w sprawie kredytu indeksowanego do waluty obcej oraz dowodzi, iż często zbędne jest gromadzenie w tym celu rozbudowanego materiału dowodowego czy też przeprowadzanie wielu rozpraw.

Jak w większości prowadzonych przez Kancelarię spraw, spodziewamy się, że w tej również przegrany Bank Millennium SA. wniesienie o sporządzenie uzasadnienia wyroku, na podstawnie którego następnie złoży apelację, czekamy więc na dalszy przebieg procesu.

Sprawę prowadzili adw. Jacek Sosnowski i adw. Dominika Peżyńska – Kancelaria adwokacka adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni.

Inne ciekawe wyroki omawiamy na naszym kanale YouTube – zapraszamy do subskrybowania

Unieważnienie kredytu we frankach Millennium EKSPRESOWO BEZ ROZPRAWY. Wygrywamy w WARSZAWIE w 12 MIESIĘCY. 93 850,15 zł + 26 461,72 CHF dla naszego Klienta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *