Wyrokiem z dnia 11 lipca 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVII Wydział Cywilny, w sprawie o sygn. akt XXVIII C 6151/22 ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny z marca 2006 r. zawarta między Klientem Kancelarii a poprzednikiem prawnym strony PKO Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie – Nordea Bank Polska SA w Gdyni, nie jest dla Powoda wiążąca w następujących postanowieniach części ogólnej umowy: § 1 ust 2, § 7 ust 6 i 7, § 11 ust 2 i 3, § 13 ust 7 i w związku ustaleniem w pkt 1 powyższa umowa stała się niemożliwa do wykonania w całości i jest w całości wobec Powoda bezskuteczna.

Tytułem wzajemnego zwrotu świadczenia wzajemnego, zasądził od strony Pozwanego na rzecz Kredytobiorcy kwotę 228 613, 43 zł oraz kwotę 129 759, 86 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w zapłacie od dnia 11 lipca 2023 r. do dnia zapłaty, jednocześnie zastrzegając, że przy zapłata przez stronę pozwaną nastąpi za zaofiarowaniem przez powoda zapłaty na rzecz strony pozwanej kwoty 776 419, 88 zł tytułem wzajemnego zwrotu świadczenia wzajemnego albo za ustanowieniem odpowiedniego zabezpieczenia, co oznacza, że Sąd uwzględnił zarzut zatrzymania zgłoszony przez Bank. Zasądził od strony pozwanej Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA w Warszawie na rzecz powoda Piotra Włodarczyka zwrot kosztów procesu w kwocie 11 817 zł.

Pozew w niniejszej sprawie został złożony w marcu 2020 r., a więc postępowanie trwało 40 miesięcy. W sprawie odbyły się 3 terminy rozpraw, podczas których zostali przesłuchani Powodowie oraz świadkowie Banku, a 5 dni po terminie ostatniej rozprawy został wydany wyrok. 

Zdaniem orzekającego Sądu klauzule przeliczeniowe nie zostały sformułowane w sposób niejednoznaczny tj. prostym i zrozumiałym językiem, ponieważ ich treść nie pozwala na stwierdzenie, w jaki sposób pozwany bank ustala kurs CHF dla celu wykonania umowy kredytu, a także kształtują one prawa i obowiązki konsumenta sprzecznie z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy.

W oparciu o te postanowienia kredytobiorca został obciążony koniecznością pokrywania kosztów spreadu, pomimo że koszty te nie odpowiadały żadnej usłudze świadczonej przez bank na rzecz klienta, a służyły jedynie pokryciu kosztów udzielenia przez bank kredytu i zabezpieczenia banku przed ryzykiem kursowym, a w umowie brak jest jednoznacznej informacji o tym, że konsument ponosi takie koszty, jaka jest ich wysokość i z czego one wynikają. 

Ponadto Sąd ponownie podkreślił, iż klauzule przeliczeniowe dawały pozwanemu bankowi w istocie całkowitą swobodę w sposobie kształtowania wysokości kursu waluty obcej, ponieważ postanowienia umowy w żaden sposób nie precyzowały, w oparciu o jakie zasady kurs waluty obcej miał być ustalany przez bank.

Tym samym bank mógł ustalić ten kurs na dowolnym poziomie, nawet oderwanym od jakiegokolwiek kursu występującego na rynku, ze szkodą dla kredytobiorcy. W rezultacie bank w oparciu o klauzule przeliczeniowe uzyskał rzeczywistą możliwość dowolnego kształtowania wysokości świadczeń kredytobiorcy i własnych, co jest w oczywisty sposób sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco narusza interesy konsumenta

Zważywszy na powyższe Sąd uznał, iż klauzula ryzyka kursowego określa główny przedmiot umowy i charakteryzuje jej istotę, a zatem uznanie tego postanowienia umownych za niedozwolone skutkuje brakiem możliwości wykonywania umowy kredytu i tym samym powoduje jej nieważność. Także uznanie samych klauzul przeliczeniowych za niedozwolone postanowienia umowne skutkuje nieważnością całej umowy kredytu, ponieważ postanowienia te oznaczają główny przedmiot umowy i określają sposób jej wykonywania – skoro zaś nie jest możliwe określenie sposobu wykonywania umowy, to musi ona być uznana za nieważną.

Pełnomocnik przegranego Banku złożył wniosek o uzasadnienie, jednak po analizie dotychczasowego orzecznictwa w stosunku do tego wzorca umowy, mamy nadzieję, że spodziewana apelacja Banku zostanie oddalona przez sąd II instancji.

Sprawę prowadzili adwokaci z Kancelarii Adwokackiej Adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni

Inne ciekawe wyroki omawiamy na naszym kanale YouTube – zapraszamy do subskrybowania

 

Unieważnienie kredytu we frankach PKO BP ( NORDEA BANK POLSKA) w SO w Warszawie i 228 613, 43 zł oraz kwotę 129 759, 86 CHF dla naszego Klienta

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *