W dniu 24 czerwca 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIV Wydział Cywilny w osobie SSO Joanny Szekowskiej – Krym wydał wyrok w sprawie o sygn. XXIV C 2187/20, z powództwa naszych klientów przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A., w którym ustalił nieważność w całości umowy kredytu mieszkaniowego Własny Kąt hipoteczny zawartej pomiędzy stronami w 2006 r.. Dodatkowo, ponieważ w całości uwzględnione zostało nasze roszczenie główne pozwu, sąd orzekł, że bank poniesie całość kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego, pozostawiając szczegółowe wyliczenie kosztów procesu referendarzowi sądowemu.

  • Sąd Okręgowy w Warszawie orzekł nieważność całości umowy kredytu mieszkaniowego zawartej pomiędzy klientami a Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. w 2006 roku.
  • Bank został obciążony całością kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego.
  • Sąd uznał argumentację klientów za wiarygodną i orzekł nieważność umowy już na 1 rozprawie.

Wyrok zapadł po przeprowadzeniu jednej rozprawy, sąd w toku postępowania dowodowego skupił się na wyjaśnieniach naszych klientów, dokładnie pytając ich o okoliczności zawarcia umowy, zakres informacji udzielonych im na temat ryzyka zmian kursu CHF przed jej podpisaniem, braku możliwości negocjacji oraz indywidualnego uzgodnienia postanowień umownych. Sąd uzyskał również od naszych klientów potwierdzenie ich stanowiska w zakresie woli ustalenia nieważności umowy w całości oraz świadomości konsekwencji takiego rozstrzygnięcia.

Po przeprowadzeniu przesłuchania strony, sąd natomiast oddalił inne wnioski dowodowe, szczególnie dowód z opinii biegłego uznając go za nieprzydatny dla rozstrzygnięcia istoty sprawy i służący jedynie niepotrzebnemu przedłużaniu postępowania. Oddalony został również wniosek banku o przeprowadzenie dowód z zeznań świadków, pracowników pozwanego banku jako nieistotny dla rozstrzygnięcia sprawy.

Przy ogłaszaniu wyroku, wskazując ustnie główne jego motywy, sąd podzielił naszą argumentację co podstaw ustalenia nieważności umowy, zarazem uznając za w pełni wiarygodne złożone podczas rozprawy wyjaśnienia naszych klientów. Sąd wskazał, że umowę kredytu należy uznać za bezwzględnie nieważną z kilku względów. Według sądu bank konstruując jednostronnie wzorzec umowy, wykorzystał swą silniejszą pozycję w stosunku prawnym.

Klauzule umowne zostały zdaniem sądu sformułowane nieprecyzyjnie, w konsekwencji dały bankowi całkowitą swobodę w ustalaniu wysokości zobowiązania. Umowę należało też uznać za nieważną z powodu jej sprzeczności z naturą stosunku prawnego i zasadami współżycia społecznego.

Ponadto zawarcie przez bank we wzorcu umownym klauzul niedozwolonych składających się na abuzywny charakter mechanizmu waloryzacji skutkowało ustaleniem nieważności całego stosunku prawnego bowiem po wyeliminowaniu z umowy mechanizmu waloryzacji w oparciu o kursy tabelowe banku umowy nie można  było dalej wykonywać.

Stanowisko sądu w pełni zgadza się z podnoszoną przez naszą kancelarię w pismach procesowych argumentacją i stanowi kolejne potwierdzenie naszej skutecznej strategii.

Sprawę prowadził adwokat Jacek Sosnowski, Kancelaria Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni.

Inne ciekawe wyroki omawiamy na naszym kanale YouTube – zapraszamy do subskrybowania

Unieważnienie kredytu we frankach PKO BP „Własny Kąt” z 2006 r. Wygrywamy na 1 ROZPRAWIE w Warszawie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *