Informujemy, że w dniu 7 listopada 2022 r. Sąd Okręgowy w Siedlcach I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący sędzia Elżbieta Nowacka wydał (kolejny) korzystny wyrok w sprawie z powództwa naszych Klientów przeciwko Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu prowadzącemu działalność za pośrednictwem oddziału Raiffeisen Bank International AG (Spółce Akcyjnej) Oddział w Polsce. Mianowicie, w sprawie o sygn. akt: I C 123/21 Sąd ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny z czerwca 2008 r. zawarta z byłym EFG Eurobank Ergasias S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (poprzednikiem prawnym pozwanego) jest nieważna, zasądzając także od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11 817 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu.

Pozew wpłynął do Sądu pod koniec stycznia 2021 r. Można więc powiedzieć, że postępowanie zakończyło się po 21 miesiącach. W toku postępowania przeprowadzono 1 rozprawę stacjonarną (obejmującą przesłuchanie naszych Klientów) oraz dowód z zeznań świadka Banku (na piśmie).

Przedmiotem sporu była typowa umowa kredytu indeksowanego do CHF zawierana przez Bank wg wzorca z 2008 r. (a więc analogiczna jak kwestionowana w słynnej sprawie C-260/18 rozstrzyganej przez TSUE Dziubak vs. Raiffeisen.

W naszej ocenie, biorąc pod uwagę aktualne orzecznictwo – zarówno krajowe, jak i TSUE, nie powinno budzić wątpliwości, że umowa tego typu winna zostać unieważniona.

Bank, co oczywiste, domagał się oddalenia powództwa w całości. W swojej argumentacji pełnomocnik podnosił m. in., iż umowa tego typu może być utrzymana w mocy stosując zasadę tzw. „niebieskiego ołówka”, tj. poprzez spłatę kredytu na podstawie tabel kursowych NBP.

Sąd I instancji przyznał rację naszej Kancelarii co do nieważności spornej umowy kredytu. Jak można antycypować, zarówno z uwagi na jej sprzeczność z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, jak i stosowanie abuzywnych klauzul przeliczeniowych. 

Zaakcentowania wymaga, że umowa kredytu waloryzowanego do CHF wymaga pouczenia kredytobiorców o szeregu ryzyk – tj. ryzyku kursowym, walutowym i zmiennego oprocentowania. Pozwany Bank nie przedstawił wiarygodnych dowodów na to, by nasi Klienci jako konsumenci zostali o nich odpowiednio pouczeni. Takich danych nie dostarczył Sądowi zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, w tym dowody z dokumentów przedłożonych wraz z odpowiedzią na pozew oraz dowód z zeznań świadków. Nasi Klienci również stali na stanowisku, że ryzyko nie zostało im naświetlone.

Ponadto Sąd I instancji, zgodnie z orzecznictwem TSUE, położył nacisk na przekazanie Powodom informacji o ewentualnych konsekwencjach wynikających ze stwierdzenia nieważności umowy kredytu, tj. o powstaniu dwojakich świadczeń nienależnych, w tym świadczenia Banku o zwrot wypłaconego kapitału kredytu. Równocześnie Sąd powiadomił naszych Klientów o możliwym roszczeniu Banku o wynagrodzenie za korzystanie kapitału.

Powodowie, mając świadomość powyższych skutków, podtrzymali żądanie ustalenia nieważności umowy. Wobec tego Sąd I instancji w przypadku stwierdzenia abuzywności umowy nie miał innego wyjścia, jak potwierdzenia upadku umowy.

W przypadku uprawomocnienia się orzeczenia, łączna korzyść finansowa naszych Klientów opiewać będzie na ok. 700.000,00 zł.

Sprawę prowadzą adw. Jacek Sosnowski oraz adw. Bartłomiej Górczyński – Kancelaria Adwokacka Adwokat Jacek Sosnowski, Adwokaci i Radcowie Prawni.

Inne ciekawe wyroki omawiamy na naszym kanale YouTube – zapraszamy do subskrybowania

Unieważnienie kredytu we frankach Raiffeisen Bank. Wygrywamy na 1 Rozprawie w Sądzie Okręgowym w Siedlcach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *